Implicații juridice ale Ordonanței de Urgență 29/21.03.2020 asupra contractelor încheiate de întreprinderile mici și mijlocii

Blog

Prin ordonanța de urgență numărul 29/21.03.2020, Guvernul stabilește o serie de măsuri economice și fiscal bugetare ce se vor aplica cu prioritate pe perioada stării de urgență.

Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 prin care a fost declarată starea de urgență, a impus adoptarea a două măsuri cu caracter general pentru perioada stării de urgență, astfel, stabilindu-se linii directoare pentru adoptarea acestora:

  • Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată.
  • Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală.

Prin ordonanța nr. 29/21.03.2020 Guvernul stabilește un management pentru unele categorii de persoane juridice afectate de criza economică. În situația prezentată sunt impuse o serie de politici de sprijinire a instituțiilor mici și mijlocii în privința serviciilor ce condiționează menținerea activității economice.

Guvernul a hotărât ca activitatea mediului de afaceri să fie susținută prin asigurarea lichiditățiilor întreprinderilor mici și mijlocii în vederea continuării serviciilor ce susțin activitatea economică. O perspectivă importantă pe care Guvernul o impune prin prezenta ordonanță de urgență, o reprezintă modalitatea de abordare asupra executării contractelor în care întreprinderile mici și mijlocii sunt parte.

„Art. X – (1)  Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea 346/2004 privind stimularea înfințării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii , cu modificările și completărilor ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice
competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretată și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri beneficiază de amânare la plata pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii de telefonie și internet, precum și de amânare la plata a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social sau sedii secundare.

                (2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1) poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor exepționale generate de starea de urgență.

                (3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență,
împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.”

Raportat la prevederile legale ce reglementează prezenta situație, se impune precizarea următoarelor considerente și condiții în vederea invocării cauzei de forță majoră într-un contract în care o întreprindere mică sau mijlocie este parte:

Forța majoră este reglementată prin art. 1351 alin (2) Cod Civil, baza legală ce definește modalitatea în care forța majoră își produce efectele în dreptul comun. Ordonanța de urgență nr. 29/21.03.2020 reprezintă o normă specială ce completează aplicarea normei generale în situația extraordinară generată de criza economică provocată de răspândirea viruslui COVID-19 la nivel național și european.

Astfel, norma specială definește forța majoră ca fiind o împrejurare imprevizibilă, inevitabilă și absolut invincibilă ce rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei cauzate de virusul COVID-19. Definirea forței majore prin norma specială are o aplicabilitate prioritară față de dreptul comun cu privire la
situațiile în care societățile indicate se află, datorită situației cauzate de răspândirea virusului.

Prin prezenta ordonanță de urgență sunt stabilite două situații în care o întreprindere mică sau mijlocie poate invoca forța majoră:

  • Contractele de utilități, inclusiv chiria

O întreprindere poate invoca forța majoră în contractele încheiate în vederea asigurării utilitățiilor sau serviciilor folosite în desfășurarea activității normale. Astfel, contractele vizate sunt cele de telefonie, internet, electricitate sau gaze naturale.

Pentru invocarea forței majore este necesar ca întreprinderea care solicită amânarea plății să își fi întrerupt total sau parțial activitatea din decizia unei autorități publice în perioada stării de urgență și să fi obținut un certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

  • Contracte în derulare

Invocarea forței majore poate fi făcută și în alte contracte decât cele de utilități. Astfel, o societate a cărei activitate a fost întreruptă total sau parțial din decizia unei autorități publice în perioada stării de urgență, poate să invoce forța majoră într-un contract în derulare, cu condiția ca anterior invocării să fi încercat renegocierea în vederea adaptării contractului. Așa cum prevede ordonanța de urgență, încercarea de renegociere a contractului poate fi dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice.

Prin urmare, situația de criză economică provocată de răspândirea virusului COVID-19 se resimte pe toate palierele mediului de afaceri, astfel, Guvernul României este pus în fața stabilirii unor politici fiscale și legislative concrete care să poată menține un echilibru al acestui mediu. În acest context, chiar dacă aceste măsuri erau necesare și deosebit de importante, așteptăm următoarea serie de directive care vor fi adoptate, având în vedere necesitatea adaptării permanente la dinamica schimbărilor aduse mediului de afaceri în contextul actual.

Echipa de avocați din Cluj de la Blaj Law vă stă la dispoziție pentru problemele de natură legală.