Curatela. Cine poate fi numit curator?

Blog

Ce înseamnă curatelă?

Curatela reprezintă o măsură cu caracter temporar menită să protejeze interesele patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane fizice care deține capacitate de exercițiu, când, din diverse motive, aceasta nu se poate îngriji de acestea în mod corespunzător. Prin urmare, pentru asigurarea ocrotirii intereselor acesteia, se va institui un curator, instituție expres reglementată de Codul Civil în cadrul art. 178-186.

Prin numirea curatorului de către instanța de tutelă, de regulă, vor deveni incidente normele legale aplicabile în materie de mandat. Excepția este reprezentată de cazul în care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instanța de tutelă va hotărî că se impune învestirea curatorului cu drepturile, dar și obligațiile unui administrator a bunului altuia.

În situația în care devin incidente regulile de la mandat, iar cel reprezentat nu este în măsură de a da instrucțiuni curatorului cu privire la activitățile pe care le exercită, instanța de tutelă va stabili, prin hotărâre judecătorească, limitele în care acesta trebuie să se încadreze.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Curatela pentru persoană adultă cu handicap

În conformitate cu art. 178 Cod Civil, instanța de tutela competentă va încuviința instituirea curatelei în una dintre următoarele situații:

  • Dacă, din cauza bătrâneții, a unei boli sau infirmități fizice, o persoană deși capabilă, nu poate, personal, șă-si administreze bunurile sau să-și apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau administrator. În acest caz, va fi competentă instanța de tutelă de la domiciliul persoanei reprezentate.
  • Dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare. În acest caz, suntem în prezența unei competențe alternative, respectiv instanța de tutelă de la domiciliul persoanei reprezentate sau cea de la locul unde este necesar să se ia măsurile.
  • Dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general. În acest caz, va fi competentă instanța de tutelă de la ultimul domiciliu din țară a celui care lipsește.
  • Dacă o persoană a dispărut fără a exista informații despre ea și nu a lăsat un mandatar sau un administrator general. În acest caz, va fi competentă instanța de tutelă de la ultimul domiciliu din țară a celui care a dispărut.

În acest sens, menționăm că instituirea curatelei nu are niciun efect asupra capacității de exercițiu a persoanei ocrotite (motiv pentru care curatela nu trebuie confundată cu instituția punerii sub interdicție), precum atestă art. 181 Cod Civil: „În cazurile prevăzute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacității celui pe care curatorul îl reprezintă.”

Acte necesare curatelă

Primul pas în vederea instituirii curatelei este formularea și înregistrarea unei cereri către instanța de tutelă competentă, de către cel care urmează a fi reprezentat, a soțului său, a rudelor sau a persoanelor enumerate în cadrul art. 111 Cod Civil care prevede că: “Au obligația ca, de îndată ce află de existența unui minor lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute la art. 110, să înștiințeze instanța de tutelă:

a) persoanele apropiate minorului, precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește minorul;

b) serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, cu prilejul înregistrării morții unei persoane, precum și notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;

c) instanțele judecătorești, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești;

d)procurorul, autoritățile administrației publice locale, instituțiile de ocrotire, precum și orice altă persoană.”

Menționăm că persoana care procedează la formularea unei astfel de cereri, trebuie să dovedească existența unuia dintre cazurile antemenționate, urmând și regula generală de drept conform căreia cel care formulează o cerere către instanța de judecată este obligat să o și probeze. În acest sens, se pot depune, odată cu cererea, înscrisuri medicale care atestă existența unei boli sau infirmități fizice, acte doveditoare care atestă în mod cert lipsa îndelungață de la domiciliu și alte asemenea.

Cum se obține curatela? Cine poate fi numit curator?

După înregistrarea cererii, instanța de tutelă va verifica îndeplinirea condițiilor de instituire a curatelei, fiind obligatoriu a se identifica existența consimțământului persoanei reprezentate, în afară de cazurile în care consimțământul nu poate fi dat. Încheierea prin care instanța de tutela va institui curatela se va comunica ulterior în scris curatorului și se va afișa la sediul instanței de tutelă și la primăria de la domiciliul celui reprezentat.

Cu privire la  persoana curatorului, indicăm art. 180 Cod Civil:„(1) Poate fi numită curator orice persoană fizică având deplină capacitate de exercițiu și care este în măsură să îndeplinească această sarcină. (2) Când cel interesat a desemnat , prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator, aceasta va fi numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive temeinice, dispozițiile art. 114-120 aplicându-se corespunzător.”

 Curatela minorului

Preliminar, se impune a fi menționat că instituirea curatelei minorului (curatelei speciale), va atrage aplicarea normelor legale aferente drepturilor și obligațiilor tutorelui. Curatela minorului sau curatela specială se va institui în privința minorilor în următoarele cazuri:

  • Atunci când între minor și tutore se ivesc interese contrare, care nu fac parte din acelea care conduc la înlocuirea tutorelui;
  • Dacă din cauza unei boli sau din alte motive, tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviințează;
  • În cadrul procedurilor succesorale pentru motive temeinice, notarul public va numi un curator special provizoriu la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, care va fi validat ulterior de către instanța de tutelă. În acest caz, curatorul special îl va asista și reprezenta pe minor la dezbaterea succesiunii.