Contracte

Un contract bine redactat, care reflectă interesele părților și stabilește clar obligațiile fiecăreia, oferă protecție împotriva viitoarelor neînțelegeri care pot apărea pe parcursul executării contractului.

De asemenea, în cazul în care partenerul contractual nu își respectă obligațiile este esențial să ai de partea ta o echipă de avocați care îți poate reprezenta interesele în mod eficient.

În materie contractuală, asigurăm servicii juridice în ceea ce privește:

Negocierea contractelor între părți.

Te vom însoți și sfătui în etapa de negociere a oricărui tip de contract, astfel încât interesele tale să fie reprezentate cât mai bine prin stabilirea unor clauze echitabile, care să transpună cu precizie voința ta.

În perioada negocierilor, înainte de încheierea propriu-zisă a contractului, persoanele își prezintă punctual interesele reciproce. Această etapă este una extrem de importantă întrucât în cadrul ei părțile pot să stabilească efectele dorite de la actul ce urmează a fi încheiat. De asemenea, modul în care sunt purtate negocierile poate reprezenta mai târziu un mecanism util de interpretare a contractului.

Negocierile pot să privească atât natura contractului, stabilindu-se ce tip de act juridic se pliază cel mai bine pe efectele pe care le urmărești, cât și clauzele acestuia, prin care se vor determina aspecte precum care este partea care suportă riscul contractual, modul de încetare al contractului, sau nivelul daunelor-interese în caz de încălcare a obligațiilor.

Analizarea contractelor și a clauzelor abuzive sau neuzuale.

Evaluăm contractele cu atenție sporită pentru a ne asigura că raporturile juridice în care intri sunt avantajoase.

Clauzele abuzive reprezintă acele prevederi contractuale care nu au fost negociate de către părți, sunt contrare bunei credințe și produc un dezechilibru semnificativ în detrimentul uneia dintre părți. Ca și clauze neuzuale se califică cele care prevăd un drept de denunțare unilaterală a contractului, de suspendare a executării obligațiilor, decăderea din drepturi, sau restrângerea dreptului de a opune excepții.

Aceste tipuri de clauze modifică echilibrul contractual, stabilind un regim mai favorabil uneia dintre părți, motiv pentru care legea prevede că ele nu produc efecte decât în cazul în care au fost acceptate în mod expres de către părțile semnatare.

Redactarea și revizuirea contractelor civile și comerciale.

Punem accentul pe a transpune voința ta juridică în clauze clare și concise.

Contractul este instrumentul juridic prin care părțile își stabilesc termenii în care raportul juridic dintre acestea se va desfășura. Este esențial ca acesta să fie conceput, redactat și urmărit cu atenție sporită astfel încât să fie în acord cu legislația în vigoare și cu voința specifică a semnatarilor.

Activitatea noastră se concentrează pe transpunerea cât mai precisă a voinței părților prin clauzele contractuale și reglementarea acestora într-o manieră cât mai clară și completă, astfel încât să preîntâmpinăm riscurile apariției unui litigiu.

Asistență în fața notarului public în cazul încheierii contractelor autentice.

Prezentarea în fața notarului este o condiție imperativă pentru a încheia o serie de contracte prevăzute de lege. Echipa noastră de avocați din Cluj îți asigură asistare în cadrul acestei proceduri.

Legea prevede forma autentică pentru încheierea valabilă a mai multor categorii de acte juridice precum sunt cele prin care se înstrăinează dreptul de proprietate asupra unui imobil, contractele de ipotecă asupra bunurilor imobile sau actele de comasare/alipire/dezlipire/dezmembrare a imobilelor. Așadar, astfel de operațiuni juridice trebuie să fie obligatoriu încheiate de către un notar public, în caz contrar ele fiind nule absolut și neputând să producă efecte.

Te vom asista în cadrul procedurii notariale pentru a avea siguranța necesară cu privire la protejarea drepturilor tale prin clauzele contractului ce urmează a fi încheiat.

Reprezentare în litigii pentru angajarea răspunderii contractuale în caz de neexecutare și recuperarea prejudiciilor cauzate.

Echipa noastră de avocați va elabora strategia de apărare și te va reprezenta în litigiile ce izvorăsc din neexecutarea obligațiilor contractuale.

Orice persoană trebuie să își execute obligațiile astfel cum acestea au fost asumate prin contractul încheiat între părți. Atunci când una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile, ea este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat și poate fi obligată să îl repare. Prejudiciul cuprinde atât pierderea efectiv suferită de către cealaltă parte, cât și câștigul de care aceasta a fost lipsită prin neexecutare.

Pentru a fi angajată răspunderea contractuală, trebuie să existe o neexecutare totală, parțială sau o executare necorespunzătoare, imputabilă debitorului, care prin ea însăși să fi produs un prejudiciu.

Reprezentarea în fața instanțelor în litigii cu acest obiect.

Elaborarea și susținerea unei strategii în fața instanței cu privire la apărarea drepturilor tale reprezintă un punct cheie atunci când apar diferende în legătură cu valabilitatea, executarea, sau încetarea unui contract.

Există o gamă largă de problematici care se pot ivi în ceea ce privește contractele civile și comerciale, de la discuții privind nașterea valabilă a raportului obligațional, la incidente privind modul de executare al obligațiilor de către oricare dintre părți, sau cazuri de încetare prematură a raportului juridic.

Când problemele dobândesc o dimensiune contencioasă, echipa noastră de avocați îți asigură sprijinul necesar prin elaborarea unei strategii bazate pe clauzele contractuale și legislația în vigoare, și reprezentarea în fața instanței în vederea apărării drepturilor tale.

Vezi și alte servicii