Contestație Amendă

Blog

Cum se poate face o contestație la amendă?

Amenda reprezintă o sancțiune contravențională acordată ca urmare a nerespectării unei dispoziții legale și poate fi aplicată oricărui contravenient, persoană fizică sau juridică. Documentul prin intermediul căruia se constată și se sancționează fapta contravențională este cunoscut sub denumirea de Proces-verbal de contravenție, fiind întocmit de organul competent în acest sens, denumit agent constatator.

Conform art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale, în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, de la data comunicării acestuia se poate face plângere contravențională.

Mai precis, pentru contravenientul care semnează pe loc procesul-verbal de contravenție, termenul de 15 zile pentru a contesta amenda va începe să curgă din acel moment. În schimb, în măsura în care contravenientul refuză să semneze procesul-verbal, sau acesta a fost încheiat în lipsa lui, documentul îi va fi transmis prin serviciul poștal la domiciliu, cu confirmare de primire, urmând ca din acel moment să înceapă să curgă termenul pentru formularea plângerii contravenționale.

Pentru a fi încheiat în mod legal, art. 16 din OG 2/2001 reglementează elementele pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu un proces-verbal de contravenție, acestea fiind următoarele:

 • data și locul încheierii procesului-verbal;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal al contravenientului;
 • descrierea faptei contravenționale, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • în cazul producerii unui accident de circulație, se va indica și societatea de asigurări;
 • posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal;
 • termenul de exercitare a căii de atac, precum și instanța la care se depune plângerea.

În cazul în care procesul-verbal de contravenție se întocmește împotriva unei persoane juridice, acesta va cuprinde și elemente privitoare la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul fiscal al acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

Sub sancțiunea nulității procesului-verbal de contravenție, pe lângă celelalte elemente esențiale enumerate anterior, acesta trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, mențiunile referitoare la numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal în cazul persoanelor care au atribuit un asemenea cod, fapta săvârșită, data comiterii acesteia, precum și semnătura agentului constatator. În plus față de aceste mențiuni, pentru persoanele juridice, procesul-verbal de contravenție mai trebuie să cuprindă denumirea și sediul acesteia.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Chiar dacă se urmărește contestarea amenzii primite, recomandăm ca aceasta să fie achitată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, pentru a putea beneficia de reducerea cuantumului amenzii la jumătate din minimul acesteia prevăzute în actul normativ. Procedând astfel, suma plătită va putea să fie recuperată în situația în care se obține câștig de cauză, iar în caz contrar, contestatorul nu va mai avea de plătit cuantumul întreg al amenzii.

Acte necesare contestație amendă

Dosarul privitor la plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • contestația privind amenda, denumită plângere contravențională;
 • copia procesului-verbal de contravenție;
 • copia actului de identitate a contravenientului;
 • dovada achitării taxei judiciare de timbru;
 • orice alte documente justificative.

Plângerea contravențională reprezintă o veritabilă cerere de chemare în judecată, prin care contestatorul învestește instanța competentă să se pronunțe cu privire la legalitatea și temeinicia procesului verbal de contravenție contestat. Astfel, în cuprinsul plângerii contravenționale, pe de-o parte, se vor face mențiuni cu privire la datele personale ale contravenientului, respectiv numele, CNP-ul și domiciliul, iar pe de cealaltă parte, se vor specifica numărul și seria procesului-verbal, precum și sancțiunile aplicate. De asemenea, contestatorul este necesar să prezinte argumentat starea de fapt și de drept pe care își întemeiază plângerea contravențională, precum și probele de care dorește să se folosească pentru a-și demonstra nevinovăția.

Unde se depune contestația la amendă?

Ca regulă generală, potrivit O.G. nr. 2/2001, competența instanțelor cu privire la depunerea, respectiv soluționarea unei contestații împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției este una alternativă. Astfel, contestația va putea să fie depusă atât la judecătoria în circumscripția căreia a fost săvârșită contravenția cât și la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul, ambele instanțe fiind deopotrivă competente.

Conform art. 116 din Codul de procedură civilă, în situația în care mai multe instanțe sunt deopotrivă competente, reclamantul are dreptul de a alege instanța la care dorește să introducă contestația,

Totuși, în măsura în care sancțiunea aplicată privește o faptă contravențională reglementată printr-o lege specială, iar în cuprinsul acesteia este indicată competența exclusivă a instanței de judecată pentru soluționarea plângerii contravenționale, aceasta va putea fi soluționată numai de instanța menționată în cuprinsul actului normativ aplicabil.

Este important de menționat faptul că formularea unei plângeri cu privire la procesul-verbal de contravenție suspendă executarea sancțiunilor aplicate prin acesta, de la data înregistrării acțiunii pe rolul instanței de judecată și până la soluționarea definitivă a acesteia.

Acest aspect este esențial din perspectiva faptului că, de exemplu, în materia contravențiilor la regimul rutier, în situația în care, pe lângă aplicarea unei amenzi contravenționale, s-a luat și măsura complementară a suspendării sau anulării permisului de conducere, după introducerea plângerii la instanță, acesta va putea să fie recuperat pe timpul soluționării contestației, în temeiul suspendării executării procesului-verbal de contravenție.

Trebuie plătită taxa de timbru pentru contestația la amendă?

Pentru formularea unei contestații împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se percepe o taxă judiciară de timbru în cuantumul expres prevăzut de lege. Astfel, dispoziția legală incidentă se regăsește în OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru la art. 19, conform căreia, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenție, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se taxează cu 20 de lei.

Observăm astfel că, taxa judiciară de timbru pentru plângerile contravenționale este stabilită într-un cuantum fix, fără a influența în vreun fel tipul contravenției săvârșite, reținute prin procesul verbal de contravenție contestat.

Consecința neplății taxei judiciare de timbru prevăzută de lege este anularea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției ca netimbrată.

Plata taxelor judiciare de timbru este datorată atât în cazul formulării unei cereri în fața primei instanțe, cât și pentru exercitarea căilor de atac. Prin urmare, în situația în care contravenientul decide să exercite calea de atac a apelului împotriva hotărârii prin care s-a soluționat contestația, va fi ținut să plătească o nouă taxă de timbru în cuantum de 20 de lei.