Eșalonare plată executare silită

Blog

În cazul neachitării obligațiilor fiscale la termenele de plată scadente, organul de executare silită va proceda la declanșarea procedurii de executare silită. Însă, există posibilitatea obținerii de către debitor a unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale.

Instituirea posibilităţii acordării înlesnirilor la plată (eșalonări, amânări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere), este reglementată de art. 184 și următoarele C.proc.fiscală. Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale antemenționate, organul fiscal central acordă la cererea debitorilor eşalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acestora.

Pentru debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanţii în cuantumul prevăzut de lege şi nici nu pot constitui niciun fel de garanţie ori cuantumul garanţiilor constituite este mai mic de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni. De asemenea, la cererea temeinic justificată a contribuabilului și organul fiscal local poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante eșalonări la plata acestora pe o perioadă de cel mult 5 ani.

În scopul acordării eşalonării la plată, sunt asimilate obligaţiilor fiscale și următoarele categorii de creanțe:

 • amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
 • creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Însă, eşalonarea la plată nu se acordă pentru:

 • obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări, care şi-a pierdut valabilitatea;
 • obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 C.proc.fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
 • obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 • obligaţiile fiscale/bugetare care reprezintă ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat;
 • obligaţiile fiscale care reprezintă accize;
 • obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 2.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Condiții eșalonare plată executare silită

Condiţiile de acordare a eşalonării la plată sunt reglementate de art. 186 C.proc.fiscală. Astfel, pentru acordarea unei eşalonări la plată de către organul fiscal central, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată;
 2. să aibă constituită garanţia potrivit art. 193 C.proc.fiscală;
 3. să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii;
 4. să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare.

Pe lângă condiţiile menționate supra, debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Condiţia antemenționată se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

Discută cu un avocat executare silită din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discuta cu un avocat

Prin excepţie de la prima condiție la care am făcut referire, în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate ori cuantumul garanţiilor constituite este mai mic de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată se menţionează de debitor în cererea depusă.

Organul fiscal competent verifică şi constată situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti din informaţiile prezentate de debitor în cerere şi/sau din informaţii şi/sau documente relevante deţinute de organul fiscal.

Prin excepţie de la cea de-a doua condiție menționată, organul fiscal poate acorda eşalonarea la plată dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii prevăzute, atunci când:

 • debitorul nu deţine în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanţii, caz în care eşalonarea la plată se acordă pe cel mult 6 luni şi penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare;
 • debitorul constituie garanţii a căror valoare este mai mică de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, caz în care eşalonarea la plată se acordă pe cel mult 6 luni şi penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare;
 • debitorul constituie garanţii a căror valoare este mai mare de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, dar insuficiente faţă de cuantumul garanţiilor prevăzute la art. 193 alin. (13)-(15) C.proc.fiscală,, caz în care eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani şi penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare.

Și cea de-a treia condiție comportă o excepție, respectiv debitorul care se află în procedura insolvenţei şi doreşte eşalonarea la plată poate, totuși solicita această înlesnire la plată cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată să iasă din procedura insolvenţei.

Cerere eșalonare plată executare silită

În conformitate cu dispozițiile art. 187 C.proc.fiscală, cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire.

După primirea cererii, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării eşalonării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Prin excepție, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală este de cel mult 10 zile lucrătoare în cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Cererea de eșalonare se soluţionează de organul fiscal competent, în termen de 60 de zile, respectiv în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia, în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate.

Cererea debitorului se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de eşalonare la plată sau prin decizie de respingere, după caz.

Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin grafice de eşalonare care fac parte integrantă din decizia de eşalonare la plată, ratele devenind exigibile la aceste termene de plată, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Însă, în cazuri justificate, în funcţie de specificul activităţii contribuabilului şi de capacitatea financiară de plată a acestuia pe parcursul unui an, la cererea debitorului, organul fiscal central poate aproba plata diferenţiată a ratelor de eşalonare.

Cererea se soluţionează prin decizie de respingere în oricare dintre următoarele situaţii:

 • în cazul cererilor depuse pentru obligaţiile prevăzute la art. 184 alin. (6) şi (7) C.proc.fiscală;
 • atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute la art. 186 alin. (1) şi (2) C.proc.fiscală;
 • în cazul în care debitorul nu depune documentele justificative necesare soluţionării cererii;
 • în situația în care cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a eşalonării la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă;
 • în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eşalonare la plată.

Raportat la conţinutul cererii, precum şi la documentele justificative care se anexează acesteia, acestea se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate ori cuantumul garanţiilor constituite este mai mic de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, cererea poate fi însoţită și de o propunere de grafic de eşalonare la plată.

Cererea formulată de debitor, poate fi retrasă de acesta oricând până la emiterea deciziei de eşalonare la plată sau a deciziei de respingere a cererii. În acest caz, organul fiscal competent comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea cererii. Însă, prin retragerea cererii, debitorul nu pierde dreptul de a depune o nouă cerere.

Potrivit art. 203 C. proc.fiscală: „pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi pentru obligaţiile prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) şi n) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată. În cazul obligaţiilor prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. f), executarea silită se suspendă după comunicarea somaţiei.”

Astfel, dacă măsurile de executare silită asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului nu sunt începute la data comunicării deciziei de eșalonare la plată, procedura de executare silită nu se declanșează, iar dacă aceasta era deja în curs de desfășurare, se suspendă de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată.