Majorarea salarială de care beneficiază angajații cărora nu li se aplică concediul prevăzut de Legea 19/2020

Blog

Există o mare expunere a subiectului privind concediul acordat în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Există numeroase categorii de angajați care nu pot beneficia de acest concediu din prisma domeniului în care activează, care însă, pot beneficia de majorări salariale.

Conform art. 32 din Decretul 195/2020 al Președintelui României  „(1) Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.”

Mai apoi, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020 stabilește că „indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

Astfel, prin raportare la dispozițiile Legii nr. 19/2020 coroborate cu art. 3 din Legea 277/2010, pentru obținerea beneficiilor, prin „părinte” se înțelege a fi și persoana singură din familia monoparentală, persoană care este necăsătorită, văduvă sau divorțată, ori are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească, are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor sau a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și este necăsătorită/văduvă/divorțată.

Ca atare, părinții (inclusiv categoriile menționate în paragraful anterior) care:

1. activează în sistemul național de apărare, penitenciare, unități sanitare publice și alte categorii ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz,

2. au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ,

3. celălalt părinte nu beneficiază de concediul prevăzut de Legea 19/2020,

au dreptul la o majorare salarială în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Până în prezent, a fost emis Ordinul nr. 51 din 24 martie 2020 al Ministerului Afacerilor Interne, pentru stabilirea categoriilor de personal din MAI cărora li se acordă majorarea salarială, respectiv: polițiști, personal militar și personal civil încadrat, după caz, în:
a) unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
b) unitățile, instituțiile sau structurile aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Unități, instituții și structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne: 1. Poliția Română 2. Jandarmeria Română 3. Poliția de Frontieră Română 4. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 5. Inspectoratul General pentru Imigrări 6. Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne 7. Direcția Generală de Protecție Internă8. Direcția Generală Anticorupție 9. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 10. Instituția prefectului 11. Direcția Generală de Pașapoarte 12. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 13. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 14. Agenția Națională Antidrog – la nivel de direcție 15. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – la nivel de direcție 16. Arhivele Naționale 17. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică 19. Centrul Național SIS – la nivel de direcție 20. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne 21. Clubul Sportiv „Dinamo” București 22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne – la nivel de direcție 23. Structuri subordonate unor unități centrale; Unități, instituții și structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Societatea Comercială COMICEX – S.A).
Până la acest moment, nu au fost stabilite alte categorii de salariați prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, sau al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, care pot să beneficieze de majorări salariale în temeiul prevederilor de mai sus.

Referitor la cuantumul de care pot beneficia salariații cuprinși în Ordinul 51/2020 al MAI, din sistemul național de apărare, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice, art. 15 din Legea 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, prevede în privința acestui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 un cuantum de 5.429 lei.

Astfel, indiferent de mărimea salariului dintr-o lună, majorarea acordată salariaților din domeniile indicate poate fi în cuantum de maxim 4.071,75 lei.

Mai jos, se pot regăsi formularele cuprinse în Ordinul 51/2020 al MAI pentru situația părinților care se regăsesc în categoriile anterior arătate, modele care pot fi folosite inclusiv de angajați care nu se circumscriu Ordinului MAI, dar care pentru identitate de rațiune, intră sub incidența art. 32 alin. (1) Decretul 195/2020 al Președintelui României.

 • Model –
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (a părintelui care formulează cererea de acordare a majorării salariale)
  Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………., cu domiciliul în …………………………………., legitimat/legitimată cu ……. seria …….. nr. ……………….., CNP ……………………., angajat la ……………………………….., în funcția de ………………………….., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere:
 1. am calitatea de:
  a) [ ] părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) [ ] adoptatorul;
  c) [ ] persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
  d) [ ] persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
  e) [ ] persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) [ ] părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.
  Situațiile de la lit. a)-f) se completează numai de către cei care au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ.
  g) [ ] părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 1 alin. (3^1) din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare;
  h) [ ] părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 1 alin. (3^2) din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare;
  al copilului/copiilor:
  a) numele și prenumele ……………………………………………………………….., în vârstă de ……. ani;
  b) numele și prenumele ……………………………………………………………….., în vârstă de ……. ani;
  c) numele și prenumele ……………………………………………………………….., în vârstă de ……. ani.
 2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.
 3. mă aflu [ ]/nu mă aflu [ ]^1 într-o situație de familie monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare^2.

Data
………………
Semnătura
………………………….
^1 Se bifează situația în care se află părintele.
^2 Art. 3. – Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorțată;
d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
(a celuilalt părinte)
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………, cu domiciliul în ………………………………, legitimat/legitimată cu ……. seria …….. nr. ……………….., CNP ……………………., având calitatea de angajat la ……………………………, în funcția de ……………………………..,
părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:

 1. numele și prenumele …………………………………………………………….., în vârstă de ……. ani;
 2. numele și prenumele …………………………………………………………….., în vârstă de ……. ani;
 3. numele și prenumele ……………………………………………………………, în vârstă de ……. ani,
  cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, nu beneficiez de zile libere acordate în baza art. 1 sau de majorarea prevăzută la art. 3^1 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.
  Totodată, declar că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Data
………………
Semnătura
………………………….

Contactează firma de avocatură din Cluj Blaj Law pentru problemele legale pe care le întâmpini!