Contractul de întreținere se poate ataca?

Blog

Contractul de întreținere în Noul Cod Civil

Conform art. 2254 din Codul Civil „Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată.”

Din această prevedere se desprinde faptul că obligația debitorului constă în operațiunea de întreținere, și anume procurarea de hrană, îmbrăcăminte,  încălțăminte, asigurarea utilităților și a medicamentelor, întreținerea gospodăriei, asigurarea folosinței unei locuințe corespunzătoare, precum și întreținerea animalelor, respectându-se în acest sens condițiile și clauzele stabilite în contractul de întreținere încheiat de părți. Totodată, obligația de întreținere se va executa la domiciliul creditorului întreținerii.

Conform art. 2257 alin. (1), în cadrul îndeplinirii obligației sale de întreținere debitorul trebuie sa aibă în vedere și condiția socială anterioară a creditorului, respectiv nivelul de trai anterior. Un alt factor de referință în stabilirea prestațiilor este valoarea capitalului, față de care prestația trebuie să fie echitabilă.

În cazul contractului de întreținere este aplicabil art. 2243, conform căruia acest contract poate fi constituit cu titlu oneros, în schimbul unui capital de orice natură, sau cu titlu gratuit.

Dacă contractul de întreținere este constituit cu titlu oneros, creditorul întreținerii va avea obligația de a transmite dreptul de proprietatea sau un alt drept patrimonial, obligația de a preda bunurile care constituie capitalul și de a le conserva până la predare, precum și obligația de garanție contra evicțiunii și viciilor ascunse.

O particularitate a contractului de întreținere constă în obligația de întreținere continuă a debitorului chiar și în situația în care, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total sau parțial ori şi-a diminuat valoarea, dintr-o cauză pentru care creditorul întreținerii nu este ținut să răspundă.

Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Transformarea întreținerii într-o sumă de bani

Instanța de judecată are posibilitatea de a înlocui, la cererea uneia dintre părți, întreținerea executată în natură cu o sumă de bani.

Cele două cazuri de înlocuire sunt prevăzute la art. 2261: „Dacă prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul întreţinerii decedează şi nu intervine o înţelegere între părţi, instanţa judecătorească poate să înlocuiască, la cererea oricăreia dintre părţi, fie şi numai temporar, întreţinerea în natură cu o sumă de bani corespunzătoare.”

În cazul în care prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua din culpa uneia dintre părți, cuantumul sumei de bani va putea fi majorat sau diminuat de către instanța judecătorească.

Durata contractului de întreținere

De regulă, contractul de întreținere se încheie pe durata vieții creditorului întreținerii. Totuși, părțile pot conveni ca întreținerea să se presteze pe o durată determinată de ei în cadrul contractului. În cazul în care obligația este stipulată pe durata vieții mai multor persoane, întreținerea încetează la data decesului ultimei persoane.

Forma contractului de întreținere

Contractul de întreținere se încheie în formă autentică, iar sancțiunea nerespectării acestei prevederi este nulitatea absolută.

Contractul de întreținere se poate ataca?  

În funcție de situația concretă, contractul de întreținere poate fi revocat, desființat prin rezoluțiune sau anulat de către instanța judecătorească.

În cazul rezoluțiunii, aceasta poate fi dispusă de instanță în cazul neexecutării culpabile a obligaţiilor de către una dintre părţile contractului de întreținere. Termenul de prescripție a acțiunii în rezoluțiunea contractului de întreținere este de 3 ani. Vom reveni cu privire la cazurile de rezoluțiune în cele ce urmează.

Cu privire la situația anulării, conform prevederilor de drept comun, contractul de întreținere va fi lovit de nulitate în cazul încălcării condițiilor necesare pentru încheierea sa validă. Totuși, pe lângă situațiile comune în care poate fi introdusă acțiunea in nulitatea contractului de întreținere, sunt incidente si unele cazuri speciale de anulare.

Astfel, va fi lovit de nulitate absolută contractul de întreținere constituit pe durata vieții unui terț care era decedat în ziua încheierii contractului. Totodată, nu produce niciun efect contractul de întreţinere cu titlu oneros constituit pe durata vieţii unei persoane care, la data încheierii contractului, suferea de o boală din cauza căreia a murit în interval de cel mult 30 de zile de la această dată. Un ultim caz special prevăzut de lege este nulitatea contractului în cazul în care obligaţia de întreţinere și de îngrijire, precum și modalitățile practice de executare a acesteia nu sunt prevăzute expres în actul juridic încheiat de notarul public.

În cazul contractului de întreținere este incidentă și situația particulară a revocării speciale. Această instituție operează în folosul persoanelor cărora creditorul întreținerii le datorează alimente în temeiul legii. Revocarea este posibilă în situația în care, prin efectul contractului de întreținere, creditorul întreținerii s-a lipsit de mijloacele necesare îndeplinirii obligației de a asigura alimentele acestor persoane.

Totodată, este reglementată și o altă posibilitate a instanței, incidentă în aceste condiții particulare. Astfel, conform art. 2260 alin.(3), „În loc să dispună revocarea contractului, instanţa de judecată poate, chiar şi din oficiu, însă numai cu acordul debitorului întreţinerii, să îl oblige pe acesta să asigure alimente persoanelor faţă de care creditorul are o astfel de obligaţie legală, fără ca în acest mod să fie diminuate prestaţiile datorate creditorului întreţinerii.”

Rezoluțiunea contractului de întreținere

Rezoluțiunea reprezintă desfiinţarea retroactivă a unui contract sinalagmatic, în cazul neexecutării culpabile a obligaţiilor de către una dintre părţi.

Conform prevederilor Codului Civil, poate fi cerută rezoluțiunea contractului de întreținere în trei cazuri:

  1. Dacă comportamentul celeilalte părți face imposibilă executarea contractului în condiții conforme cu bunele moravuri;
  2. Dacă debitorul obligației de întreținere nu își execută obligația, în mod nejustificat;
  3. Dacă debitorul nu depune garanția promisă în vederea executării obligației sale ori o diminuează.

Conform art.  2263 alin. (3), în primele două cazuri menționate, rezoluțiunea are un caracter judiciar, aceasta putând fi pronunțată doar de către instanță și neputând fi aplicate regulile rezoluțiunii unilaterale.

„Anulare contract de întreținere de către moștenitori”

În situația în care întreținerea nu este prestată se pune de multe ori problema anulării contractului de întreținere, chiar și de către moștenitorii celui care a transmis dreptul de proprietate.

În aceste cazuri, fiind incident un motiv pentru care se poate solicita rezoluțiunea contractului, dreptul la acțiune în rezoluțiune se va transmite moștenitorilor. Astfel, aceștia pot solicita desființarea retroactivă a contractului de întreținere, cu condiția ca acțiunea să nu fi fost exercitată de beneficiar în timpul vieții și să nu fie prescrisă.

 Contract de întreținere după deces

Atât în cazul în care contractul are caracter viager, cât și în cazul în care este încheiat pe o perioadă determinată și creditorul obligației de întreținere decedează înainte de expirarea duratei întreținerii, contractul de întreținere va înceta la decesul acestuia.

De asemenea, în această situație, debitorului îi va reveni obligația de a-l înmormânta pe creditorul întreținerii.