Obținerea vizei de lungă ședere pentru reîntregirea familiei. Acte necesare permis de ședere reîntregirea familiei

ian. 26, 2023

Potrivit prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, reîntregirea familiei reprezintă „intrarea şi şederea pe teritoriul României a membrilor de familie ai unui străin cu şedere legală pe teritoriul României sau ai unui cetăţean român, în scopul păstrării unităţii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relaţii de familie.” (art. 2 lit. e1) din OUG 104/2002).

Prin urmare, conform prevederilor legale, atât cetățenii români, cât și cetățenii străini aflați pe teritoriul României au dreptul la reîntregirea familiei cu cetățeni străini. Tot OUG 194/2022 definește și noțiunea de străin ca fiind „persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.” (art. 2 lit. e1) din OUG 194/2002).

I. Aprobarea reîntregirii familiei dintre cetățeni român și străini

Pot  solicita viza de reîntregire a familiei cu un cetățean român, următoarele categorii de străini:

 • străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;

 • străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună (parteneri);

 • copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care:

  • nu au împlinit vârsta de 21 de ani;

  • se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani;

  • deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.

 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;

 • străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;

 • străinii, membri de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru UE în această calitate, respectiv în calitate de membru de familie a unui cetățean român.

Care este procedura de obținere a vizei de lungă ședere pentru reîntregirea familiei?

Viza pentru reîntregirea familiei se obține de către străinul care dorește să călătorească în România de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul în care își are reședinţa.

Cererea pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru reîntregirea familiei se formulează pe portalul online „E-Visa”, urmând ca după procesarea cererii de către misiunea diplomatică sau oficiul consular, să se stabilească data la care străinul trebuie să se prezinte cu toate documentele în original.

Ce documente trebuie depuse de către cetățeanul străin care dorește reîntregirea familiei cu un cetățean român? Acte necesare

Immigration to Romania

Solicitarea de viză de lungă ședere pentru reîntregirea familiei depusă de străinii din categoriile de mai sus va fi însoţită de următoarele documente:

 • certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii sau, după caz, dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener;

 • asigurare medicală valabilă pe durata călătoriei;

 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;

 • documentul de trecere a frontierei (pașaportul) străinului;

 • documente care să ateste faptul că este înregistrat cu drept de rezidenţă în alt stat membru UE, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român, dacă este cazul.

Uneori, misiunile diplomatice și oficiile consultare solicită și o invitație pentru viză în România dată de către cetățeanul român în fața unui notar public, prin care se arată că străinul este invitat în România, care este legătura de rudenie dintre aceștia, precum și că îi va fi asigurată cazarea de către cetățeanul român pe durata călătoriei în România.

Când poate fi refuzată viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei?

Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior sau când se constată existenţa unei stări de bigamie sau poligamie. Căsătoria de conveniență se constată de către Oficiul Român pentru Imigrări dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de convenienţă pe baza următoarelor elemente: (a) coabitarea matrimonială nu există; (b) soţii nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei; (c) lipsa unei contribuţii efective la îndeplinirea obligaţiilor născute din căsătorie; (d) soţii nu vorbesc o limbă înţeleasă de amândoi; (e) există date că anterior unul dintre soţi a încheiat o căsătorie de convenienţă; (f) soţii sunt inconsecvenţi ori există neconcordanţe în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanţelor în care s-au cunoscut ori a altor informaţii relevante despre aceştia; (g) încheierea căsătoriei a fost condiţionată de plata unei sume de bani între soţi, cu excepţia sumelor primite cu titlu de dotă.

II. Aprobarea reîntregirii familiei dintre cetățenii străini aflați în România și străinii aflați în țara de rezidență

Este necesară deținerea unui permis de ședere pentru solicitarea vizei de lungă ședere pentru reîntregirea familiei?

Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei poate fi solicitată și de cetățenii străini, care se află legal pe teritoriul României, având un permis de ședere pe termen lung sau un permis de ședere temporară valabil pe o perioadă de 1 an. Totodată, mai pot obține reîntregirea familiei și cetățenii străini care au carte albastră UE, un permis ICT, un permis „mobile ICT”, sau sunt refugiați ori beneficiari ai protecției temporare.

În acest caz, demersurile încep pe teritoriul României, fiind inițiate de către cetățeanul străin, care are calitatea de sponsor, după cum este definit de OUG 194/2002 „străinul, posesor al unui permis de şedere, altul decât cel în scop de reîntregire a familiei, sau al unei Cărţi albastre a Uniunii Europene eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, care solicită reîntregirea familiei ori ai cărui membri de familie solicită reîntregirea familiei cu acesta, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Pentru ce categorii de străini se poate solicita reîntregirea familiei?

Family Reunification in Romania

Sponsorul poate solicita reîntregirea familiei pentru:

 • soţ/soţie;

 • copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului şi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi;

 • copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora sponsorul exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;

 • copiii minori necăsătoriţi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora soţul/soţia exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor.

 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;

 • copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.

Totodată, minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal ori, atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia.

Situaţii speciale în cazul solicitării de reîntregire a familiei

Dacă  sponsorul deține un permis de şedere pentru desfășurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, deține cartea albastră UE, un permis ICT sau un permis „mobile ICT”, poate solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de ședere este mai mică de un an.

Care este procedura pentru solicitarea reîntregirii familiei?

1. Avizarea dată de Inspectoratul General pentru Imigrări. Acte necesare

În primul rând, pentru a obține reîntregirea familiei, sponsorul trebuie să obțină avizul Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru care trebuie să formuleze o cerere, însoțită de următoarele documente:

 • certificatul de căsătorie/certificatul de naștere sau după caz, dovada legăturii de rudenie, eliberate de autoritățile competente, traduse şi supralegalizate sau apostilate în condițiile legii;

 • declaraţia în formă autentică a sponsorului, din care să reiasă că membrii de familie vor locui împreună cu acesta;

 • copia documentului care atestă dreptul sponsorului de şedere pe teritoriul României;

 • dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pentru o locuinţă declarată normală pentru o familie similară în România;

 • dovada mijloacelor de întreţinere;

 • dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate a sponsorului;

 • declaraţia scrisă a persoanei care deține împreună cu sponsorul custodia comună a copilului minor pentru care se solicită reîntregirea familiei, din care să rezulte consimţământul ca acesta să locuiască împreună cu sponsorul pe teritoriul României;

 • copia documentului de călătorie al membrului de familie pentru care se solicită reîntregirea familiei (pașaportul).

Situații speciale în acordarea vizei de lungă ședere pentru reîntregirea familiei

În cazul sponsorilor care au calitatea de beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, trebuie prezentate doar următoarele documente:

 • certificatul de căsătorie/certificatul de naștere sau după caz, dovada legăturii de rudenie, eliberate de autoritățile competente, traduse şi supralegalizate sau apostilate în condițiile legii,
 • declaraţia în formă autentică a sponsorului, din care să reiasă că membrii de familie vor locui împreună cu acesta și copia documentului care atestă dreptul sponsorului de şedere pe teritoriul României. 

Totodată, nu se solicită sponsorului să deţină un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România și nici să posede mijloace de întreţinere, pe lângă cele necesare pentru propria întreţinere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare membru de familie.

Soluţionarea cererii pentru reîntregirea familiei se face în termen de maximum 3 luni de la data depunerii. După aprobarea cererii de reîntregire a familiei, sponsorul va transmite comunicarea scrisă către membrii de familie, care o vor prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, în termen de 60 de zile de la data emiterii împreună cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.

2. Obținerea vizei de lungă ședere de la ambasada sau oficiul consular din țara în care se află străinul

Pasul al doilea îl reprezintă obținerea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei de către străini, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul în care membrii de familie ai sponsorului au reședinţa.

Procedura este similară cu cea prezentată mai sus, în cazul celor care solicită reîntregirea familiei cu un cetățean român, respectiv se depune o cerere pe portalul online „E-Visa”, însoțită de următoarele documente:

 • comunicarea Inspectoratului General pentru Imigrări, obținută de sponsor;

 • dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei;

 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat.

Când poate fi refuzată viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei? 

 • există o stare de bigamie sau de poligamie;

 • sponsorul nu deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România;

 • sponsorul nu posedă mijloace de întreținere, pe lângă cele necesare pentru propria întreținere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru fiecare membru de familie;

 • persoana pentru care se solicită reîntregirea familiei nu îndeplinește următoarele condiţii:

  • nu posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;

  • este inclusă în categoria persoanelor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declarați indezirabili;

  • prezintă un pericol pentru apararea şi siguranţa națională, ordinea și sănătatea publică.

Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei oferă dreptul străinului de a călători și de a rămâne în România pentru o perioadă de 90 de zile. În momentul în care se află în România, străinul va trebuie să aplice pentru prelungirea dreptului de ședere, respectiv pentru obținerea permisului de ședere de la Inspectoratul General pentru Imigrări, fiind necesar a se depune cererea cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei vizei.

 

Dacă ai nevoie de ajutor în obținerea vizei de lungă ședere pentru reîntregirea familiei, un avocat specializat în imigrări din Cluj te poate ajuta. Contactează-ne acum!

Ghiduri legislative

Explorează colecția de resurse oferite de Blaj Law și obține informații de actualitate, redactate pe înțelesul tuturor.