Concediu creștere copil 2024 – Ce înseamnă și cum se calculează?

Blog

Lege concediu creștere copil

Concediul pentru creșterea copilului este reglementat prin OUG 111/2010 privind concediul și indemnizație creștere copii și reprezintă transpunerea în dreptul intern a Directivei nr. 96/34/CE.

Raportat la dispozițiile legale antereferite, pot beneficia de acest concediu:

  • oricare dintre părinții firești ai copilului,
  • una dintre persoanele care a adoptat copilul,
  • una dintre persoanele căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției,
  • una dintre persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență (cu excepția asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi),
  • persoana care a fost numită tutore.

Ca regulă, concediul se acordă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, cu precizarea că cel puțin 2 luni de concediu trebuie efectuate de celălalt părinte decât solicitantul inițial, dacă acesta îndeplinește condițiile legale. În acest caz, persoana care a solicitat inițial concediul și indemnizația pentru creșterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului pe venit.

În perioada în care beneficiază de indemnizația de concediu pentru creșterea copilului, persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, iar perioada în cauză constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.

Discută cu un avocat specializat în dreptul familiei din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Pentru a putea beneficia de concediu creștera copil, beneficiarul trebuie să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit  timp de cel puțin 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

Poate beneficia de concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și de indemnizația aferentă acestuia persoana care îndeplinește, pe lângă condiția stagiului de cotizare, cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;

c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora (inclusiv situația în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptățită, împreună cu copilul pentru care se stabilește dreptul, își stabilește temporar reședința în altă țară).

În cazul copiilor cu dizabilități, concediu creștere copil și indemnizația aferentă se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. Important de menționat este faptul că legea interzice angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei/salariatului care se află în concediu pentru creşterea copilului.

concediu crestere copil

Cum se calculează concediul de creștere copil?

Pe durata unui concediu creștere copil, persoanele îndreptățite beneficiază de o indemnizațe de concediu care se calculează în funcție de veniturile obținute în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori luării concediului.

Astfel, cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate de solicitant în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori datei nașterii copilului (respectiv a datei în care, după caz, s-a aprobat adopția, a fost făcută încredințarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela).

Conform legii cuantumul indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 2,5 x ISR (indicatorul social de referință, care se stabilește periodic prin lege), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Durata concediului creștere copil se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situații de natură a genera acest drept (nașterii altor copii în cursul acestuia). Pe perioada suprapunerii situațiilor se acordă o singură indemnizație, majorată cu 50% pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Pe toată perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizaţiei pe baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, adeverinţe sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor care au stat la baza acordării dreptului, eliberate de plătitorii de venituri sau de organele competente.

Noul cuantum se acordă de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, de la data prezentării documentelor de rectificare a veniturilor.

Întoarcerea la muncă după concediu creștere copil

Persoanele care doresc reîntoarcerea la muncă după încetarea concediului de creștere a copilului, au obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

În egală măsură, persoanele care au beneficiat de concediu, au dreptul la condiţii care nu le sunt mai puţin favorabile, precum şi la orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul.

Drepturile în legătură cu locul de muncă dobândite de persoana îndreptăţită la data aprobării concediului pentru creşterea copilului sau care sunt în curs de a fi dobândite la data la care începe concediul se menţin pe toată durata concediului şi se aplică şi după încetarea acestuia, în condiţiile prevăzute de legislaţia în baza căreia aceste drepturi au fost acordate, de contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă.

Totodată, persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului pe venit potrivit legii, beneficiază de stimulentul de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

Stimulentul de inserţie se acordă şi în situaţia în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

Este interzis angajatorului să restricţioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserţie, dacă aceasta/acesta şi-a îndeplinit obligaţia de a anunța în prealabil intenția de a-și relua activitatea profesională.