De unde se scoate titlul de proprietate?

Blog

Titlul de proprietate reprezintă un act oficial care atestă dreptul unei persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren în mod legal. Acest document este recunoscut de lege și servește ca dovadă a dreptului de proprietate.

Procedura de emitere a titlurilor de proprietate este reglementată de Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, respectiv de Regulamentul din 2005 privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor (numit în continuare Regulament).

Potrivit art. (6) lit. f) din Regulament, competența de emitere a titlurilor de proprietate aparține Comisiilor Județene de Fond Funciar. În vedere obținerii unui titlu de proprietate, cel îndreptățit trebuie să facă o cerere de stabilire sau reconstituire, după caz, a dreptului de proprietate. La cerere vor fi anexate o serie de documente precum:

  • acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;
  • certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor;
  • orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Cererea împreună cu actele anexate se depune la primăria în a cărei rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Comisiile locale (comunale, orăşeneşti sau municipale) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii.

Ulterior, cererile se înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, care cuprinde:

  • anexele validate;
  • planurile parcelare;
  • procesele-verbale de punere în posesie;
  • schiţele terenurilor.

După operațiunile de validare și punere în posesie, pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, comisia județeană emite titlurile de proprietate.

Potrivit Regulamentului, deși titlurile de proprietate se emit de către comisia județeană, înmânarea acestora se face de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale. În conformitate cu dispozițiile art. 64 din Legea 18/1991: (1) În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul.”

Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţ, soţie), iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmând ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun.

Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa şi se vor elibera doar după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.

În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiţia publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a a declaraţiei de pierdere sau distrugere şi purtării menţiunii „duplicat„, după încunoştinţarea scrisă a comisiei judeţene.

Conform art. 51 din Legea nr. 18/1991,  comisia judeţeană este competentă să soluţioneze contestaţiile şi să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale. De asemenea, în cazul în care există suprapuneri totale sau parţiale ca urmare a emiterii a două sau mai multe titluri de proprietate pe aceleaşi amplasamente, comisia judeţeană este competentă să dispună anularea totală sau parţială a titlurilor emise ulterior primului titlu.

În egală măsură, comisia judeţeană va dispune emiterea unui nou titlu în locul celui anulat sau, după caz, va propune acordarea de măsuri compensatorii, în natură sau prin echivalent, pentru imobilele preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

Titlurile de proprietate se vor emite si in favoarea proprietarilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform art. 27 alin. (2)’ din Legea 18/1991.

Potrivit acestor dispoziții legale: „Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”

În acest sens, în conformitate cu Art. II – Legea 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, intrată în vigoare la 18 mai 2023, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (2^1) antemenționat, pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi.

În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti edificate înainte de 1 ianuarie 1990, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, proprietarii caselor de locuit, pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate, numai dacă sunt întrunite în mod cumulativ  următoarele condiţii, după cum urmează:

  • dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt înscrise în cartea funciară şi sunt înregistrate în evidenţele fiscale;
  • dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor;
  • nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.