Legea Fondului Funciar – Legea 18/1991 modificată de Legea 87/2020

Blog

Prin Legea 87/2020 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020, s-a modificat Legea 18/1991 privind fondul funciar permițându-se formularea de noi cereri pentru obținerea dreptului de proprietate. La momentul actual, au fost făcute noi modificări ale acestei legi, prin legea 123 din 2023, importantă pentru procurarea unui titlu de proprietate.

Astfel, modificările Legii 18/1991 vizează terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată, care se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate.

De asemenea, articolul 27 alineatul (2^3), partea introductivă şi litera b) s-au modificat în sensul:

„(2^3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Ce trebuie să conțină cererea pentru constituirea dreptului de proprietate – art. 24 alin. 3 legea 18/1991?

Cererea pentru constituirea dreptului de proprietate formulată în temeiul art. 24 alin. (3) Legea 18/1991 va trebui să conțină: numele și prenumele persoanei fizice / denumirea persoanei juridice solicitante și domiciliul/sediul acesteia, suprafața de teren aferenta construcției pentru care se solicita constituirea dreptului de proprietate conform art. 24 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, modificat de Legea nr. 87/2020; copie de pe actul de identitate (C.I. / B.I) pentru persoane fizice; copie de pe acte de stare civilă, certificat de înregistrare și certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele administratorului societății comerciale și starea firmei (în funcțiune, în lichidare, suspendată etc.), în cazul persoanelor juridice; extras de C.F. în care este evidențiată construcția, copie de pe actele de dobândire ale dreptului de proprietate asupra construcției deținute, dovada faptului ca imobilul este înregistrat în registrul agricol; declarație pe proprie răspundere în care se va menționa suprafața totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau constituire, de familie, chiar daca aceasta s-a făcut în mai multe localități sau provenind de la mai mulți autori; declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că terenul solicitat nu se află în litigiu, iar în situația în care sunt litigii pe rolul instanțelor de judecată, să se precizeze acest lucru, inclusiv dacă există soluții definitive ale instanțelor.

Ce trebuie să conțină cererea pentru constituirea dreptului de proprietate – art. 27 alin. (2 ind. 3) legea 18/1991?

Cererea pentru constituirea dreptului de proprietate formulată în temeiul art. 27 alin. (2 ind. 3) Legea 18/1991 va trebui să conțină: numele persoanei solicitante, domiciliul acesteia, calitatea în care solicită reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, suprafața de teren aferentă casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a curții și a grădinii din jurul acestora pentru care se solicită constituirea dreptului de proprietate conform art. 27 alin. (2^3) din Legea nr. 18/1991, modificat de Legea nr. 87/2020; copie de pe actul de identitate (C.I. / B.I); copie de pe actele de stare civila: extras de C.F. în care este evidențiată casa de locuit și anexele gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora și suprafața de teren aferentă; copie de pe actul doveditor a dreptului de proprietate asupra casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții si grădinii din jurul, copie de pe actul de proprietate emis anterior prin care s-a reconstituit/constituit dreptul de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și asupra curții și grădinii din jurul acestora, dacă este cazul; dovada faptului că imobilul este înregistrat în registrul agricol; declarație pe proprie răspundere în care se va menționa suprafața totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau constituire, de familie, chiar daca aceasta s-a făcut în mai multe localități sau provenind de la mai mulți autori; declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că terenul solicitat nu se află în litigiu, iar în situația în care sunt litigii pe rolul instanțelor de judecată, să se precizeze acest lucru, inclusiv dacă există soluții definitive ale instanțelor.

În cazul ambelor cereri pentru constituirea dreptului de proprietate, ulterior, dacă cererea respectă prevederile Legii nr. 18/1991, vi se va solicita întocmirea unei documentații topografice întocmită de o persoană autorizată, prin care să se identifice construcțiile, terenul solicitat și suprafața acestuia, precum și situația juridică.