Reducțiunea Liberalităților Excesive

Blog

Reducțiunea liberalităților excesive – Noul Cod civil

Conform art. 1.092 din Codul civil, după deschiderea moștenirii, la cerere, liberalitățile care încalcă rezerva succesorală sunt supuse reducțiunii. Persoanele îndreptățite să ceară reducțiunea liberalităților excesive sunt: moștenitorii rezervatari, succesorii acestora, precum și creditorii chirografari ai moștenitorilor rezervatari.

Pentru a înțelege mai ușor mecanismul de funcționare al reducțiunii liberalităților excesive, ne propunem să lămurim înțelesul unor termeni.

Astfel, prin rezervă succesorală se înțelege partea din bunurile masei succesorale la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței defunctului. Mai precis, ea vizează partea din moștenire care se cuvine moștenitorilor rezervatari și de care defunctul nu putea dispune prin liberalități sau dezmoșteniri.

Conform prevederilor Codului civil, sunt moștenitori rezervatari următoarele persoane: soțul supraviețuitor, descendeții celui decedat, precum și părinții defunctului. Astfel, rezerva succesorală limitează voința celui decedat, oferind protecție persoanelor enumerate anterior în fața unei eventuale dezmoșteniri. Rezerva succesorală este limitată la jumătate din cota succesorală care s-ar fi cuvenit acestor categorii de moștenitori, în situația în care nu ar fi fost dezmoșteniți.

Reducțiunea liberalităților excesive reprezintă, în esență, o sancțiune care are ca efect ineficacitatea legatelor sau chiar desființarea donațiilor, în măsura în care aduc atingere rezervei succesorale a moștenitorilor rezervatari.

Așadar, spre exemplu, dacă un părinte are 2 copii, iar prin testament îl dezmoștenește pe unul dintre ei, lăsându-și toate bunurile doar celuilalt copil, acest lucru va fi permis numai în limita în care nu se încalcă rezerva succesorală a copilului dezmoștenit. În acest context, copilul fiind moștenitor rezervatar, după deschiderea succesiunii, va putea să ceară reducțiunea liberalităților excesive, până la concurența a jumătate din cota succesorală, care, în absența dezmoștenirii i s-ar fi cuvenit ca moștenitor legal.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Ca urmare a reducțiunii se realizează întregirea rezervei succesorale. De regulă, reducțiunea se realizează în natură, prin readucerea bunurilor, în mod fictiv, la masa succesorală. Prin excepție, poate fi realizată prin echivalent, adică prin plata contravalorii bunului, în situația în care, înainte de deschiderea moștenirii, bunurile donate au fost înstrăinate de donatar ori asupra acestora au fost constituite drepturi reale, precum și în situația în care bunul a pierit dintr-o cauză neimputabilă donatarului.

Reducțiunea liberalităților excesive – prescripție

Dreptul de a formula acțiune în vederea reducțiunii liberalităților excesive este prescriptibil. Astfel, persoanele îndreptățite să ceară reducțiunea vor putea formula o acțiune în instanță într-un termen de 3 ani care începe să curgă de la data deschiderii moștenirii sau, în cazul în care moștenitorii rezervatari aveau posesia bunului, de la data la care aceștia au pierdut posesia bunurilor care formează obiectul liberalităților.

În situația în care moștenitorii rezervatari nu au cunoscut existența liberalităților excesive, din motive care nu le sunt imputabile, prin excepție, termenul de prescripție de 3 ani va începe să curgă de la data la care au luat cunoștință de existența liberalității și de caracterul ei excesiv.

Acțiune în reducțiunea liberalităților excesive

Reducțiunea liberalităților excesive poate fi realizată prin două modalități. Astfel, este posibil ca aceasta să se realizeze prin buna învoială a părților, iar în cazul în care părțile nu se înțeleg, reducțiunea va putea fi invocată în fața unei instanțe de judecată.

Reducțiuniea prin buna învoială a părților se realizează în fața notarului public. În acest sens, atunci când intervine o înțelegere între persoanele îndreptățite să ceară reducțiunea și legatarii în favorea cărora a dispus defunctul, cu privire la liberalitățile excesive, notarul public va putea realiza reducțiunea, fără a fi necesar concursul instanței de judecată.

În ipoteza în care părțile nu se înțeleg, iar reducțiunea nu poate avea loc pe cale amiabilă, rezolvarea acestei probleme se va face pe cale judecătorească. În acest sens, art. 1.094 alin. (2) face distincție între invocarea reducțiunii în fața instanței de judecată pe cale de excepție, respectiv invocarea acesteia pe cale de acțiune. Astfel, în cele ce urmează vom oferi explicații  diferențiat, în funcție modurile prin care reducțiunea poate avea prin intermediul instanței de judecată.

Moștenitorii rezervatari vor putea cere reducțiunea liberalităților excesive în fața instanței de judecată pe cale de excepție, în situația în care bunurile care constituie obiectul liberalității excesive se află în posesia moștenitorului rezervatar. În această situație, acțiunea în instanță urmează să fie intentată de către beneficiarul liberalității, în scopul predării obiectului donației care nu a fost predat anterior donatarului. Pe această cale, moștenitorul care este rezervatar se va putea apăra prin invocarea reducțiunii liberalităților excesive pe cale de excepție.

Este important de menționat faptul că, în această situație, reducțiunea nu este cerută de donatari ori de legatari, pentru că ea operează împotriva acestora și nu în favoarea lor. Donatarii ori legatarii vor avea interesul de a cere intrarea în posesia bunurilor care fac obiectul donației și care nu au fost predate în timpul vieții donatorului, urmând ca interesul în obținerea reducțiunii acestor liberalități să le revină moștenitorilor rezervatari, a căror rezervă este afectată.

Un alt mod de a cere reducțiunea liberalităților excesive în fața instanței vizează formularea unei acțiuni în reducțiune, în situația în care bunurile care constituie obiectul liberalității excesive se află în posesia celor gratificați, cel mai frecvent în posesia donatarului. Reducțiunea nu va opera din oficiu, ea va trebui să fie invocată, la cerere, în fața instanței de judecată.  Moștenitorii rezervatari vor putea intenta acțiunea în termenul general de prescripție de 3 ani, ținând cont de distincțiile făcute anterior în legătură cu momentul de la care începe să curgă acest termen. De asemenea, acțiunea în reducțiune va putea fi promovată de către fiecare moștenitor rezervatar în parte, în scopul garantării propriei rezerve succesorale. Astfel, în situația în care instanța admite acțiunea și dispune reducțiunea liberalităților, aceasta va putea profita numai moștenitorului sau, după caz, moștenitorilor care au invocat-o.