Ce înseamnă uzufruct?

Blog

Uzufructul

Codul Civil definește uzufructul ca fiind acel drept prin care uzufructuarul are posibilitatea de a folosi bunul unei alte persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța. Astfel, acest drept real principal, ia naștere prin dezmembrarea atributului de folosință din conținutul prerogativelor dreptului de proprietate – folosința, posesia și dispoziția – și se va constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevăzute de lege, cu aplicarea dispozițiilor în materie de carte funciară.

Uzufructul reprezintă un drept esențialmente temporar, fiind cel mult viager în cazul persoanelor fizice și cu durata maximă de 30 de ani când este constituit în favoarea unei persoane juridice, fiind redus de drept la această durată când părțile prevăd un termen mai îndelungat de acest prag. În eventualitatea în care nu s-a prevăzut un termen, se prezumă ca dreptul de uzufruct va avea duratele antemenționate.

Prezintă relevanță și dispozițiile art. 708 alin. (4) Cod Civil care prevăd că :„Uzufructul constituit până la data la care o persoană va ajunge la o anumită vârstă durează până la acea dată, chiar dacă acea persoană ar muri înainte de împlinirea vârstei stabilite.”

Uzufructuarul are următoarele drepturi:

  • De a solicita nudului proprietar predarea bunului în folosință;
  • De a folosi bunul și de a-i culege fructele – productele fiindu-i cuvenite nudului proprietar;

În acest sens indicăm art. 710 Cod Civil:„ Fructele naturale și industriale percepute după constituirea uzufructului aparțin uzufructuarului, iar cele percepute după stingerea uzufructului revin nudului proprietar, fără a mai putea pretinde unul altuia despăgubiri pentru cheltuielile ocazionate de producerea lor.” și art. 711 Cod Civil: „Fructele civile se cuvin uzufructuarului proporțional cu durata uzufructului, dreptul de a le pretinde dobândindu-se zi cu zi.”

  • Are posibilitatea de a cesiona dreptul său, de a ipoteca sau închiria bunul obiect al uzufructului în condițiile prevăzute de lege;
  • Este îndreptățit de a obține o indemnizație echitabilă pentru anumite lucrări efectuate asupra bunului.

Acesta are și o serie de obligații, dintre care amintim: obligația de inventariere, de depunere a unei garanții, de a folosi bunul întocmai ca proprietarul și în conformitate cu destinația sa și de a restitui bunul nudului proprietar în starea în care se află la data stingerii uzufructului.

În funcție de anumite circumstanțe obiective, aceste obligații vor avea un conținut individualizat, putând totodată să nu fie incidente. Spre exemplu conform art. 726 alin. (2) Cod Civil:„  Sunt scutiți să depună garanție vânzătorul și donatorul care și-au rezervat dreptul de uzufruct.”

Ce înseamnă donație cu uzufruct?

Donația cu uzufruct desemnează operațiunea juridică prin intermediul căreia donatorul transmite cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra unui bun, însă acesta își rezervă un drept de uzufruct asupra bunului, mai exact dreptul de folosință a acestuia. Astfel, deși dreptul de proprietate va exista în patrimoniul unei alte persoane, donatorul va avea posibilitatea de a folosi bunul în continuare și de a-i culege fructele, în acest caz rezerva de uzufruct reprezentând o sarcină a donației.

Arătăm că, există și anumite acte juridice prin care se rezervă dreptul de uzufruct, acestea fiind doar în aparență oneroase, deoarece printr-o prezumție instituită de către legea civilă vor reprezenta, în concret, o donație. Temeiul legal îl regăsim în cuprinsul dispozițiilor art. 1.091 alin. (4) Cod Civil: „  Până la dovada contrară, înstrăinarea cu titlu oneros către un descendent ori un ascendent privilegiat sau către soțul supraviețuitor este prezumată a fi donație dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitației sau în schimbul întreținerii pe viață ori a unei rente viagere. Prezumția operează numai în favoarea descendenților, ascendenților privilegiați și a soțului supraviețuitor ai defunctului, dacă aceștia nu au consimțit la înstrăinare.”

Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Dreptul de uzufruct – exemple

Dreptul de uzufruct poate fi instituit asupra oricărui bun mobil sau imobil, corporal ori incorporal, inclusiv asupra unei mase patrimoniale, a unei universalități de fapt sau asupra unei cote-părți din acestea.

Un exemplu de uzufruct asupra unui bun incorporal – bun fără substanță materială și care există doar în abstract – este reprezentat de uzufructul asupra unei creanțe care va genera, în esență,  consecințele juridice prevăzute la art. 738 Cod Civil:„(1) Uzufructuarul are dreptul să încaseze capitalul și să perceapă dobânzile creanței să îndeplinească toate actele necesare pentru conservarea ori încasarea dobânzilor. Titularul dreptului de creanță poate face toate actele de dispoziție care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului. (2) După plata creanței, uzufructul continuă asupra capitalului, cu obligația uzufructuarului de a-l restitui creditorului la stingerea uzufructului. (3) Uzufructuarul suportă toate cheltuielile și sarcinile referitoare la dobânzi.”

Renunțarea la uzufruct

Conform art. 746 Cod Civil:„ (1) Uzufructul se stinge pe cale principală prin:

  1. a) moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalității juridice;
  2. b) ajungerea la termen;
  3. c) consolidare, atunci când calitatea de uzufructuar și de nud proprietar se întrunesc în aceeași persoană;
  4. d) renunțarea la uzufruct;
  5. e) neuzul timp de 10 ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanțe.

(2) Uzufructul se stinge prin decesul ori, după caz, încetarea existenței juridice a uzufructuarului chiar dacă termenul nu s-a împlinit.

(3) În cazul imobilelor sunt aplicabile dispozițiile în materie de carte funciară.”

Prin urmare, dreptul de uzufruct reprezintă un drept de care titularul său poate să dispună.  Menționăm că, renunțarea uzufructuarului la dreptul de uzufruct instituit în favoarea sa asupra unui bun imobil trebuie realizată în formă autentică, pentru a putea fi îndeplinite, ulterior, formalitățile de înscriere în cartea funciară cerute în mod expres de lege.