Cât costă un divorț la tribunal?

Blog

Procedura de divorț reprezintă o acțiune juridică complexă, reglementată în principal de dispozițiile Codului civil și ale Codului de procedură civilă, care implică atât aspecte de natură personală, cât și considerente financiare semnificative. 

Prezentul articol se concentrează asupra costurilor asociate unui divorț la tribunal – soluționat pe cale judiciară, evidențiind principalele categorii de cheltuieli pe care soții trebuie să le ia în considerare atunci când inițiază o astfel de procedură.

divorț

Taxele judiciare de timbru pentru acțiunile de divorț

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, cererile de divorț introduse la instanța de judecată sunt supuse unor taxe judiciare de timbru diferențiate, în funcție de temeiul legal invocat. Aceste taxe sunt stabilite după cum urmează:

a) Pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Codul civil (divorțul prin acordul soților) – taxa judiciară de timbru este de 200 lei;

b) Pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil (divorțul din motive temeinice sau după o separare în fapt de cel puțin 2 ani) – taxa judiciară de timbru este de 100 lei;

c) Pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil (divorțul din cauza stării de sănătate a unuia dintre soți) – taxa judiciară de timbru este de 50 lei.

Este important de menționat că aceste taxe judiciare de timbru trebuie achitate de către partea care formulează cererea de divorț la momentul depunerii acesteia la instanța competentă. 

Discută cu un avocat divorț Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În plus, în situația în care cererea de divorț este însoțită de alte capete de cerere accesorii (de exemplu, partajarea bunurilor comune, stabilirea exercitării autorității părintești), vor fi aplicabile taxe judiciare de timbru suplimentare, specifice fiecărei categorii de pretenții, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 80/2013.

Alte cheltuieli asociate divorțului în instanță

Pe lângă taxele judiciare de timbru, procedura de divorț la instanță poate implica o serie de alte cheltuieli, al căror cuantum depinde de complexitatea cauzei și de strategia procesuală adoptată de părți. Principalele categorii de astfel de cheltuieli includ:

  1. Onorariile avocațiale

În conformitate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său. Cuantumul onorariilor este stabilit prin negociere între avocat și client, putând depăși onorariile minimale stabilite în tabloul adoptat de Consiliul U.N.B.R. Este important de menționat că, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, contractul de asistență juridică, legal încheiat, constituie titlu executoriu, facilitând astfel recuperarea onorariilor restante și a cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.

  1. Cheltuielile de expertiză

În temeiul art. 330 și următoarele din Codul de procedură civilă, instanța poate dispune, din oficiu sau la cererea părților, efectuarea unor expertize (e.g., evaluări ale bunurilor comune). Costurile acestor expertize sunt suportate, de regulă, de partea obligată prin încheiere de către instanță. Cuantumul acestor cheltuieli variază în funcție de complexitatea expertizei și de tarifele practicate de experții judiciari.

  1. Cheltuielile de executare. În eventualitatea în care, ulterior pronunțării hotărârii de divorț, una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile stabilite prin hotărâre (e.g., plata pensiei de întreținere), partea interesată poate recurge la procedura executării silite, reglementată de art. 622 și următoarele din Codul de procedură civilă. Această procedură implică costuri suplimentare, incluzând onorariul executorului judecătoresc și eventualele cheltuieli de identificare și valorificare a bunurilor debitorului.

Este important de subliniat că, în conformitate cu art. 453 din Codul de procedură civilă, partea care cade în pretenții poate fi obligată, la cererea părții care a câștigat procesul, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Instanța are latitudinea de a aprecia asupra cuantumului și distribuirii acestor cheltuieli între părți, luând în considerare comportamentul procesual al acestora, situația lor materială și alte circumstanțe relevante.

În concluzie, costurile asociate unui divorț soluționat pe cale judiciară pot varia semnificativ, în funcție de complexitatea cauzei și de strategia procesuală adoptată de părți. Pentru a minimiza aceste costuri și durata procesului, legislația română oferă alternative la procedura judiciară, precum divorțul prin acordul soților la notar (reglementat de art. 375 din Codul civil) sau divorțul în fața ofițerului de stare civilă (în condițiile prevăzute de art. 375 alin. (2) din Codul civil). Alegerea modalității optime de desfacere a căsătoriei trebuie să țină cont de circumstanțele specifice ale fiecărui caz, de gradul de înțelegere între soți și de complexitatea aspectelor patrimoniale și personale implicate.