Modificări Privind Microîntreprinderile

Blog

OUG nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, a fost publicată, în Monitorul Oficial, în data de 15 decembrie 2023.

Câteva dintre modificările noi aduse vizează microîntreprinderile, prin urmare, în cele ce urmează, vom face o scurtă analiză a acestora.

Principalele modificări privind microîntreprinderile

  • Prima modificare vizează art. 47 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal și prevede scăderea numărului microîntreprinderilor în care o persoană are calitatea de asociat ori acționar și deține, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot de la 3 la o singură persoană juridică. Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, o persoană nu va mai putea să dețină calitatea de asociat/acționar decât la o singură microîntreprindere. Această prevedere nu echivalează cu o interdicție absolută a deținerii calității de asociat/acționar la mai multe societăți, ci doar modifică numărul de microîntreprinderi la care o persoană ar putea deține această calitate. Astfel încât, calitatea de acționar/asociat la mai multe societăți va putea să fie deținută în continuare, cu precizarea că doar uneia dintre aceste societăți îi vor putea fi aplicabile prevederile privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, iar în ceea ce privește celelalte societăți, vor fi nevoite să treacă la impozitul pe profit.
  • Tot la art. 47 alin. (1) Cod fiscal, prin OUG 115/2023 se introduce o nouă literă, respectiv lit. i), prin care se cere, ca o condiție suplimentară, să fie depuse la termen situațiile financiare anuale, în cazul în care există această obligație, pentru a se păstra calitatea de microîntreprindere. Prin urmare, în cazul în care nu se respectă această condiție, sancțiunea care intervine este aceea că microîntreprinderile vor trece la impozitarea pe profit.
  • Prin OUG 115/2023 se introduce la art. 47 Cod fiscal, după alin. (1) un nou alineat, respectiv alin. (11) prin care se păstrează limita de 500.000 de euro în ceea ce privește veniturile realizate, însă, începând cu anul următor, această limită va urma să fie verificată cumulativ cu veniturile întreprinderilor care sunt legate cu aceasta, legătură care este definită de Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
  • Se abrogă alin. (2) din art. 47 Cod fiscal, prin urmare, microîntreprinderile din domeniul HORECA nu vor mai putea opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor fără să aplice prevederile art. 52, ci vor urma să le fie aplicabile aceleași condiții cumulative prevăzute de art. 47 alin. (1) Cod fiscal, precum celorlalte microîntreprinderi, inclusiv plafonul de 500.000 de euro în ceea ce privește veniturile realizate.
  • OUG 115/2023 modifică și alin. (3) lit. g) din art. 47 Cod fiscal, astfel încât, nu vor intra sub incidența prevederilor referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, precum și persoanele juridice care desfășoară activități de intermediere ori distribuție în aceste domenii, cu toate acestea, vor fi exceptați de la această prevedere intermediatorii secundari de asigurări sau reasigurări care au realizat venituri din activitatea de distribuție în aceste domenii în proporție de până la 15% inclusiv din veniturile totale. Mai concis, intermediatorii secundari de asigurări sau reasigurări care nu realizează venituri mai mari de 15% din veniturile totale, vor putea să fie microîntreprinderi începând cu anul următor.
  • Noile modificări vizează și alin. (4) din art. 47 Cod fiscal, potrivit cărora până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal următor, asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, au îndatorirea de a stabili o singură persoană juridică română căreia să îi fie aplicabile prevederile privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Așa cum am arătat anterior, în situația în care o persoană rămâne asociată/acționară și la alte microîntreprinderi, nu va fi nevoită să renunțe la acestea, ci doar să aleagă o singură microîntreprindere care să rămână în sistemul de impozitare pe microîntreprindere, iar în ceea ce privește celelalte societăți, acestea vor trebui să treacă la sistemul de impozitare pe profit, astfel încât, condiția de a deține o singură microîntreprindere să fie îndeplinită.
  • 48 alin. (2) din Codul fiscal se modifică în sensul că persoanele juridice române, inclusiv cele din domeniul HORECA, vor putea opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul 2024, dacă pentru anul 2023 îndeplinesc condițiile referitoare la microîntreprinderi prevăzute de art. 47 alin. (1) Cod fiscal și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
  • Se introduc alin. (21) și (22) la art. 48 din Codul fiscal prin care se reglementează situația microîntreprinderilor care se află în activitate temporară, înscrisă în Registrul Comerțului, astfel încât acestea vor continua să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă în care înregistrează această situație de inactivitate. Corespunzător, alin. (32) nou introdus la art. 48 Cod fiscal, stabilește că o întreprindere care s-a aflat în inactivitate temporară și care a fost înscrisă în Registrul Comerțului, va continua să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la data înscrierii în Registrul Comerțului a mențiunii de reluare a activității dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d), h) și i) Cod fiscal, precum și dacă are cel puțin un salariat în termen de 30 de zile de la data înregistrării mențiunii la Registrul Comerțului.
  • Prin modificarea alin. (2) de la art. 52 Cod fiscal, se prevede obligația trecerii la plata impozitului pe profit de către o microîntreprindere care nu îndeplinește condiția de a avea cel puțin un salariat sau dacă nu și-a depus în termen situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent anului fiscal următor.
  • OUG 115/2023 aduce o modificare și a art. 56 din Codul fiscal prin abrogarea alin. (11), (13), (110), (21) și (22). Aceste prevederi vizau dreptul microîntreprinderilor de a reduce impozitul pe venit cu sumele aferente sponsorizărilor, precum și a cheltuielilor privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte. Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, microîntreprinderile nu își vor mai putea diminua impozitul pe seama sumelor obținute din cazurile enumerate anterior.