Dreptul de uzufruct viager

Blog

Ce înseamnă uzufruct viager?

Potrivit articolului 703 Cod civil, uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța.

Dreptul de uzufruct este viager atunci când este constituit pe toată durata vieții uzufructuarului, persoană fizică. Dacă uzufructuarul este o persoană juridică, dreptul de uzufruct se poate constitui pentru o durată de cel mult 30 de ani.

Dacă la momentul încheierii actului juridic în temeiul căruia s-a născut dreptul de uzufruct nu s-a prevăzut durata acestuia, se prezumă că este viager (dacă a fost constituit în favoarea unei persoane fizice) sau că este constituit pe o durată de 30 de ani (dacă a fost constituit în favoarea unei persoane juridice).

Fiind un dezmembrământ al dreptului de proprietate, dreptul de uzufruct nu semnifică decât cedarea temporară a folosinței bunului și a culegerii fructelor acestuia. După moartea titularului dreptului de uzufruct, proprietarul redobândește dreptul de proprietate reîntregit asupra bunului.

Conform articolului 706 din Codul civil, obiectul contractului poate fi orice bun mobil sau imobil, corporal sau necorporal, inclusiv o masă patrimonială sau o universalitate de fapt ori o cotă-parte din aceasta.

Ce înseamnă contract de întreținere cu uzufruct viager?

Contractul de întreținere cu uzufruct viager este acel contract în temeiul căruia, în schimbul întreținerii și îngrijirii pe toată durata vieții sale, creditorul transmite debitorului dreptul de nudă proprietate asupra unui bun (de regulă imobil – casă sau apartament) și își rezervă dreptul de uzufruct asupra acestuia, adică dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului respectiv.

Prin nudă proprietate se înțelege acel drept de proprietate incomplet, care a suferit o restrângere temporară a atributelor sale datorită faptului că uzufructuarul este cel beneficiază de dreptul de a folosi și de dobândi fructele bunului ce face obiectul contractului de întreținere.

La decesul uzufructuarului, cel care a avut calitatea de nud proprietar dobândește dreptul de proprietate reîntregit asupra bunului ce a constituit obiectul contractului de întreținere, devenind proprietarul bunului.

Poate fi atacat contractul de întreținere cu uzufruct viager?

Contractul de întreținere cu uzufruct viager poate fi atacat în următoarele cazuri:

 • consimțământul părților nu este exprimat în cunoștință de cauză (nu provine de la o persoană cu discernământ), nu este serios (adică exprimat cu intenția de a produce efecte juridice) sau nu este liber, adică este viciat (viciile de consimțământ sunt: eroarea, dolul, violența și leziunea);
 • părțile nu au capacitatea de exercițiu necesară pentru a încheia contractul. Fiind un act de dispoziție, pentru încheierea valabilă a contractului de întreținere părțile trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină (să aibă 18 ani împliniți și să nu beneficieze de o măsura de ocrotire – consiliere judiciară sau tutelă specială);
 • obiectul contractului nu este determinat sau obiectul obligației nu este determinat ori determinabil;
 • cauza contractului nu există, este ilicită sau imorală;
 • contractul de întreținere nu este încheiat în formă autentică, condiție expres prevăzută de lege pentru încheierea sa valabilă;
 • când comportamentul uneia dintre părți face imposibilă executarea contractului în condiții conforme cu bunele moravuri;
 • debitorul nu își execută, fără justificare, obligația de întreținere;
 • debitorul nu depune garanția promisă pentru garantarea executării obligațiilor sale contractuale;
 • la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosința bunului, aduce stricăciuni acestuia sau îl lasă să se degradeze.

Ce înseamnă contract de donație cu uzufruct viager?

Contractul de donație cu uzufruct viager reprezintă acordul de voințe prin care o parte (donatorul – cel care face donația) transmite dreptul de proprietate asupra unui anumit bun în favoarea celeilalte părți (donatarul – care este beneficiarul donației), dar își menține dreptul de uzufruct asupra bunului pe toată durata vieții sale.

Termenul de „viager” indică faptul că donatorul păstrează dreptul de a utiliza bunul donat și de a se bucura de fructele acestuia pe întreaga durată a vieții sale, chiar dacă a transmis donatarului dreptul de nudă proprietate asupra bunului. Pe de altă parte, donatarul dobândește dreptul de proprietate reîntregit asupra bunului la momentul decesului donatorului (moment la care încetează dreptul de uzufruct).

Se poate ataca donația cu uzufruct viager?

Donația cu uzufruct viager poate fi atacată pentru nerespectarea condițiile generale de validitate necesare pentru încheierea actelor juridice în general: capacitate, consimțământ, obiect și cauză sau pentru nerespectarea formei autentice.

Donatorul sau succesorii săi vor putea solicita anularea donației cu uzufruct viager și în următoarele circumstanțe:

 • în caz de ingratitudine. Dacă donatarul a săvârșit acte de ingratitudine față de donator, atunci donatorul ar putea solicita anularea donației cu uzufruct viager. Actele de ingratitudine pot include acte grave precum vătămarea corporală.
 • în caz de neîndeplinire a sarcinii stipulate în contractul de donație cu uzufruct viager poate atrage anularea acestuia.
 • în caz de nerespectare a clauzei de inalienabilitate instituite în vederea păstrării calității de nud proprietar de către donatar poate atrage revocarea donației;
 • la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosința bunului, aduce stricăciuni acestuia sau îl lasă să se degradeze.

Uzufruct viager după deces – moștenire cu uzufruct viager

Proprietarul unui bun poate stabili prin intermediul unui testament că o anumită persoană va dobândi dreptul de uzufruct viager asupra bunului său (de obicei, un imobil) după deces. Testatorul poate recurge la această soluție în cazul în care dorește să ofere dreptul de folosință și dreptul de a culege fructele bunului unei anumite persoane, pe toată durata vieții acesteia.

La momentul expirării dreptului de uzufruct viager, bunul revine moștenitorilor proprietarului, sau, în funcție de prevederile testamentului, poate fi transmis altor persoane sau entități.

Anularea dreptului de uzufruct viager

Uzufructul se stinge prin:

 • prin decesul uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalității juridice;
 • ajungerea la termen (când dreptul de uzufruct a fost constituit pentru o anumită durată);
 • consolidare (când calitatea de nud proprietar și uzufructuar se întrunesc în aceeași persoană);
 • renunțarea la uzufruct (printr-o declarație autentică notarială dată de către uzufructuar);
 • neuzul timp de 10 ani sau timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanțe;
 • la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosința bunului, aduce stricăciuni acestuia sau îl lasă să se degradeze;
 • caz fortuit: când bunul e distrus în integralitate din cauza producerii unui eveniment ce nu putea fi prevăzut sau împiedicat (cum ar fi o inundație puternică sau un cutremur).

Se poate vinde un apartament cu uzufruct viager?

Vânzarea de către nudul proprietar a unui apartament asupra căruia a fost constituit un drept de uzufruct viager este posibilă, însă acest proces este mai complex decât vânzarea obișnuită a unui apartament.

În situația vânzării unui apartament cu uzufruct viager, este esențial să se țină cont de diferite aspecte, precum:

– Consimțământul titularului dreptului de uzufruct: Uzufructuarul trebuie să fie de acord cu vânzarea bunului deoarece vânzarea nu poate avea loc în lipsa consimțământului său.

– Informarea cumpărătorului: Cumpărătorul trebuie să fie informat în mod clar cu privire la existența dreptului de uzufruct asupra apartamentului.

– Actul de vânzare-cumpărare: Actul de vânzare-cumpărare trebuie să includă toate condițiile și detaliile legate de vânzare, inclusiv existența unui astfel de drept.

– Implicarea unui avocat: Pentru a asigura o tranzacție corectă și legală, este recomandabil să apelezi la un avocat specializat în astfel de tranzacții. Echipa Blaj Law are experiență în astfel de situații și vă poate îndruma și reprezenta. Contactați-ne acum!