La ce distanță se construiește o casă față de gardul vecinului?

Blog

Edificarea unei construcții este supusă unui ansamblu complex de norme juridice, care cuprinde dispoziții de drept civil, urbanistic și administrativ. Problematica distanței față de proprietățile adiacente este reglementată preponderent de Codul Civil și de legislația în materie de urbanism și amenajare a teritoriului. Aceste norme au ca scop principal asigurarea unui echilibru just între exercitarea dreptului de proprietate privată și interesele generale ale comunității, precum și prevenirea potențialelor litigii de vecinătate.
case

Distanța minimă legală conform Codului Civil

Conform art. 612 din Codul Civil, orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic.

Această normă juridică are caracter dispozitiv, permițând derogări prin legi speciale sau regulamente de urbanism. Ratio legis al acestei prevederi constă în asigurarea unui spațiu minim necesar pentru întreținerea construcțiilor și prevenirea conflictelor de vecinătate.

În completarea acestei reguli generale, art. 615 din Codul Civil instituie restricții specifice privind vederea directă către proprietatea vecină. Astfel, legiuitorul a stabilit o distanță minimă de 2 metri pentru ferestre de vedere, balcoane sau alte lucrări similare orientate către proprietatea vecină, și de 1 metru pentru lucrări neparalele cu linia de hotar.

Reglementări urbanistice locale

În temeiul principiului autonomiei locale și al delegării legislative prevăzute de art. 612 din Codul Civil, autoritățile administrației publice locale au competența de a stabili, prin instrumentele de planificare urbanistică, distanțe minime specifice pentru construcții.

Aceste norme locale se materializează prin următoarele documente urbanistice:

  1. Planul Urbanistic General (PUG) – act administrativ cu caracter normativ care reglementează utilizarea terenurilor și condițiile de ocupare a acestora la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale.
  2. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – instrument de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate.
  3. Regulamentul Local de Urbanism (RLU) – act administrativ cu caracter tehnic și juridic care constituie instrumentul de implementare a PUG și PUZ, conținând norme tehnice, juridice și estetice.

Aceste instrumente de planificare urbanistică pot stabili distanțe minime diferențiate în funcție de criterii precum regimul de înălțime, destinația construcțiilor, sau specificul zonei urbane.

Procedura de autorizare a construcției

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții reglementează procedura administrativă de obținere a autorizației de construire. Aceasta presupune depunerea unei documentații tehnice care include, inter alia:

  • Certificatul de urbanism
  • Dovada titlului asupra imobilului
  • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor
  • Avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism

Autoritățile competente vor verifica conformitatea proiectului cu prevederile urbanistice aplicabile, inclusiv în ceea ce privește respectarea distanțelor legale.

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Sancțiuni și căi de atac

Nerespectarea distanțelor legale poate atrage sancțiuni contravenționale sau obligația de desființare a construcției neconforme. Persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime pot recurge la:

  1. Plângere prealabilă împotriva autorizației de construire
  2. Acțiune în contencios administrativ
  3. Acțiune în drept civil pentru respectarea distanțelor legale sau acordarea de despăgubiri