Executarea silită a hotărârilor judecătorești privitoare la minori

Blog

Se poate proceda la executarea silită a unor hotărâri judecătorești privitoare la persoana minorului?

Reglementarea unei astfel de proceduri speciale de executare silită s-a impus față de specificul executării unor astfel de obligații și în contextul în care aceasta poate implica unele consecințe nefavorabile de natură psihologică și emoțională în etapa creșterii și dezvoltării armonioase a copilului.

Art. 910 – art. 914 Cod procedură

Astfel, în cuprinsul dispozițiilor art. 910 – art. 914 Cod procedură civilă, cu titlu inovativ, legiuitorul stabilește regimul special de executare a hotărârilor judecătorești privitoare la stabilirea locuinței minorului, înapoierea de către persoana la care locuiește fără drept, respectiv a exercitării dreptului de a avea legături personale cu minorul.

Cum se desfășoară procedura de executare silită a unor astfel de hotărâri judecătorești?

În prealabil, în vederea inițierii procedurii, creditorul, respectiv părintele sau persoana la al cărui domiciliu a fost stabilită locuința copilului sau cel căruia îi este nesocotit dreptul de a avea legături personale cu minorul se va adresa executorului judecătoresc cu o cerere prin intermediul căruia îi va solicita punerea în executare silită a hotărârii judecătorești în cuprinsul căreia se constată dreptul său.

Ulterior încuviințării executării silite de către instanța de executare în condițiile legii, procedura de executare silită va debuta cu înștiințarea debitorului, care în situația de față deține calitatea ori de părinte ori de persoană la care se află minorul. Astfel, executorul judecătoresc îi va trimite acestuia încheierea instanței de executare și o somație prin care îi va comunica să se prezinte într-un loc anume stabilit în vederea preluării minorului de către cel îndreptățit.

Refuzul debitorului la executarea silită cu privire la minor

În măsura în care, în termen de o lună, debitorul își nesocotește obligația impusă prin somația comunicată de executor se va proceda la continuarea executării silite ce se va desfășura în mod obligatoriu în prezența unui reprezentant al direcției generale de asistență socială și protecția copilului, iar în situația în care se apreciază necesar, la fața locului va fi chemat și un psiholog

Reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv psihologul veghează ca întreaga procedură de executare silită să se efectueze cu respectarea drepturilor copilului, iar în niciun caz nu este permis niciunei persoane să bruscheze minorul sau să exercite presiuni asupra acestuia

Ce se întâmplă atunci când persoana la care se află minorul refuză executarea silită?

Nu de puține ori, persoana la care se află minorul refuză să dea curs solicitărilor creditorului sau ale executorului judecătoresc, încearcă să îl manipuleze și să exercite presiuni asupra copilului, iar în cazuri și mai grave se încearcă ascunderea copilului. Pentru toate aceste situații, legea prevede anumite măsuri ce pot fi luate de către executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită pentru punerea în executare a titlului executoriu. 

Astfel, în situația în care debitorul nu își îndeplinește obligația prevăzută în cuprinsul hotărârii judecătorești și nu se prezintă cu minorul la locul indicat de către executorul judecătoresc prin somație, instanța de executare, îl poate obliga pe debitor să plătească creditorului, la solicitarea acestuia o penalitate de la 100 lei până 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere până la momentul executării obligației de către debitor, dar pe o perioadă cel mult 3 luni de la momentul comunicării încheierii instanței.  

Nerespectarea hotărârilor judecătorești cu privire la executarea silită a minorului

În cazul în care, chiar și ulterior stabilirii penalității, persoana la care se află minorul nu își îndeplinește obligația privind încredințarea minorului precum și în situațiile în care aceasta este de rea-credință și ascunde minorul pentru a împiedica preluarea acestuia de către persoana îndreptățită, executorul judecătoresc este obligat să consemneze în cuprinsul unui proces-verbal împrejurările în care s-a desfășurat executarea silită, cu precădere cele referitoare la atitudinea debitorului și va sesiza de îndată parchetul competent în vederea începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești. 

Pedeapsa pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești cu privire la executarea silită a minorului – Art 287 Cod penal

De menționat este faptul că potrivit dispozițiilor art. 287 Cod penal nerespectarea unei hotărâri judecătorești săvârșită prin: a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistență față de organul de executare (…) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.   

Refuzul minorului la executarea silită – Ce se întâmplă dacă însuși copilul refuză să îl părăsească pe cel cu care locuiește?

În anumite cazuri, chiar minorul ar putea refuza să îl părăsească pe cel la care locuiește sau poate manifesta aversiune și repulsie față cel îndreptățit a-l prelua, refuzând astfel executarea silită. Pentru a preveni impactul negativ ce executarea silită l-ar putea avea asupra dezvoltării armonioase a copilului, pentru ca executarea silită să se desfășoare cu respectarea drepturilor și interesului superior al copilului va fi necesar ca acesta să urmeze un program de consiliere psihologică

Astfel, în baza unui procesul verbal întocmit de către executorul judecătoresc la momentul la care s-a încercat preluarea minorului de către cel îndreptățit, reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului va sesiza instanța competentă pentru aceasta să dispună un program de consiliere psihologică, care se va stabili pe o perioadă de cel mult 3 luni și în funcție de vârsta și nevoile specifice ale copilului.

În acest sens, instanța e obligată să procedeze la ascultarea minorului care împlinit vârsta de 10 ani, iar în măsura în care acesta nu a împlinit vârsta de 10 ani va putea fi ascultat dacă se apreciază că acest lucru este necesar pentru soluționarea cauzei. Așadar, pe această cale, copilul va avea posibilitatea de a-și exprima opinia și de a fi informat asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește. Important de menționat este faptul că opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta sa și cu gradul său de maturitate. 

Prin Încheiere, instanța va numi un psiholog, care după finalizarea programului de consiliere va întocmi un raport de consiliere psihologic pe care îl va comunica instanței, executorului judecătoresc și direcției generale de asistență socială și protecția copilului. În cuprinsul raportului vor fi detaliate aspecte referitoare la activitățile desfășurate în cadrul programului, metodele și tehnicile utilizate, opiniile de specialitate rezultate și recomandările psihologului.

Pe calea programului de consiliere psihologică, în esență, va avea loc o evaluare a relației dintre copil și persoana alături de care locuiește, respectiv cea care e îndreptățită a-l prelua și se va încerca prin mecanisme psihologice specifice diminuarea și remedierea pe cât posibil a impactului negativ pe care situația cu care se confruntă minorul o are asupra bunăstării sale. 

Numai ulterior comunicării raportului psihologic, executorul judecătoresc va relua executarea, iar în situația în care preluarea minorului nu va putea fi realizată întrucât acesta refuză în continuare să îl părăsească pe cel la care locuiește, creditorul va putea solicita aplicarea penalității în cuantum de la 100 până la 1.000 de lei pe fiecare îi de întârziere, în condițiile expuse anterior. 

Concluzii privind executarea silită a hotărârilor judecătorești privitoare la minori

Inclusiv titlul executoriu reprezentat de hotărârea judecătorească prin care s-a stabilit pe cale judiciară locuința copilului sau prin care s-a statuat asupra dreptului părintelui separat de a avea legături personale cu minorul e susceptibil de a fi pus în executare silită în condițiile prevăzute de lege și cu participarea obligatorie a unor persoane abilitate în acest sens. Așadar, în acord cu principiul interesului superior al copilului, legea pune la dispoziția celui îndreptățit mijloace efective și de sprijin pentru gestionarea corespunzătoare a unor astfel de situații și prin care creditorul să poată obține executarea silită a obligației sale în materia relaționării cu copiii minori.

Dacă ai o problemă legală, contactează azi echipa de avocați din Cluj de la Blaj Law!