Asociații și fundații

Sprijinim persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general, în interesul unei colectivități sau chiar și în interesul lor personal cât timp acesta este unul nepatrimonial, în aspecte ce țin de constituirea și desfășurarea activității asociațiilor și a fundațiilor.

Redactarea, atestarea sau modificarea Statutului.

Echipa noastră deține o expertiză vastă în ceea ce privește redactarea, atestarea și modificarea Statutului, documentul de bază în constituirea și desfășurarea activității unei entități cu scop nepatrimonial.

De multe ori, o asociație nu funcționează la potențialul său maxim pentru că statutul său a fost redactat într-un mod deficitar. Din acest motiv, te ajutăm să pui bazele organizației tale prin redactarea statutului, sau să modifici aspectele care nu funcționează prin modificarea celui existent, în aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

Printre cele mai importante aspecte ce necesită a fi cuprinse în Statut se numără stabilirea categoriilor de membri și a drepturilor de care aceștia se bucură, a procedurii de aderare pentru membri noi, a procedurii de excludere, precum și determinarea clară a atribuțiilor organelor de conducere.

Întreprinderea demersurilor legale, reprezentarea în fața organelor competente în vederea rezervării și obținerii disponibilității denumirii.

Te ajutăm să pui bazele unei entități cu scop nepatrimonial, simplificând pentru tine procedurile de început și comunicarea cu autoritățile.

Legea prevede câteva limitări în ceea ce privește denumirea unui ONG. Numele asociației/fundației nu poate fi identic cu cel al altei persoane juridice fără scop patrimonial, și nici să fie asemănător până la confuzie cu un altul. De asemenea, se interzice utilizarea unor sintagme în denumirea organizației care să creeze confuzii, precum: „comisariat”, „inspectorat”, „autoritate”, „poliție”, sau derivate ale acestora.

După alegerea denumirii ținând cont de aceste aspecte, trebuie să se întocmească și să se depună o cerere pentru rezervarea denumirii ONG-ului la Registratura generala a Ministerului Justiției. Dovada se primește în cel mult 5 zile este valabilă pentru o perioadă de 3 luni.

Reprezentarea în instanță în vederea dobândirii personalității juridice și înscrierea asociației/fundației în Registrul Special.

Dobândirea personalității juridice, ulterior înscrierii entității în Registrul Special reprezintă elementul fără de care nu va fi posibilă efectuarea operațiunilor juridice în numele organizației.

Entitatea cu scop nepatrimonial dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are stabilit sediul. Durata acestei proceduri este de aproximativ o lună, depinzând în mare măsură de termenul acordat de instanța de judecată și evoluția ulterioară a dosarului.

Dosarul de înființarea a unui ONG va cuprinde următoarele acte: dovada rezervării denumirii, acte de identitate și cazierul fiscal (Certificat fiscal în situația persoanelor juridice) ale fondatorilor, dovada sediului și a patrimoniului inițial, actul constitutiv și statut și, dacă este cazul, acordul asociației de proprietari și al vecinilor.

La 14 zile după pronunțare se depune o cerere în vederea eliberării copiei de pe Sentința Civilă și înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Obținerea extraselor din registrul special, legalizări ale hotărârilor definitive.

Te scutim de birocrație desfășurând în numele organizației tale demersurile necesare obținerii extraselor din registrul special și a copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

Înființarea organizației sau a unei filiale, modificarea statutului acesteia, schimbarea sediului, și procedurile legate de dizolvarea asociației/fundației sunt toate operațiuni care se realizează doar prin înscrierea lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul persoana juridică, în baza hotărârii judecătorești definitive de admitere a acestora.

Ori de câte ori ai nevoie de un extras din registrul special, sau de legalizarea unei hotărâri definitive privitoare la organizație, echipa noastră asigură realizarea demersurilor necesare pentru obținerea lor.

Consultanță juridică și reprezentarea în caz de dizolvare a asociației/fundației.

Îți asigurăm servicii de consultanță și reprezentare în demersurile necesare pentru încheierea activității unei organizații nonguvernamentale.

Potrivit dispozițiilor art. 54 din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, asociația se dizolvă: de drept, prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, ori prin hotărârea adunării generale.

Așadar, dizolvarea poate fi decisă de către adunarea generală printr-o hotărâre. Pe lângă elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă un astfel de act, cum ar fi datele de identificare ale persoanei juridice şi ale persoanelor semnatare, titlul, data, locul, temeiul de drept în baza căruia a fost adoptat, hotărârea adunării generale prin care se adoptă o astfel de măsură mai trebuie să cuprindă numirea unui lichidator (persoană fizică sau juridică, autorizată în condițiile legii), destinația bunurilor rămase după lichidare, dar și împuternicirea unei persoane pentru depunerea hotărârii la judecătorie.

Echipa noastră de avocați din Cluj asigură consultanță și reprezentare în procedura dizolvării, indiferent de circumstanțele în care aceasta se impune.

Vezi și alte servicii