Demolare Construcție Fără Autorizație

Blog

Obligația de demolare a construcțiilor edificate în mod ilegal

Una dintre cele mai dure și mai neplăcute măsuri vizează obligația de demolare a unei construcții ca o consecință a edificării acesteia în mod ilegal, fără obținerea autorizației de construcție necesare în acest sens ori fără a proceda la intrarea în legalitate în alt mod prevăzut de lege.

În temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, obținerea autorizației de construcție este obligatorie în vederea asigurării siguranței privind edificarea construcțiilor. Prin actul normativ amintit anterior se reglementează atât elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii autorizației, cât și sancțiunile care pot interveni în cazul nerespectării acesteia.

La art. 26 alin. (1) din Legea 50/1991 sunt enumerate faptele care constituie contravenții, în timp ce la alin. (2) al aceluiași articol se precizează cuantumul amenzilor care pot fi aplicate. Pe lângă dispunerea amenzii, care constituie sancțiunea principală, pot fi dispuse și următoarele sancțiuni complementare: luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizației ori desființarea lucrărilor executate fără autorizație sau cu nerespectarea prevederilor acesteia.

Astfel, în baza art. 32 din Legea 50/1991, atunci când persoanele care au fost sancționate contravențional nu s-au conformat în termen obligațiilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției, organul care a aplicat sancțiunea contravențională prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției  poate sesiza instanța de judecată în vederea dispunerii desființării construcțiilor care au fost realizate în mod nelegal ori, după caz, încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației, atunci când, deși a fost emisă o autorizație de construire, construcția nu respectă limitele prevăzute de aceasta.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Obligația de a demola construcția va fi stabilită de o instanță judecătorească printr-o hotărâre definitivă, inclusiv în situația în care construcția ilegală a fost deja constatată și sancționată contravențional, prin care s-a aplicat și sancțiunea complementară privind desființarea construcției în cazul nerespectării termenului stabilit în vederea intrării în legalitate.

Cu toate acestea, conform art. 33 din Legea 50/1991, prin excepție, construcțiile care au fost edificate fără autorizație de construire pe terenuri care aparțin domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile executate pe teritoriul domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, vor putea să fie desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale în care se află construcția respectivă, fără a fi necesară emiterea unei autorizații de desființare și chiar fără sesizarea instanței de judecată în acest sens.

Obligația de demolare poate fi instituită și ca urmare a unei cereri formulate de către persoana vătămată, prin care sesizează instanța cu privire la fapta proprietarului de a construi în mod ilegal, în temeiul răspunderii civile delictuale. În această situație, persoana vătămată va fi ținută să dovedească atât existența unei fapte ilicite, vinovăția făptuitorului cât și existența prejudiciului suferit ca urmare a edificării construcției. Pentru a fundamenta luarea unei soluții atât de drastice cum este demolarea construcției, e necesar ca prejudiciul suferit de persoana vătămată în urma edificării construcției să nu poată fi înlăturat prin niciun alt fel decât prin desființarea respectivului imobil. Prin urmare, prejudiciul nu se va analiza din prisma simplului fapt că edificarea construcției a intervenit în lipsa autorizației de construire.

Instanța de judecată, prin hotărârea pe care o va pronunța asupra fondului cauzei, va putea dispune încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației ori va putea obliga la desființarea construcțiilor care au fost realizate în mod ilegal.

Cine stabilește această obligație?

Conform art. 27 alin. (1) din Legea 50/1991 privind autorizarea efectuării lucrărilor de construcții, au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții, precum și de a aplica sancțiuni ori de a se adresa instanțelor judecătorești și organelor de urmărire penală în situația nerespectării prevederilor legale, președinții consiliilor județene, primarii, precum și organele de control din cadrul autorităților administrației publice locale și județene.

În conformitate cu alin. (3) al aceluiași articol amintit anterior, contravențiile se constată și se sancționează de către compartimentele de specialitate cu atribuții de control ale autorităților administrației publice locale cu privire la faptele săvârșite în unitatea lor administrativ-teritorială. De asemenea, potrivit alin. (5) al articolului indicat, procesele-verbale de constatare a contravențiilor, care au fost încheiate de organele de control ale administrației publice locale, vor fi înaintate, în vederea aplicării sancțiunii șefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean ori primarului unității administrativ-teritoriale în raza căruia s-a săvârșit contravenția.

Așa cum am explicitat anterior, raportat la art. 28 din Legea 50/1991, măsura desființării construcției poate fi dispusă, ca măsură complementară, odată cu aplicarea amenzii contravenționale și dispunerea opririi executării lucrărilor. Decizia menținerii sau a desființării construcției realizate fără autorizație de construire va fi luată de către autoritatea administrației publice competente sau de către instanță.

Ținând cont de aceste prevederi, rezultă că cererea de desființare a construcției realizate în mod nelegal introdusă la instanța de judecată competentă, ulterior sancționării contravenționale a persoanei care a edificat-o, precum și a expirării termenului de intrare în legalitate, va aparține organului care a aplicat sancțiunea, mai precis șefului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism, președintelui consiliului județean ori primarului unității administrativ-teritoriale în a cărui rază teritorială a fost săvârșită contravenția.