Constituirea dreptului de proprietate legea 18/1991

Blog

Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar reglementează, printre altele,  modalitățile de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie, iar prevederile acesteia se aplică în privința membrilor cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta. De asemenea, în condiţiile legii civile, beneficiază de dispozițiile acestei legi și moştenitorii acestora, dar și membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă, precum şi alte persoane anume stabilite prin lege.

Raportat la modalitatea de stabilire a dreptului de proprietate, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) din Legea 18/1991: „Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.”

Astfel, Legea 18/1991 reglementează două modalități de stabilire a dreptului de proprietate, respectiv:

 • reconstituirea dreptului de proprietate;
 • constituirea dreptului de proprietate.

Reconstituirea dreptului de proprietate vizează acele situaţii în care,  cei care au avut anterior calitatea de titulari ai dreptului de proprietate asupra unui teren sau  moștenitorii acestora,  redobândesc  ulterior, în baza unei cereri formulate în acest sens în condițiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, dreptul de proprietate.

Constituirea dreptului de proprietate constă în atribuirea în proprietate, adică un mod de naştere ope legis a dreptului de proprietate în patrimoniul anumitor persoane expres şi limitativ prevăzute de lege. Astfel, prin constituirea dreptului de proprietate se creează acest drept în favoarea anumitor categorii de persoane care nu au avut niciodată calitatea de titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Din cuprinsul art. 8 alin. (3) al legii 18/1991, rezultă și condițiile în care se realizează stabilirea dreptului de proprietate, prin constituirea sau reconstituirea acestuia, după caz. Astfel, această procedură se efectuează, la cererea celui îndreptățit, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafeţe minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptăţită, şi de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil.

La cerere vor fi anexate: acte de proprietate; certificat de moştenitor; hotărâre judecătorească, dacă există; în toate cazurile, certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor, precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat. Cererea împreună cu documentele necesare anexate se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.

Legea nr. 18/1991 reglementează mai multe situații particulare de constituire a dreptului de proprietate privată, pe care le vom expune în continuarea acestui articol.

Constituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 21 din Legea 18/1991

Prin art. 21, Legea 18/1991 reglementează posibilitatea constituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor care potrivit art. 18 din aceeași reglementare, rămân la dispzoiția comisiilor de fond funciar, în favoarea familiilor din localitățile cu excedent de suprafață agricolă și cu deficit de forță de muncă în agricultură. În astfel de cazuri, se poate atribui în proprietate teren până la 10 ha în echivalent arabil tuturor familiilor care solicită în scris şi se obligă să lucreze această suprafaţă.

În egală măsură, familiile fără pâmânt sau cu pământ puţin din alte localităţi, care solicită în scris, pot primi în proprietate până la 10 ha teren în echivalent arabil, cu obligaţia de a-şi stabili domiciliul în comună, oraş sau municipiu, după caz, şi de a cultiva pământul primit, renunţând la proprietatea avută în localitatea lor, din extravilan.

Constituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 24 din Legea 18/1991

Articolul antereferit, privește constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor situate în intravilanul localităților care au fost atribuite de cooperativele agricole, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptățite pentru construcții și anexe gospodărești pe care aceștia le-au edificat.

Terenurile aflate într-o astfel de situație,  rămân şi se înscriu în proprietatea deţinătorilor actuali, la solicitarea acestora, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari. În acest din urmă caz, foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, aceștia vor fi despăgubiți.

Referitor la proprietarii actuali ai construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum ori de alte foste entităţi cooperatiste, indiferent de denumirea acestora, comisia judeţeană de fond funciar va emite, la cerere, titluri de proprietate privind constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile aferente acestor construcţii, terenuri având categoria de curţi-construcţii, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • solicitanţii fac dovada proprietăţii asupra construcţiilor;
 • solicitanţii fac dovada înregistrării construcţiei în registrul agricol, cu excepţia persoanelor pentru ale căror construcţii nu există obligaţia legală de înscriere în registrul agricol, precum şi dovada plăţii impozitelor şi taxelor aferente acesteia în conformitate cu prevederile legale;
 • pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane.

Constituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 27 din Legea 18/1991

În conformitate cu dispozițiile alin. (2^1) al art. 27 din Legea nr. 18/1991 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 123/2023, deţinătorii de terenuri sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita comisiei judeţene de fond funciar emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi. Astfel, persoanele îndreptățite antemenționate, pot solicita constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiți, după cum urmează:

 • dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
 • pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti edificate înainte de data de de 1 ianuarie 1990, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, proprietarii caselor de locuit, pot solicita comisiei judeţene de fond funciar emiterea unui titlu de proprietate, dacă sunt întrunite cumulativ  următoarele condiţii, respectiv:

 • dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt înscrise în cartea funciară şi sunt înregistrate în evidenţele fiscale;
 • dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor;
 • construcțiile nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Pentru terenurile aflate în exploatarea societăţilor agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, comisiile locale şi cele judeţene de fond funciar, vor efectua toate operaţiunile prevăzute de Legea 18/1991 în vederea constituirii dreptului de proprietate, în termen de 12 luni. În acest sens, membrii şi conducerea acestor societăţi agricole au obligaţia de a solicita imediat comisiilor locale și județene să efectueze operaţiunile necesare pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

Constituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 29 din Legea 18/1991

Art. 29 din Legea 18/1991 face referire la constituirea dreptului de proprietate asupra: -construcţiilor agrozootehnice; atelierelor de industrie mică; maşinilor, utilajelor şi alte asemenea mijloace fixe; terenurilor de sub acestea, respectiv asupra acelor terenuri  necesare utilizării lor normale; plantaţiilor de vii şi pomi; animalelor- care au aparţinut cooperativei agricole de producţie desfiinţate.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile articolului în discuție, elementele antemenționate care au aparţinut cooperativei agricole de producţie desfiinţate, devin proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică, în contextul în carea astfel de asociații se vor înfiinţa.