Ce este un acord de confidențialitate sau un NDA?

Blog

În esență, un acord de confidențialitate sau NDA (Non-Disclosure Agreement) este un contract care interzice în mod expres divulgarea sau utilizarea fără permisiune a informațiilor protejate, după cum acestea sunt definite în cuprinsul acordului.

NDA
Astfel, aceste acorduri sunt încheiate cu scopul de a proteja anumite informații sensibile, împărtășite cu persoane din interiorul structurii unei companii, sau cu persoane ori entități terțe. Fie că este vorba despre practici, idei noi, planuri sau documente, confidențialitatea joacă un rol important când vine vorba despre menținerea competitivității pe piață.

În general, contractele de orice tip pot conține un capitol dedicat obligațiilor de confidențialitate pe care partea/părțile se obligă a le respecta în temeiul contractului, dar există situații în care părțile preferă încheierea unui acord de confidențialitate în mod separat. În concret, situațiile în care se încheie un acord de confidențialitate sunt cele ce preced încheierii unui contract de altă natură ori a unei tranzacții ori colaborări. Acordurile de confidențialitate sunt o practică uzuală pentru companiile care intră în negocieri cu alte companii, ori pentru cei ce doresc să dezvolte o afacere și caută colaboratori sau investitori. Acestea permit părților să împărtășească informații sensibile fără teama că acestea vor ajunge în mâinile concurenților.

Prin urmare, deoarece anumite contracte presupun o etapă a negocierilor ce se poate întinde pe o durată mai mare de timp, perioadă în care o parte sau ambele părți ce participă la negocieri pot pune la dispoziția celeilalte părți o serie de informații ce au caracter confidențial, pentru protejarea acestor informații se poate încheia un NDA. Părțile care semnează un NDA sunt de acord că informațiile sensibile pe care le pot obține nu vor fi puse la dispoziția altora.

După conținutul obligațiilor pe care le stabilesc părțile, există două tipuri de astfel de contracte:

unilaterale: când există un expeditor al informațiilor cu caracter confidențial și un destinatar, în sarcina căruia revine obligația de nedivulgare; Un astfel de contract de confidențialitate se încheie, spre exemplu, între o companie și un furnizor, un angajat sau posibil angajat sau între un antreprenor și un posibil colaborator. Astfel, doar o parte transmite informații confidențiale, iar cealaltă parte se obligă să nu le divulge mai departe;

bilaterale: când ambele părți contractuale împărtășesc informații sensibile; Se poate vorbi despre acestea în cazuri în care se poartă negocieri în vederea încheierii unui contract sau a unor tranzacții între companii, de exemplu. Prin urmare, ambele părți fac un schimb de informații confidențiale și ambele se obligă să respecte caracterul confidențial al datelor primite.

Care sunt elementele cheie ale acordului de confidențialitate?

Pentru ca un NDA să fie eficace, în conținutul său ar trebui să se regăsească:

Definirea informațiilor confidențiale într-un contract de confidențialitate sau NDA

Contractul va fi ghidat de această secțiune, care definește ori enumeră informațiile sensibile, ce au caracter confidențial. Acestea ar trebui să fie definite prin exemplificare, într-un mod cât mai cuprinzător, dar nu neapărat exhaustiv, enumerând cât mai pe larg cu putință ceea ce nu va fi divulgat. Ca exemplu:

„Informații Confidențiale” înseamnă toate informațiile cu privire la produsele, serviciile și operațiunile comerciale, profesionale sau de altă natură ale Expeditorului incluzând, fără a se limita la, documente financiare, planuri financiare, clienți, furnizori, parteneri de afaceri, strategii de marketing, metode comerciale, administrative sau tehnice, vânzări, produse, servicii, planuri de dezvoltare…”

Este recomandată aici și inserarea unei clauze cuprinzătoare (clauza de confidențialitate) care să încadreze drept informație confidențială orice informație care poate fi rezonabil presupusă ca având această natură.

Excepții, respectiv definirea informațiilor care nu vor fi protejate ca fiind confidențiale

Excepțiile includ informații care trebuie furnizate, fiind publice potrivit reglementărilor de drept în vigoare, informații pe care partea le-a aflat deja dintr-o altă sursă sau la care a ajuns singură în urma unor deducții, ori informații care necesită a fi dezvăluite în cadrul unei proceduri în justiție.

Mai pot fi incluse terțe persoane către care informațiile pot fi transmise fără ca acest fapt să constituie o încălcare, precum reprezentanții, angajații sau consilierii părților.

Conținutul obligației

Secțiunea cuprinde elaborarea obligației de nedivulgare, respectiv care sunt acțiunile specifice de la care o parte (sau ambele, după caz) trebuie să se abțină – ex: copiere, reproducere, facilitarea accesului către terți în lipsa unui acord scris- și ce sarcini îi revin – folosirea unor măsuri adecvate de securitate cu privire la informații.

Durata obligației

De regulă, expeditorul își dorește un termen cât mai lung de valabilitate, iar destinatarul, unul cât mai scurt. Alegerea termenului trebuie să fie atent realizată astfel încât acordul să își îndeplinească scopul, iar părțile trebuie să îl prevadă clar în cuprins pentru a evita posibile diferențe de interpretare în eventualitatea unui litigiu ulterior.

Răspunderea contractuală

Nu în ultimul rând, un NDA eficient stabilește și repercusiunile juridice ale încălcării înțelegerii, care de obicei iau forma despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate, putând fi astfel stabilit cuantumul despăgubirilor pe care partea în culpă va fi nevoită să o achite în carul încălcării obligației de confidențialitate. Acestea pot fi însoțite, după caz, de desființarea contractului ori a colaborării în temeiul căreia au fost încheiate.

Dacă ai nevoie de un avocat în Cluj, contactează-ne!