Amenda contravențională

Blog

Ce înseamnă amenda contravențională?

Amenda contravențională reprezintă o sancțiune financiară impusă de autorități sau instituțiile competente ca răspuns la încălcarea unor reguli, legi sau regulamente de către persoane fizice sau juridice. Amenzile contravenționale sunt utilizate pentru asigurarea respectării normele legale.

Amenzile contravenționale pot fi impuse pentru o varietate de infracțiuni sau contravenții, precum depășirea vitezei legale în timpul condusului, parcarea neregulamentară, nepurtarea centurii de siguranță în timpul deplasărilor în trafic, fumatul în locuri interzise, nerespectarea ordonanțelor de protecție a mediului și multe altele.

Ce facem daca am primit o amendă contravențională?

amenda contraventionala
Indiferent cât ne-am strădui să fim cetățeni responsabili, ajungem uneori în situația în care suntem sancționați cu o amendă contravențională, fie că am parcat într-un loc nepotrivit, am depășit din grabă limita maximă de viteză, am călătorit cu autobuzul fără a deține bilet sau am săvârșit orice altă faptă care se sancționează pe cale contravențională. Desigur, există situații în care suntem sancționați contravențional, cu toate că nu suntem vinovați de săvârșirea faptei, motiv pentru care este important să știm cum putem contesta procesul-verbal.

Poți primi amendă fără proces-verbal de contravenție?

Răspunsul este nu. Procesul-verbal este documentul întocmit de agentul constatator.

Documentul întocmit de agentul constatator, mai exact procesul-verbal de contravenție,  trebuie să respecte o sumă de reguli. El trebuie să conțină:

  1.  data și locul unde este încheiat;
  2. numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
  3. numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului sau, după caz, denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale contravenientului persoană juridică, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă;
  4. descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
  5. indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
  6. indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
  7. posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
  8. termenul de exercitare a plângerii împotriva procesului-verbal și instanța la care se depune plângerea;
  9. consemnările obiecțiunilor contravenientului; în momentul redactării procesului-verbal, agentul constatator este obligat să îi aducă la cunoștință contravenientului posibilitatea de a face obiecțiuni și este, de asemenea, obligat să le consemneze.

Motive de anulare a procesului verbal de contravenție

Printre motivele de anulare a procesuljui verbal de contravenție se numără lipsa mențiunilor privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul său numeric personal, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, fapta săvârșită și data comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a consemnării obiecțiunilor. Toate acestea atrag nulitatea procesului-verbal. Pentru a fi constatată nulitatea procesului-verbal de contravenție, împotriva acestuia trebuie introdusă la instanța competentă o plângere împotriva procesului-verbal de contravenție, în termenul legal prevăzut de lege. Dacă este constatată nulitatea procesului-verbal, nu va mai fi necesar să achităm amenda contravențională.

De asemenea, sancțiunea primită trebuie să se încadreze în limitele impuse de legea care o prevede, să fie proporțională cu gravitatea faptei și să țină cont de toate circumstanțele avute în vedere în procesul-verbal. Dacă sancțiunea este disproporționată față de fapa comisă, pe calea plângerii contravenționale, se poate solicita instanței inclusiv înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu avertismentul. De exemplu, în situația în care ați fost sancționat cu amenda pentru nedeținerea unei roviniete valabile, în măsura în care vă aflați la prima abatere și ați cumpărat imediat după constatarea contravenției o rovinietă valabilă, există situații în care instanțele admit faptul că fapta prezintă un pericol social redus, iar prin îndreptarea imediată a comportamentului contravențional s-au limitat pagubele aduse valorii sociale protejate, astfel încât au admis solicitarea de a înlocui amenda cu avertismentul.

Procesul-verbal de constatare a contravenției poate fi înmânat pe loc sau comunicat ulterior contravenientului. Comunicarea se realizează prin transmiterea procesului-verbal prin poștă sau, în cazul în care o astfel de comunicare nu se poate realiza, se procedează la afișarea procesului-verbal de contravenție.

În situația în care, de exemplu, nu ai fost oprit în trafic în momentul comiterii contravenției pentru încheierea procesului verbal de contravenție, se ridică întrebarea până la ce moment poate fi încheiat procesul-verbal de contravenție și aplicată amenda contravențională?

În primul rând, de la data săvârșirii faptei, organele constatatoare au obligația de a încheia procesul-verbal în termen de cel mult 6 luni. Dacă procesul-verbal este încheiat ulterior acestei date, intervine sancțiunea prescripției. Așadar, dacă îți este comunicat un proces-verbal de contravenție, iar din cuprinsul acestuia rezultă că a fost încheiat într-un termen ce depășește 6 luni de la data săvârșirii faptei, poate fi formulată o plângere contravențională prin care să se solicite constatarea intervenirii prescripției și anularea procesului-verbal.

După ce este întocmit procesul-verbal, acesta trebuie să fie comunicat în termen de 2 luni contravenientului. Comunicarea procesului-verbal după acest termen conduce la aceeași concluzie, respectiv la intervenirea prescripției, putându-se solicita instanței anularea procesului-verbal.

Cum se realizează o plângere împotriva procesului-verbal de contravenție?

Pentru a realiza o plângere împotriva procesului-verbal de contravenție, se formulează o plângere contravențională care trebuie să conțină datele de identificare ale părților – nume, prenume, domiciliu, date de identificare, precum și ale reprezentanților părților dacă este cazul, numărul și data în care a fost încheiat procesul-verbal, motivele plângerii, de fapt și de drept, dovezile aduse în susținerea fiecărui capăt al cererii și semnătura contravenientului. Aceasta, alături de dovezile propriu-zise și o copie după procesul-verbal se trimit către judecătoria în a cărei circumscripție a avut loc săvârșirea contravenției. Concomitent se poate cere și restituirea contravalorii amenzii, în cazul în care aceasta a fost plătită. Taxa de timbru pentru formularea unei plângeri contravenționale este în cuantum de 20 de lei.

Atenție! Ai la dispoziție un termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal pentru a depune plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție la instanță.

Plângerea contravențională se introduce în contradictoriu cu organul emitent al procesului-verbal, iar dacă este cazul, va fi chemat în calitate de pârât/ă și organul sau autoritatea ce are personalitate juridică, conform legii.

Cum se judecă plângerea contravențională?

Plângerea contravențională urmează cursul unui litigiu de drept comun în materie civilă, urmând a se fixa termene de judecată în cauză, putând fi administrate probe, precum înscrisuri, expertize ori martori.

După soluționarea plângerii contravenționale de către prima instanță, în acest caz de către judecătorie, hotărârea va putea fi atacată cu apel la instanța superioară, în termen de 30 de zile de la momentul la care vă este comunicată hotărârea pronunțată de către prima instanță.

Ca regulă, introducerea plângerii contravenționale suspendă executarea sancțiunii cuprinse în procesul-verbal de contravenție până la pronunțarea hotărârii definitive de către instanță.

Ai fost sancționat contravențional și vrei să ataci în instanță procesul-verbal de contravenție, deoarece consideri că ai fost sancționat pe nedrept ori sancțiunea este disproporționată cu fapta? Cabinetul de avocatură din Cluj Blaj Law te poate ajuta cu redactarea plângerii și cu asistarea și reprezentarea în fața instanței competente.