Concedierea disciplinară – Procedura

Blog

Concedierea Disciplinară sau Desfacerea Contractului de Muncă disciplinar

Contractul individual de muncă poate înceta prin desfacerea disciplinară a contractului, în situația în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară gravă sau abateri disciplinare repetate. 

Cadrul Legal pentru Desfacerea Contractului de Muncă Disciplinar – art 248 Codul Muncii

Legiuitorul a reglementat o procedură specială în situația concedierii disciplinare, fiind una dintre sancțiunile reglementate în mod expres la art. 248 alin. (1) din Codul muncii. 

Inițierea Procedurii de Concediere Disciplinară

Concedierea disciplinară nu poate fi dispusă în lipsa unei cercetări disciplinare prealabile efectuată de angajator. Orice concediere disciplinară dispusă fără efectuarea cercetării disciplinare prealabilă este lovită de sancțiunea nulității absolute. 

Procedura cercetării disciplinare prealabile debutează cu informarea salariatului despre realizarea cercetării. Salariatul va fi convocat, în scris, să se prezinte în locul, la data și ora stabilită de angajator, în vederea discutării condițiilor în care au fost săvârșite faptele care ar constitui abatere disciplinară. În mod obligatoriu, convocatorul trebuie să cuprindă obiectul, data, ora și locul întrevederii. 

Convocatorul este semnat și comunicat de persoana împuternicită de angajator sau de persoanele care sunt membre în comisia de cercetare disciplinară, iar nu de către reprezentantul legal al angajatorului. 

Convocatorul se înmânează personal salariatului, iar în cazul în care acesta refuză să semneze de primire, convocatorul se comunică la domiciliul sau reședința salariatului, prin scrisoare recomandată.

Cum se Pregătește Salariatul pentru Convocarea în Vederea Desfacerii Contractului de Muncă Disciplinar?

Cu ocazia întrevederii, salariatul poate să formuleze în scris și/sau verbal, în fața persoanei împuternicite sau a comisiei de cercetare disciplinară, apărări în favoarea sa, precum și să propună probe pe care le consideră necesare, spre exemplu înscrisuri doveditoare, să propună să fie audiați martori sau să se efectueze expertize tehnice. În plus, salariatul poate să se prezinte la convocare însoțit de către un reprezentant convențional sau de către un reprezentant al sindicatului din care face parte. 

Care sunt Consecințele Neprezentării la Convocarea în Vederea Desfacerii Contractului de Muncă Disciplinar?

În situația în care salariatul nu se prezintă la convocare, fără a avea un motiv obiectiv, angajatorul poate să dispună concedierea disciplinară fără efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

În situația în care, din motive neimputabile, salariatul nu se poate prezenta la data și ora stabilite în convocator, trebuie să îi aducă la cunoștința angajatorului într-un termen rezonabil. Ulterior, persoana împuternicită sau comisia de cercetare disciplinară va proceda la stabilirea unui nou termen și convocarea din nou a salariatului. 

Care sunt abaterile disciplinare grave? Ce înseamnă abateri disciplinare repetate?

Abaterile disciplinare nu sunt enumerate în legislația muncii, ci acestea sunt prevăzute, în mod expres, în regulamentul intern al angajatorului, contractul colectiv de muncă sau, după caz, contractul individual de muncă și actele adiționale la acesta . Tot astfel, angajatorul are prerogativa de a stabili care abateri disciplinare sunt considerate a fi grave, precum și ce anume determină repetitivitatea abaterilor disciplinare (de exemplu două sau trei abateri disciplinare repetate). 

Art 247 Codul Muncii

Legislația muncii doar definește noțiunea de abatere disciplinară, stabilind, la art. 247 alin. (2) din Codul muncii că aceasta este: „(…) o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”.

Pentru a se putea dispune concedierea disciplinară, legislația muncii nu prevede obligativitatea aplicării anterior a unei sancțiuni disciplinare mai ușoară.

Ce Poate face Salariatul în Cazul unei Concedieri Disciplinare Nelegale?

Sancțiunea concedierii disciplinare este dispusă de angajator, iar nu de persoana împuternicită sau de comisia de cercetare disciplinară, în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul înregistrării raportului final de cercetare disciplinară la registratura unității, dar nu mai târziu de 6 luni de la comiterea faptei pentru care e sancționat salariatul. 

Decizia de concediere disciplină se comunică salariatului în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia, fiind înmânată personal salariatului, iar în caz de refuz de semnare de primire, se comunică la domiciliul sau reședința salariatului, prin scrisoare recomandată.

În situația în care concedierea disciplinară este nelegală sau netemeinică, salariatul are dreptul de a se adresa instanței de judecată competentă cu o contestație împotriva deciziei de concediere disciplinară, prin care se poate solicita anularea deciziei de concediere, obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate, reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, precum și reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii nelegale. Suplimentar, salariatul poate solicita inclusiv dobânzile legale aferente tuturor drepturilor salariale ce i s-ar fi cuvenit în perioada ulterioară concedierii disciplinare.

Când este Desfacerea Contractului de Muncă Disciplinar Ilegală?

Spre exemplu, un motiv de nelegalitate a deciziei de concediere îl poate constitui și nemotivarea deciziei de concediere disciplinară, în lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinară. Fapta care constituie abatere disciplinară trebuie să fie descrisă în mod corect și complet în cuprinsul deciziei de concediere disciplinară, inclusiv sub aspectul datei săvârșirii acesteia sau a corelării cu dispozițiile încălcate.

Termenul de Contestare a Deciziei de Desfacere a Contractului de Muncă Disciplinar

Decizia de concediere disciplinară trebuie contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei. 

În ceea ce privește termenul în care poate fi contestată decizia de concediere disciplinară, prevederile Codului muncii și a Legii nr. 62/2011 a dialogului social stabileau termene diferite. Mai exact, potrivit prevederilor art. 252 alin. (5) din Codul muncii, decizia de concediere disciplinară trebuie contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în timp ce prevederile art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social stabilea un termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura unilaterală dispusă de angajator. Dispozițiile art. 211 lit. a) din Legea 62/2011 au fost abrogate prin Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Ulterior, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, a ieșit din vigoare Legea nr. 62/2011, nefiind reintrodus și termenul de 45 de zile calendaristice pentru contestarea unei măsuri unilaterale dispuse de angajator. 

 

În egală măsură, prin Legea 269/2021 a fost modificat și art. 268 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, având următorul conținut: „Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate:

  • în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoștință de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani;”

Astfel, a fost modificat termenul în care salariatul putea contesta o măsură unilaterală referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, de la 30 de zile calendaristice, la 45 de zile calendaristice. 

În orice caz, legiuitorul nu a înțeles să modifice și dispozițiile art. 252 alin. (5) din Codul muncii, sens în care, în situația concedierii disciplinare, decizia de sancționare va fi contestată de salariat la instanțele de judecată competente în termenul de 30 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei, dispozițiile Codului muncii prevăzând un termen special de contestare a deciziei de sancționare disciplinară care se aplică cu prioritate.

În situația concedierii disciplinare, mai beneficiază salariatul de termenul de preaviz?

Nu, salariații care sunt în situația de desfacere a contractului de muncă disciplinar nu mai au dreptul la termenul de preaviz.

Dacă ai o problemă legală, contactează azi firma de avocatură din Cluj Blaj Law!