Tratamentul fiscal al criptomonedelor

Blog

Impozitarea veniturilor din Criptomonede

Cu alte cuvinte, ce impozite și contribuții trebuie să plătim către stat, dacă obținem venituri din tranzacționarea de criptomonede?

Transferul de monedă virtuală reprezintă în ultimii ani un subiect de actualitate, așadar și legiuitorul român a avut grijă să îi stabilească un cadru legislativ în materie fiscală. Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de criptomonedă reprezintă venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile Cap. X – „Venituri din alte surse” din Titlul IV – „Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Chiar dacă soluția încadrării acestor tipuri de venituri în categoria veniturilor din alte surse era una firească, această categorie nefiind una limitativă, prin Legea 30/2019 s-au introdus în mod expres la art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal categoria de venituri din transferul de monedă virtuală.

În principiu, veniturile efectiv realizate vor putea fi calculate după momentul conversiei criptomonedelor în monede convenționale și transferarea acestor sume în conturile beneficiarului, acesta fiind practic momentul în care persoana care tranzacționează monede virtuale încasează un venit concret.

Astfel, persoanele fizice care obțin venituri din tranzacționarea modelelor virtuale trebuie:

(1) să completeze și să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;

(2) să plătească impozitul pe venitul rezultat;

(3) să plătească contribuția de asigurări sociale, în anumite condiții prezentate mai jos.

Excepții

Câștigurile sub nivelul sumei de 200 de lei per tranzacție sunt exceptate de la impunere, cu condiția ca totalul lor dintr-un an fiscal să nu fie mai mare decât plafonul stabilit de 600 de lei[1].

Calculul impozitului datorat

Impozitul reprezintă 10% din diferența pozitivă obținută între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv suma reprezentând toate costurile directe aferente tranzacției. Aici intră prețul de achiziție și comisioanele ocazionate de intermedierea tranzacției[2]. Prin urmare, din prețul vânzării criptomonedei se scad prețul achiziției și orice comisioane plătite, iar dacă rezultatul e o sumă pozitivă, se calculează impozitul, care e în cuantum de 10% din acest rezultat.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Contribuția este datorată numai în situația în care contribuabilul estimează pentru anul curent venituri a căror valoare este mai mare sau egală cu valoarea a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere. Pentru anul 2022, venitul minim brut garantat este în cuantum de 2.550 Lei. Pentru estimare se iau în calcul, cumulate, veniturile din alte surse, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicole și silvicultură, precum și cele din investiții[3].

Termenul de depunere

Până la data de 25 mai 2023, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) pentru anul fiscal anterior trebuie completată și depusă într-una dintre următoarele variante: electronic, fizic la sediul organului fiscal competent, sau prin poștă, printr-o scrisoare trimisă cu confirmare de primire.

Termenul de depunere al declarației este de asemenea și termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor. După această dată, neplata impozitului și eventual a contribuției la sănătate atrage penalități de întârziere.

Venituri din străinătate

Nu doar persoanele ce obțin venituri din România sunt obligate să depună declarația unică, ci și contribuabilii care obțin venituri din monede virtuale din surse din afara țării au de asemenea obligația de completare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate – Secțiunea I.2: Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate în același termen. În acest caz, calculul și plata impozitului se va face cu respectarea metodei de evitare a dublei impuneri[4]. Astfel, va trebui consultată convenția încheiată de România cu statul sau statele din care au fost obținute veniturile, în care se prevede cum se face plata impozitelor.

Dacă aveți câștiguri din operațiuni cu monedă virtuală, fiți atent la calculul și plata impozitului, precum și la completarea și depunerea declarației unice până cel târziu la data de 25 mai 2022.

Contactează acum un avocat din Cluj de la Blaj Law!


[1] Art. 116 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

[2] Idem

[3] Art. 170 alin. 1 și 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

[4] Art. 130 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare