Contract de donație – model și informații 2024

Blog

Donația în Noul Cod Civil

În reglementarea Noului Cod Civil, contractul de donație a fost definit ca fiind un act juridic bilateral care se încheie în scopul de a gratifica o persoană. Cel care dispune în mod irevocabil de bunul său se numește donator, iar persoana în favoarea căreia se încheie contractul de donație, se numește donatar.

Chiar dacă numai una dintre părți se obligă la o prestație, donația se încheie printr-un contract bilateral care presupune un acord de voințe între donator și donatar. Rațiunea este aceea că, ținând cont de însemnătatea acestui tip de contract, ambele părți trebuie să își dea consimțământul la încheierea acestuia, respectiv donatorul să își dea acordul la gratificarea donatarului, iar acesta din urmă să consimtă la primirea donației.

Datorită importanței obiectului prestației la care se obligă donatorul, un contract de donație va putea fi încheiat numai în formă autentică, la notar, fiind impusă în mod expres această condiție de lege, sub sancțiunea nulității absolute a donației. Încheierea contractului în formă autentică reprezintă o formă de protecție a donatorului raportat la viciile de consimțământ care pot interveni, cum ar fi: dolul sau eroarea. Astfel, eroarea ar putea să apară în ceea ce privește obiectul contractului, în sensul că donatarul încheie un contract de donație, dar el crede, în mod eronat, că încheie un contract de vânzare. În schimb, dolul ar putea să fie prezent în cazul în care donatorul a fost indus în eroare, prin mijloace viclene, de o altă persoană, în scopul de a-l determina să încheie un contract de donație.

De asemenea, se urmărește și protejarea familiei donatorului, dat fiind faptul că prin încheierea acestui tip de contract ar putea să fie donate bunuri în scopul de a le sustrage de la transmiterea firească a acestora pe cale succesorală. Forma autentică a unui contract de donație are și rolul de a reaminti donatorului că înstrăinarea pe care urmează să o facă este irevocabilă, prin urmare aceasta constituie o garanție în plus că dispunătorul bunurilor va reflecta cu mai multă atenție asupra operațiunii juridice înainte de a-și da consimțământul la încheierea acestui contract.

Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Notarul public are obligația de a verifica, înainte de a autentifica un contract de donație, identitatea părților, precum și capacitatea acestora de a dispune, respectiv de a primi liberalități. În acest sens, notarul va putea solicita părților anumite documente justificative sau va putea să acceseze Registrul Național de Evidență a Populației. Ulterior autentificării contractului, notarul public îl va înscrie în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților, iar în cazul în care donația are ca obiect bunuri imobile, notarul va solicita, din oficiu, înscrierea în Cartea funciară.

Un contract de donație va putea fi încheiat atât între persoanele care sunt prezente, manifestându-și expres voința în fața notarului care va autentifica donația, cât și între persoanele care sunt absente, dacă este incident mecanismul ofertei urmată de acceptarea donatarului. La fel ca în cazul încheierii contractului între persoanele prezente la notar, în ipoteza celei de-a doua situații, în care părțile sunt absente, regula este aceeași, adică atât oferta cât și acceptarea acesteia vor trebui să fie încheiate în formă autentică. Art. 1013 alin. (1) Cod civil prevede că oferta de donație ar putea să fie revocată atât timp cât ofertantul nu a luat cunoștință de acceptarea destinatarului, iar alin. (2) reglementează că în situația în care destinatarul ofertei a decedat, aceasta nu va mai putea să fie acceptată, în schimb, dacă destinatarul ofertei a decedat după acceptarea ofertei, dar înainte de comunicarea acesteia ofertantului, moștenitorii donatarului care și-a manifestat acordul vor putea comunica donatorului acceptarea.

Particularitățile contractului de donație

O primă caracteristică a unui contract de donație este intenția liberală de a gratifica donatarul, în mod gratuit, fără a se urmări obținerea vreunei contraprestații. Astfel, prin încheierea acestui tip de contract, donatorul cedează un bun mobil sau imobil din patrimoniul său, în mod gratuit, fără a pretinde o sumă de bani ori o altă contraprestație de la donatar în schimbul acelui bun.

Chiar dacă donația se încheie sub forma unui contract bilateral, adică este necesar acordul ambelor părți în vederea încheierii valabile a acestuia, contractul în sine este unul unilateral, pentru că prin acest act juridic se impun obligații doar în sarcina donatorului. Singura obligație care îi incumbă donatarului este obligația de recunoștință pentru bunul donat, obligație care are un caracter continuu. Această obligație se deduce din faptul că, în cazul în care donatarul nu își respectă obligația de recunoștință față de donator, se va putea cere revocarea donației pentru ingratitudine. Cazurile pentru care poate fi cerută revocarea donației pentru ingratitudine sunt prevăzute la art.1023 Cod civil și au în vedere următoarele situații:

  • atunci când donatarul a atentat la viața donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, știind că alții intenționează să atenteze la viața acestuia, nu îl înștiințează;
  • atunci când donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave față de donator;
  • în situația în care donatarul refuză, în mod nejustificat, să asigure alimente donatorului ajuns la nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ținându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donației.

Un alt aspect care particularizează contractul de donație are în vedere faptul că acesta reprezintă un act juridic translativ de proprietate. Proprietatea asupra bunul mobil ori bunul imobil care face obiectul contractului este transferată, de regulă, la momentul încheierii contractului, însă, prin excepție, părțile vor putea stabili o altă dată la care să aibă loc transferul proprietății.

Un contract de donație este, de regulă, irevocabil, nefiind valabil în situația în care sunt inserate clauze care permit donatorului să revoce donația prin voința sa. Cu toate acestea, legea admite câteva situații de excepție prin care donația ar putea să fie revocată. Astfel, donația va putea să fie revocată pentru ingratitudine și pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Model contract de donație

Un contract de donație, pentru a putea să fie considerat valabil, pe lângă forma autentică necesară în care va fi încheiat, trebuie să conțină și următoarele elemente esențiale:

  • datele de identificare ale părților contractante;
  • obiectul contractului;
  • cauza contractului;
  • clauzele finale;
  • data și semnătura părților contractante.

Află în cât timp se poate ataca donația?