Inspecția Fiscală

În cazul în care societatea dumneavoastră este supusă unei inspecții fiscale sau în situația în care ați fost supus unui control din partea ANAF, echipa noastră vă poate oferi consultanță, reprezentare sau asistare atât pe parcursul inspecției cât și ulterior.

Inspecția fiscală reprezintă o activitate de verificare a declarațiilor fiscale reglementată de Codul de Procedură Fiscală realizată de către un organ de specialitate (ANAF) asupra contribuabililor persoane fizice sau juridice, ori chiar asupra unor entităti fără personalitate juridică care au obligaţii către bugetul general consolidat, obligații de plată sau simple obligaţii de evidenţiere şi declarare a anumitor operaţiuni ce au consecințe de ordin fiscal.

Practic, prin efectuarea inspecției fiscale se urmărește verificarea tuturor obligațiilor fiscale ale unui contribuabil sau plătitor pe o anumită perioadă de timp, atât sub aspectul legalității, cât și al conformității îndeplinirii obligațiilor de natură fiscală aflate în sarcina sa.

Când se desfășoară inspecțiile fiscale?

Activitatea de inspecție fiscală se organizează și se desfășoară în baza unor programe anuale, trimestriale sau lunare.

Unde se desfășoară inspecțiile fiscale?

De regulă, aceasta se desfășoară în spațiile de lucru ale contribuabililor și în cadrul programului de lucru al acestuia, urmând să se examineze stări de fapt și raporturi juridice relevante din privința impozitării.

În acest sens, inspectorii fiscali au obligația de a afecta cât mai puțin activitatea curentă a contribuabililor/ plătitorilor. 

După criteriul analizei de risc, inspecția fiscală poate fi generală sau parțială în funcție de verificarea în totalitate a obligațiilor fiscale sau doar a unora dintre acestea.

În aceste condiții, inspecția fiscală este limitată atât în privința obiectului, cât și a perioadei de verificare .

De regulă, inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale.

În afara contribuabililor mari, în cazul cărora perioada supusă inspecţiei fiscale începe de la sfârşitul perioadei controlate anterior, pentru celilalți contribuabili inspecţia fiscală se efectuează asupra creanţelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, iar prin excepție, verificarea poate fi extinsă în anumite situații prevăzute de lege.

În orice caz, perioada efectivă în care aceasta se desfășoară este strict limitată de lege, iar depășirea acesteia poate duce la finalizarea inspecției fără emiterea Raportului de inspecție Fiscală.

Care este finalitatea inspecției fiscale?

În urma inspecției fiscale se formulează un raport care va sta la baza emiterii:

  • Unei deciziei de impunere, pentru diferențele pozitive sau negative dintre bazele de impozitare și obligațiile fiscale principale,
  • Unei decizie de nemodificare a bazelor de impozitare, în cazul în care nu există diferențe în acest sens,
  • Unei decizii de modificare a bazelor de impozitare dacă se constată diferențe ale bazelor de impozitare, dar fără stabilirea de diferențe de obligații fiscale principale.

Odată cu încheirea inspecției fiscale contribuabilul/plăritorul trebuie informat despre aspectele constatate în cadrul acțiunii de inspecție fiscală, cât și despre consecințele actelor emise în baza Referatului.

În cazul în care în urma emiterii deciziei de impunere constați că vă sunt încălcate drepturile și situația consemnată nu corespunde cu situația reală, echipa noastră specializată în dreptul fiscal vă poate ajuta să contestați decizia de impunere.

Care este termenul în care se contestă decizia de impunere?

Termenul este de 45 de zile.

În măsura în care se ajunge la o astfel de situație delicată, este fundamentală asistența juridică a unui avocat specializat în domeniu care să analizeze dacă procedura inspecției fiscale s-a desfășurat cu respectarea regulilor impuse de lege și dacă prin deciziile finale s-au săvârșit abuzuri care să producă o vătămare de orice fel a drepturilor dumneavoastră.

CE DOCUMENTE TREBUIE PUSE LA DISPOZIŢIA ORGANELOR FISCALE ÎN TIMPUL INSPECȚIEI?

În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţie organului fiscal toate documentele financiar-contabile constând în registre, evidenţe, documente pentru serviciile primite, pentru cheltuielile efectuate, documente aferente lipsurilor de la inventar, pierderilor tehnologice, reducerilor comerciale ,etc., documente referitoare la plata /deducerea/ scutirea de TVA și orice alte înscrisuri.

În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri şi altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice.

CARE SUNT CRITERIILE DUPĂ CARE SUNT SELECTAȚI CONTRIBUABILII SUPUȘI INSPECȚIEI FISCALE?

Grila de risc nu este transparentă, astfel încât aceste criterii nu pot fi cunoscute de contribuabili și, prin urmare, nici nu poate fi contestată.

Din practică se pot extrage însă câteva indicii cu privire la principalele obiective vizate care ar putea atrage un eventual control.

Acestea pot fi: deviațiile de la comportamentul normal al contribuabilului traduse prin pierderi fiscale repetate, fluctuații de profit, necorelarea dintre rezultatele financiare și taxele plătite, tranzacții cu părți afiliate nerezidente, tranzacțiii cu societăți aflate în „paradisuri fiscale”, evenimente speciale cum ar fi fuziuni, divizări, etc.

CÂND ARE LOC ÎNCEPEREA INSPECȚIEI FISCALE?

Primul moment ce marchează procedura inspecției fiscale este comunicarea avizului.

Aceasta trebuie realizată:

Cu 15 zile înainte de începerea inspectiei fiscale, pentru contribuabilii mici;
Cu 30 de zile înainte de începerea inspecției fiscale, pentru contribuabilii mari.

În cuprinsul avizului, pe lângă temeiul juridic al inspecției și obligațiile fiscale sau perioadele ce urmează a fi supuse inspecției fiscale, este menționată data de începere a acesteia.

De asemenea, contribuabilul are dreptul de a solicita amânarea inspecției fiscale, o singură dată, pe bază de motive întemeiate.
După începerea acesteia, dacă dovedește existența unor cauze justificate, contribuabilul poate cere suspendarea controlului pe o durată maximă de 3 luni.

În ce termen trebuie achitate obligațiile suplimentare stabilite prin deciziile de impunere?

Obligațiile suplimentare de plată constatate în urma inspecțiilor fiscale trebuie achitate de către contribuabili în funcție de data comunicării deciziilor, astfel:

o Până la data de 5 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 al lunii;
o Până la data de 20 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 al lunii.

Deschide Chat-ul