Certificat de moștenitor

Blog

Ce înseamnă certificat de moștenitor? 

Certificatul de moștenitor este un act juridic important în materia succesiunilor, definit de articolul 1.132 din Codul Civil și articolul 116 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale. Acest document este eliberat de notarul public la finalizarea procedurii succesorale notariale și cuprinde: 

 • constatări referitoare la patrimoniul succesoral (atât despre activ, cât și despre pasiv);
 • numărul și calitatea moștenitorilor, fie ei legali sau testamentari.
 • cotele ce revin fiecărui moștenitor din masa succesorală.
 • modalitatea prin care a fost stabilită întinderea drepturilor succesorilor.
 • alte mențiuni prevăzute de lege..

Articolul 1.133 din Codul Civil stipulează efectele juridice ale certificatului de moștenitor. Acesta face dovada calității de moștenitor, fie legal, fie testamentar și atestă dreptul de proprietate al moștenitorilor acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia. Această prevedere conferă certificatului o valoare probatorie semnificativă în cadrul raporturilor juridice succesorale.

Un aspect important de menționat este că, în cazul în care defunctul a fost căsătorit la data decesului, în vederea stabilirii componenței patrimoniului succesoral, notarul public procedează mai întâi la lichidarea regimului matrimonial, conform articolului 1.133 alin. (2) din Codul Civil. 

semnare document

Ce înseamnă certificat de moștenitor suplimentar? 

Certificatul de moștenitor suplimentar, reglementat de articolul 119 din Legea nr. 36/1995, reprezintă un instrument juridic menit să acopere situațiile în care, după eliberarea certificatului de moștenitor inițial, se descoperă existența unor bunuri omise din masa succesorală.

Procedura de eliberare a certificatului suplimentar implică următoarele etape:

 1. Reluarea procedurii succesorale, cu acordul tuturor moștenitorilor.
 2. Citarea legală a moștenitorilor, cu menționarea expresă a bunurilor pentru care se solicită suplimentarea.
 3. Posibilitatea moștenitorilor de a se opune la eliberarea certificatului suplimentar.
 4. Prezumția legală de acord pentru moștenitorul care, deși legal citat, nu își manifestă opoziția.

Opoziția la eliberarea certificatului suplimentar trebuie să fie motivată și depusă până la termenul fixat pentru dezbaterea cauzei. Această prevedere asigură un echilibru între necesitatea actualizării situației succesorale și protejarea drepturilor tuturor moștenitorilor.

Certificatul de moștenitor suplimentar are aceeași valoare juridică ca și certificatul inițial, completându-l și actualizându-l cu noile informații privind masa succesorală.

Certificat de moștenitor – acte necesare 

Conform articolului 108 din Legea nr. 36/1995, pentru eliberarea certificatului de moștenitor este necesară prezentarea unor acte și probe specifice. Calitatea de succesibil și/sau legatar se stabilește prin acte de stare civilă, testament și declarații de martori. Pentru dovedirea bunurilor ce compun masa succesorală, legea permite utilizarea înscrisurilor sau a oricărui alt mijloc de probă admis de lege, oferind astfel o flexibilitate necesară în situații complexe.

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Aceste înscrisuri se pot clasifica în trei categorii principale:

 1. Acte privind defunctul:
  • Certificatul de deces
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
  • Testamentul (dacă există)
  • Certificatul de divorț (dacă este cazul)
 2. Acte privind moștenitorii:
  • Acte de identitate
  • Certificate de naștere
  • Certificate de căsătorie
  • Certificate de divorț (dacă este cazul)
 3. Acte privind bunurile defunctului:
  • Acte de proprietate pentru bunuri imobile
  • Acte de proprietate pentru bunuri mobile valoroase
  • Extrase de carte funciară pentru bunurile imobile
  • Certificate fiscale
  • Documente financiare și societare (dacă este cazul)

În plus, legea prevede necesitatea audierii a doi martori în cadrul procedurii succesorale. Aceștia au rolul de a confirma sau completa informațiile despre defunct și masa succesorală.

În cât timp se eliberează certificatul de moștenitor? 

Termenul de eliberare a certificatului de moștenitor nu este fixat rigid de lege, acesta variind în funcție de complexitatea cazului. Factorii care influențează durata procedurii includ: compunerea masei succesorale; numărul moștenitorilor și gradul lor de cooperare; existența sau inexistența unui testament și eventuale dispute între moștenitori.

În cazurile simple, unde toți moștenitorii sunt de acord și documentația este completă, certificatul poate fi eliberat într-un termen relativ scurt, de câteva zile sau săptămâni. În situații mai complexe, care implică investigații suplimentare sau soluționarea unor conflicte între moștenitori, procesul poate dura mai multe luni.

Certificat de moștenitor fără succesiune 

Eliberarea unui certificat de moștenitor fără dezbaterea succesiunii este imposibilă din punct de vedere legal. Această imposibilitate derivă din prevederile Codului Civil (articolele 1.132 și 1.133) și ale Legii nr. 36/1995, care impun parcurgerea unei proceduri succesorale complete.

Dezbaterea procedurii succesorale este fundamentală pentru asigurarea acurateței informațiilor cuprinse în certificatul de moștenitor și pentru protejarea drepturilor tuturor părților implicate în procesul succesoral.

Vânzare cu certificat de moștenitor 

După eliberarea certificatului de moștenitor, moștenitorii dobândesc dreptul de a dispune de bunurile moștenite, inclusiv prin vânzare. Certificatul de moștenitor, conform articolului 1.133 din Codul Civil, face dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor asupra bunurilor din masa succesorală, facilitând astfel procesul de vânzare.

Pentru vânzarea unui bun imobil moștenit, sunt necesare următoarele etape:

 1. Intabularea dreptului de proprietate pe numele moștenitorilor. Această etapă este efectuată de către notarul public, din oficiu, la momentul finalizării procedurii succesorale.
 2. Actualizarea evidențelor fiscale. Declararea bunului la Direcția de Taxe și Impozite Locale din cadrul primăriei în raza căreia sunt situate bunurile imobile moștenite,  în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de moștenitor
 3. Încheierea contractului de vânzare

Certificatul de moștenitor joacă un rol principal în acest proces, oferind securitate juridică atât vânzătorului (moștenitorul), cât și cumpărătorului. Acesta atestă în mod clar dreptul de proprietate al moștenitorului asupra bunului în cauză, facilitând astfel transferul de proprietate și asigurând validitatea tranzacției.