Procedura angajării cetățenilor din afara Uniunii Europene în România – Angajare cetățeni străini în 2023

oct. 5, 2022

Criza forței de muncă din România, caracterizată prin nevoia de personal specializat în diverse domenii, corelată cu lipsa de disponibilitate din partea cetățenilor români pentru aceste poziții determină tot mai mulți angajatori din România să se orienteze pentru angajarea unor cetățeni străini din afara UE. În plus, interesul angajatorilor a crescut începând cu anul 2018, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2018, care a modificat salariul pe care angajatorii trebuie să îl plătească cetățeanului străin. La acest moment, angajatorii pot să îi achite cetățeanului non-UE salariul minim garantat din România, față de salariul mediu brut din România, care la începutul anului 2018 se situa la 4.162 lei.

Care sunt pașii pentru angajare ceățeni străini, non-UE în România?

Pentru angajarea cetărițenilor strini, în primul rând, angajatorul depune documentele necesare pentru obținerea avizului de muncă, pe care îl trimite cetățeanului străin. Apoi, cetățeanul străin va depune documentele necesare pentru obținerea vizei de lungă ședere la oficiul consular sau misiunile diplomatice ale României din țara de domiciliu, urmând ca după obținerea vizei de lungă ședere să călătorească în România. După ce ajunge în România, cetățeanul străin va depune documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere în scop de muncă.

Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru obținerea avizului de muncă pentru cetățeni străini?

Condiții pentru obținerea avizului de muncă pentru cetățeni străini privind angajatorul:

 • Desfășoară activități compatibile cu funcția pentru care se solicită încadrarea în muncă a străinului;
 • Are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;
 • Nu a fost sancționat pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii.

Condiții pentru obținerea avizului de muncă privind cetățeanul străin:

 • Deține un document de trecere a frontierei (pașaport) valabil;
 • Nu există interdicții pe numele său privind intrarea pe teritoriul României, respectiv nu se află în cazuri de nepermitere a intrării în România;
 • Face dovada faptului că este apt din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă;
 • Nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

O condiție suplimentară ce trebuie îndeplinită pentru obținerea avizului de muncă a cetățenilor străini este cea privind încadrarea în contingentul anual aprobat de Guvern. Contingentul anual aprobat de Guvern privește numărul de persoane care pot fi angajate din afara UE în anul respectiv și se aprobă prin Hotărâre de Guvern. Pentru anul 2022 contingentul anual aprobat a fost de 100.000 de lucrători străini, fiind mai mare decât cel aprobat în 2021,care a fost de 50.000 de lucrători, pentru a acoperi deficitul de forță de muncă înregistrat în anul precedent.

În plus, pentru a putea angaja cetățeni străini din afara UE, angajatorul trebuie să nu fi putut angaja pe postul vacant cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre UE/SEE sau rezidenți permanenți pe teritoriul României.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai sus se poate trece la strângerea, respectiv întocmirea documentelor necesare, ce trebuie depuse de către angajator la Inspectoratul General de Imigrări din județul în care angajatorul își are sediul. Este necesară depunerea de către angajator atât a unor documente ce privesc angajatorul, cât și a unor documente ce privesc cetățeanul străin.

Există mai multe categorii de lucrători pe care angajatorii din România îi pot angaja, respectiv lucrători permanenți, stagiari, sezonieri, transfrontalieri, înalt calificați, detașați, lucrători ICT (persoane transferate în cadrul aceleiași companii) și lucrători au pair. Documentele ce trebuie depuse de către angajator diferă în funcție de categoria de lucrători. În continuare vom prezenta documentele necesare pentru angajarea unui lucrător permanent.

Acte necesare angajare cetățeni străini

Acte necesare angajare cetățeni străini ce privesc angajatorul:

 • Adeverința eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă (AJOFM) în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul, cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator, eliberată cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii;
  • Pentru obținerea adeverinței de la AJOFM se depune de către angajator o ofertă (un formular tip) cu locul de muncă disponibil pe care îl are în cadrul societății, ce trebuie să fie valabilă cel puțin 5 zile lucrătoare din momentul în care este publicată de AJOFM, precum și o cerere prin care se solicită eliberarea de către AJOFM a adeverinței;
 • Dovada împuternicirii legale din partea angajatorului – de exemplu certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau actul constitutiv al societății;
 • Certificatul de înmatriculare al societății, în original și copie;
 • Certificat constatator emis de Registrul Comerțului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului societății;
 • Certificat de atestare fiscală emis de administrația finanțelor publice privind achitarea obligațiilor către bugetul de stat pentru ultimul semestru;
 • Fișa postului și organigrama angajatorului, cu prezentarea funcțiilor ocupate și vacante;
 • Dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunț pentru ocuparea locului de munca vacant;
 • Oferta fermă de angajare transmisă cetățeanului străin pe care dorește să îl angajeze;
 • Copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante, din care să rezulte faptul că cetățeanul străin pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă;
 • Cazierului judiciar al angajatorului.

Acte necesare angajare cetățeni străini ce privesc cetățeanul străin:

 • Declaraţia pe propria răspundere a cetățeanului străin că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoștințe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;
 • Curriculum vitae, care poate conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului prevăzută la punctul de mai sus;
 • Două fotografii tip 3/4 ale străinului;
 • Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședință, tradus şi legalizat;
 • Pașaportul cetățeanului străin;
 • În măsura în care pentru postul pe care urmează să fie angajat cetățeanul străin sunt necesare studii de specialitate, atunci va fi necesar și documentul de autorizare prevăzut de lege – de exemplu, diploma de studii, care va trebui echivalată de către Ministerul Educației din România, dacă este cazul.

Cât costă eliberarea avizului de angajare pentru cetățeni non-UE?

Pentru eliberarea avizului de angajare, angajatorul plătește o taxă în lei, echivalentul a 100 de euro.

Cât durează eliberarea avizului de angajare cetățeni străini?

Un aspect important ce trebuie luat în considerare este durata procedurii de eliberare a avizului, respectiv de 30 de zile de la data înregistrării cererii, termen ce poate fi prelungit până la 45 de zile, în cazul în care sunt necesare verificări suplimentare.

Care este procedura pentru obținerea vizei de lungă ședere și a permisului de ședere în scop de muncă de către cetățeanul străin?

După ce angajatorul obține avizul de muncă și îl transmite cetățeanului străin, acesta din urmă va trebui să obțină o viză de lungă ședere, de care va avea nevoie pentru a intra în România. Există mai multe categorii de vize de lungă ședere, însă cea care interesează străinul angajat în baza unui contract individual de muncă este viza de lungă ședere pentru angajare în muncă. În orice caz, viza trebuie să fie solicitată în primele 60 de zile după obținerea avizului de angajare de către angajator, printr-o cerere depusă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripție solicitantul își are domiciliul sau reședința.

Documente necesare pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru muncă:

 • Copie după avizul de angajare;
 • Document care să dovedească existența mijloacelor de întreținere la nivelul salariului de bază minim brut în România, garantat în plată pentru intervalul de timp prevăzut în viză;
 • Cazier judiciar sau un alt document cu valoare juridică echivalentă, eliberat de țara de origine sau de reședință;
 • Asigurare medicală pe perioada de valabilitate a vizei.

Cât costă eliberarea vizei de lungă ședere pentru muncă?

De asemenea, pentru eliberarea vizei de lungă ședere în scop de muncă se percepe o taxă în valoare de 120 de euro, echivalentul în lei la data plății. Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea vizei este de 10 zile de la depunerea documentelor.

Odată cu obținerea vizei de lungă ședere în scop de muncă, cetățeanul străin dobândește un drept de ședere pe teritoriul României pe o perioadă de cel mult 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Expirarea vizei de ședere în scop de muncă și a permisului de ședere

Expirarea vizei de ședere înseamnă încetarea dreptului de ședere în România, care va trebui prelungit prin permisul de ședere în scop de muncă eliberat de formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul unde cetățeanul își are locuința, înainte cu cel puțin 30 de zile de expirarea vizei.

Prelungirea Permisului de Ședere în Scop de muncă

Pentru prima prelungire a permisului de ședere în scop de muncă, adică obținerea primului permis unic, trebuie prezentate următoarele documente:

 • Cererea de prelungire a permisului de ședere în scop de muncă;
 • Documentul de trecere a frontierei – pașaport, titlu de călătorie, etc. – atât în original, cât și în copie;
 • Dovada deținerii legale a unui spațiu de locuit – contract de închiriere, comodat, vânzare-cumpărare, etc. – în original și în copie;
 • Contractul individual de muncă, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților;
 • Salariul înscris, care trebuie să fie cel puțin egal cu salariul minim brut;
 • Adeverință medicală care să ateste faptul că străinul nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;
 • Dovada plății taxelor pentru eliberarea și prelungirea permisului de ședere;
 • Taxa consulară în valoare de 120 de euro, echivalentul în lei la data plății, respectiv taxa de 259 de lei reprezentând contravaloarea permisului de ședere.

Un aspect relevant este faptul că reînnoirea permisului se realizează cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

Dacă ai nevoie de ajutor pe parcursul procedurii, apelează cu încredere la un avocat specializat în imigrare din Cluj de la Blaj Law.

Ghiduri legislative

Explorează colecția de resurse oferite de Blaj Law și obține informații de actualitate, redactate pe înțelesul tuturor.