Biroul de Credit – ce este, durata și procesul de ștergere

Blog

Ce este biroul de credit?

Biroul de Credit este o societate privată care administrează o bază de date organizată în sistem centralizat, conținând date referitoare la activitatea de creditare desfășurată de instituțiile financiar-bancare, respectiv informații privind solicitanții de credit, debitorii, codebitorii, garanții precum și alte informații referitoare la creditele acordate împrumutaților și la modalitatea de rambursare a acestora.

Baza de date a Biroului de Credit poate fi consultată de către instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, societățile de asigurări și cele de recuperare creanțe care au încheiat un Contract cu Biroul de Credit.

Astfel, Biroul de Credit colaborează cu instituțiile antemenționate, pentru ca fiecare dintre acestea să dispună de toate informațiile financiare ale solicitanților de credite, în vederea:

 • evaluării capacității de rambursare; 
 • determinării gradului de îndatorare a acestora;
 • identificării şi cuantificării riscului de credit;
 • creşterii calităţii creditelor;
 • stabilirii criteriilor uniforme de apreciere a clientelei.

Biroul de Credit obține informații referitoare la un împrumut din diverse surse, inclusiv alți creditori, debitori, agenții de colectare a creanțelor sau alte birouri cu înregistrări publice privind informațiile legate de credit. 

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Cu toate acestea, Biroul de Credit nu colectează și nu transmite informații cu privire la rasă; etnie; gen; opinii politice. Unele dintre aceste informații pot fi păstrate în baza de date, dar nu sunt afișate în rapoartele de credit. 

Astfel, atunci când o persoană solicită acordarea unui credit de la o instituție bancară, aceasta verifică la Biroul de Credit istoricul acesteia, care poate fi negativ sau pozitiv. 

Istoricul negativ se creează în următoarele situații:

 • în cazul persoanelor care au accesat un credit și întârzie cu achitarea unei rate mai mult de 30 de zile, în cazul în care suma restantă este mai mare de 10 lei;
 • în cazul persoanelor care au săvârșit orice infracțiune față de o instituție financiară asociată Biroului de Credit și pentru care au fost emise hotărâri judecătorești definitive în acest sens;
 • În cazul clienților care au oferit declarații contrare realității la momentul solicitării formulate în vederea obținerii unui credit.

Important de menționat în acest caz este faptul că înainte de a transmite datele negative către Biroul de Credit, instituția financiară în cauză are obligația de a încunoștința clientul cu minimum 15 zile înainte de a-l raporta.

Interogare Biroul de Credit

Participanţii (instituțiile financiar-bancare asociate Biroului de Credit) pot interoga baza de date a Biroului de Credit atunci când li se solicită acordarea unui credit sau atunci când monitorizează comportamentul debitorilor. 

În egală măsură, orice persoană fizică are dreptul legal de a face o interogare a Biroului de Credit, prin intermediul unei solicitări scrise cu privire la datele sale personale.

Astfel, o persoană ale cărei date sunt înregistrate la Biroul de Credit își poate exercita dreptul de acces la date (solicitarea Situației Înscrierii), în temeiul art. 15 din Regulamentul 679/2016 (Regulamentul general privind protecţia datelor), în următoarele modalități:

 • în mod direct, prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit;
 • la Biroul de Credit – printr-o scrisoare transmisă prin poștă; 
 • la Participant- personal sau pe cale electronică; 

Totodată, în cazul în care o persoană constată cu ocazia solicitării situației înscrierii că aceasta cuprinde date incorecte sau neactualizate, aceasta are posibilitatea de a solicita rectificarea acestora participantului care le-a înregistrat. 

Astfel, potrivit art. 16 din Regulamentul GDPR, persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Totodată, ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul să obţină completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

” Vreau credit dar sunt în biroul de credite” – ce soluții ai?

Simplul fapt că o persoană figurează în baza de date a Biroului de Credite nu înseamnă automat că aceasta din urmă nu mai poate obține un credit de la instituțiile financiar-bancare. 

În primul rând, astfel cum am mai menționat în paragrafele anterioare, istoricul unei persoane la Biroul de Credite poate fi și pozitiv, în situația în care a avut un credit în trecut și are un istoric bun de plată. Într-un astfel de caz, șansele persoanei solicitante să obțină un credit sunt mai mari. 

În egală măsură, chiar dacă istoricul de plată este negativ, respectiv persoana solicitantă a creditului se află în categoria rău-platnicilor, acest lucru nu echivalează cu imposibilitatea absolută de a obține un credit, deși șansele sunt mai reduse. Important de menționat în acest caz este că decizia de a acorda sau nu un credit aparține în totalitate instituției căreia i se solicită creditul. 

Cu toate acestea, există și alternative, precum solicitarea unui credit către o instituție financiară nebancară care acordă credite fără verificarea prealabilă în Biroul de Credit. 

Cât timp rămâi în biroul de credit?

Informațiile înregistrate în baza de date a Biroului de Credit se păstrează pentru o perioadă de 4  ani calculată de la data finalizării creditului activ, adică de la achitarea ultimei creanțe datorate, indiferent dacă datele sunt pozitive sau negative. 

Astfel, după expirarea acestei perioade datele stocate se șterg. În acest caz, ștergerea datelor se face în mod automat de către Sistemul Biroului de Credit, fără a fi necesară formularea unei cereri în acest sens din partea persoanei vizate.

Ștergere din biroul de credit – Legea care permite ștergerea din biroul de credit

Persoanele ale căror date au fost înregistrate în baza de date a Biroului de Credit pot solicita ștergerea acestora, respectiv radierea din Biroul de Credite, în condițiile Regulamentului GDPR nr. 679/2016.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (1) din reglementarea antereferită, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are la rândul său obligaţia de a şterge aceste date în cazul în care sunt incidente unul din următoarele cazuri, respectiv: 

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul GDPR, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
 • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul GDPR;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul GDPR.