Prelungire permis de ședere

Blog

Ce este permisul de ședere?

Cadrul general care reglementează situația cetățenilor care intră pe teritoriul țării atât cu scopul tranzitării, cât și cu cel al șederii este reprezentat de OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România. Ordonanța anterior menționată stabilește condițiile privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestor străini, precum şi măsuri specifice de control al imigraţiei. În sensul acestor norme, documentul de identitate care se eliberează de autoritățile competente (Oficiul Român pentru Imigrări) străinului căruia i se prelungește dreptul de ședere în România sau celui căruia i se acordă dreptul de ședere permanentă se numește permis de ședere. 

Noțiunea de străin este definită ca acea persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene. 

Așadar, orice străin care dorește să aibă o ședere legală pe teritoriul țării trebuie să aplice pentru obținerea unui permis de ședere aflat în conformitate cu scopul pentru care solicită staționarea în România. Spre exemplu, tipurile de permis de ședere sunt clasificate astfel:

 • permis de ședere pentru reîntregirea familiei;
 • permis de ședere pentru angajare;
 • permis de ședere pentru înființarea unei afaceri;
 • permis de ședere pentru studii;
 • permis de ședere pentru cercetare științifică;
 • permis de ședere pentru activități religioase.

Pentru a putea beneficia de un permis de ședere și pentru a evita situațiile neplăcute de ședere ilegală, în vederea obținerii acestui act sunt necesare o serie de documente care trebuie depuse cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză, la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi.

Permisul de ședere poate fi temporar sau permanent( conferă un drept de ședere pe termen lung) conform legislației în materie. 

 1. Permisul de şedere temporară. Acesta se eliberează străinilor în momentul obținerii dreptului de ședere temporară sau prelungirii acestuia, cuprinzând date privind adresa la care străinul declară că are reședeința pe teritoriul statului nostru. Permisul de ședere temporarp are o valabilitate limitată, perioada pentru care se va acorda depinde și de scopul pentru care se solicită ( studii, cercetare științifică etc)
 2. Permisul de ședere permanentă. Având o valabilitate care variază între 5 sau chiar 10 ani, în funcție de gradul de rudenie avut cu un cetățean român sau de scopul pentru care ați deținut anterior un drept de ședere. 

În consecință, dreptul de ședere conferit pe o perioadă îndelungată poate fi acordat în următoarele situații:

 1. străinilor membri de familie ai cetăţenilor români, pentru o perioadă de 10 ani, şi se reînnoieşte succesiv pentru aceeaşi perioadă;
 2. celorlalte categorii de străini, pentru o perioadă de 5 ani, şi se reînnoieşte succesiv pentru aceeaşi perioadă.

Titularii unui drept de ședere pe termen lung în România se bucură de drepturi și beneficii similare cu cele ale cetățenilor români, printre care se numără și:

 • dreptul de a lucra în România fără a avea nevoie de autorizație de muncă, dacă străinul are un contract individual de muncă avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
 • dreptul de a beneficia de toate nivelurile de învățământ, inclusiv de posibilitatea de a primi burse de studiu, de a-și echivala diplomele și de a-i fi recunoscute calificările profesionale.
 • dreptul de a beneficia de asigurare socială și medicală, precum și de protecție socială.
 • dreptul de a beneficia de deduceri fiscale și de scutiri de taxe conform legislației fiscale în vigoare. 

Prelungire permis de ședere

Conform prevederilor naționale, străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere, precum şi celor care sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Oficiul Român pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.

Dreptul de şedere temporară în România se poate prelungi succesiv pentru perioade de până la un an, numai dacă:

a) sunt îndeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România;

b) nu sunt semnalaţi de autorităţile competente că prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională ori sănătatea publică;

b) nu a intervenit, pe perioada şederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării prevăzute în cuprinsul normelor;

c) posedă document de călătorie valabil;

d) solicită prelungirea dreptului de şedere pentru acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza de lungă şedere;

e) a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în România;

f) face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit şi locuieşte efectiv la adresa la care declară că are reşedinţa; 

g) prezintă dovada asigurării sociale de sănătate;

h) prezintă dovada achitării taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere. 

Refuzul autorităților de a acorda prelungirea permisului de ședere temporară în ciuda îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de normele specifice poate fi cenzurat la instanța de contencios administrativ competentă.

Acte necesare prelungire permis de ședere

Dat fiind faptul că există diverse categorii de permise de ședere, cerințele documentare pentru obținerea dreptului de ședere în România diferă în funcție de scopul solicitării.

 1. Spre exemplu, pentru obținerea permisului de ședere ca membru de familie al unui cetățean român, soțul/soția cetățeanului român va fi nevoită să prezinte următoarele documente:
 • cerere;
 • documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;
 • documentul de identitate al cetățeanului român;
 • certificatul de căsătorie eliberat de autoritățile române (în cazul în care căsătoria s-a încheiat în străinătate, certificatul va fi transcris la Oficiile de Stare Civilă din România);
 • declarație scrisă din care să rezulte că străinul nu mai are încheiată o alta căsătorie;
 • dovada deținerii legale a spațiului de locuit la adresa la care declară că are rețedința pe teritoriul României în original și copie;
 • dovada asigurării sociale de sănătate;
 • adeverința medicală;
 • taxe.

2.  Documentele necesare pentru obținerea unui permis de ședere permanent sunt:

 • cerere;
 • documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în copie şi original;
 • acte doveditoare privind spaţiul de locuit (copie și original);
 • dovada asigurării sociale de sănătate;
 • dovada mijloacelor de întreţinere (sunt exceptaţi membrii de familie ai cetăţenilor români);
 • certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române;
 • documente de stare civilă (dacă este cazul);

Taxele necesar a fi achitate pentru obținerea unui permis de ședere pot varia de la caz la caz, dar cele standard sunt reprezentate de:

 • taxa de 120 euro (contravaloarea în lei) reprezentând taxa consulară. Aceasta se poate achita atât în numerar  la Trezorerie/C.E.C. în contul bugetului de stat, cât și prin decontare bancară  din contul propriu deschis la o instituție de credit din România, în contul trezoreriei statului
 • taxa 259 RON reprezentând contravaloarea permisului de ședere.