Se poate face act de vânzare cumpărare fără succesiune?

Blog

Moștenirea unei persoane decedate poate să constituie obiectul unui contract de vânzare-cumpărare, fiind reglementată expres în cuprinsul articolelor 1.747-1.754 din Codul Civil. Acest tip de contract reprezintă o varietate a contractului de vânzare, iar existența unor reguli speciale aplicabile vânzării unei moșteniri este justificată de specificul acestei operațiuni.

Ca o precizare prealabilă, numai o moștenire deschisă poate forma obiectul unui contract de vânzare-cumpărare, iar moștenirea este considerată deschisă la momentul decesului unei persoane. Anterior deschiderii succesiunii, legea sancționează cu nulitate absolută orice act prin care se înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi care ar putea să fie dobândite la data deschiderii succesiunii.

Momentul deschiderii succesiunii unei persoane prezintă importanță și din perspectiva faptului că, începând cu această dată, se naște dreptul moștenitorilor de a culege moștenirea, respectiv cota-parte ce li s-ar cuveni din aceasta. Expresia „culegerea moștenirii” reprezintă procesul prin care succesiunea persoanei decedate este dezbătută între persoanele chemate la moștenire, în funcție de cota fiecăruia. Acest proces are ca finalitate atestarea dreptului de proprietate al moștenitorului asupra bunurilor cuprinse în masa succesorală dezbătută, în funcție de mențiunile cuprinse în certificatului de moștenitor.

O moștenire va putea să fie vândută atât cu titlu oneros, adică prin obținerea unei contraprestații în schimbul obligațiilor asumate, cât și cu titlu gratuit, semnificând situația contrară în care nu se obține unui avantaj în schimbul prestației asumate. În cazul în care un moștenitor își vinde moștenirea sau o cotă-parte din aceasta în mod gratuit, pe lângă dispozițiile speciale privitoare la vânzarea unei moșteniri, vor fi incidente și dispozițiile privitoare la contractul de donație.

Un contract de vânzare care are ca obiect o moștenire este necesar să fie încheiat în formă autentică, adică în fața notarului public, pentru a putea produce efectele specifice. Forma autentică a contractului trebuie să fie respectată atât în situația în care se vinde întreaga moștenire, cât și atunci când moștenitorul vinde doar o cotă parte din aceasta. În situația în care condiția formei autentice nu este respectată, art. 1747 alin. (2) din Codul civil sancționează vânzarea moștenirii cu nulitatea absolută.

Așadar, ținând cont de cele expuse anterior, observăm că o moștenire va putea face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare dacă aceasta a fost deschisă și dacă respectă condițiile de fond și de formă, prevăzute de lege.

Discută cu un avocat specializat în succesiuni din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În cele ce urmează, ne propunem să răspundem la câteva întrebări frecvente referitoare la vânzarea bunurilor dintr-o moștenire pentru a putea conferi o imagine cât mai clară asupra momentului în care aceste bunuri pot constitui obiect al vânzării și a condițiilor de care moștenitorii trebuie să țină cont atunci când doresc să încheie un asemenea contract.

Se poate face act de vânzare cumpărare fără succesiune?

Așa cum am amintit anterior, un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect o moștenire va putea să fie încheiat numai după momentul deschiderii succesiunii unei persoane. Potrivit prevederilor legale aplicabile în materie, ulterior acestui moment, vânzarea unei moșteniri va putea să fie făcută atât înainte de dezbaterea și acceptarea succesiunii de către moștenitori cât și după efectuarea acestei proceduri.

Printre felurile în care o succesiune poate fi acceptată, la art. 1.108 Cod civil se prevede că acceptarea poate să fie atât expresă, în situația în care moștenitorul își însușește această calitate printr-un înscris autentic sau printr-un înscris întocmit sub semnătură privată, cât și tacită, atunci când moștenitorul, deși nu își însușește în mod expres această calitate, realizează un act sau un fapt pe care l-ar putea face numai în calitatea sa de moștenitor.

De regulă, o moștenire formează obiectul vânzării ulterior momentului dezbaterii și acceptării acesteia de către moștenitori. Cu toate acestea, în situația în care un moștenitor vinde moștenirea înainte ca aceasta să fi fost dezbătută sau acceptată, acest act de dispoziție, adică vânzarea, va avea valoarea unei acceptări tacite a succesiunii. Astfel, potrivit art. 1.110 Cod civil, înstrăinarea cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, de către un moștenitor a drepturilor sale asupra succesiunii deschise are valoarea unui act de acceptare tacită a acesteia.

Din cele expuse anterior, concluzionăm în sensul că, un contract de vânzare-cumpărare ar putea să fie încheiat, în anumite condiții, chiar și în situația în care succesiunea nu a fost încă dezbătută.

Vânzare cu certificat de moștenitor

Potrivit art. 1.133 Cod civil, certificatul de moștenitor face dovada calității de moștenitor, fie că discutăm despre un moștenitor legal ori testamentar. Prin certificatul de moștenitor se atestă dreptul de proprietate al moștenitorilor care au acceptat bunurile, în funcție de cotele cuvenite.

În concret, certificatul de moștenitor reprezintă un act juridic, autentificat și eliberat de către un notar public și care cuprinde elementele referitoare la bunurile moștenite, numărul și calitatea moștenitorilor, precum și cotele care le revin din aceste bunuri. Certificatul de moștenitor reprezintă un veritabil titlu de proprietate care face dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor asupra bunurilor succesiunii.

Obținerea unui certificat de moștenitor reprezintă o formă de acceptare expresă a succesiunii. Ulterior obținerii certificatului, moștenitorii vor putea vinde bunurile care le aparțin din masa succesorală dezbătută, acesta având rolul de a face dovada calității lor de proprietari.

În momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare asupra unei moșteniri, în situația în care nu se specifică bunurile asupra cărora moștenitorul are un drept de proprietate, acesta din urmă va garanta numai calitatea sa de moștenitor, cu excepția situației în care părțile au înlăturat, în mod expres, această garanție.

La finalizarea procedurii succesorale, notarul public va cere înscrierea certificatului de moștenitor în Cartea funciară. Ulterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, pentru a putea dobândi drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în moștenire, cumpărătorul moștenirii va trebui să își înscrie dreptul în Cartea funciară.

Vânzare drepturi succesorale – Se pot vinde drepturile succesorale?

Moștenitorul dobândește un drept asupra moștenirii la data deschiderii succesiunii persoanei. Așadar, ținând cont de cele precizate anterior, este interzisă vânzarea sau promisiunea de vânzare a unor drepturi care ar putea să fie dobândite la data deschiderii succesiunii. Momentul de la care un moștenitor va putea să își vândă drepturile asupra succesiunii este cel al deschiderii succesiunii.

Vânzarea care are ca obiect drepturi succesorale poate purta asupra întregii moșteniri sau numai asupra unei părți din aceasta. De asemenea, vânzarea drepturilor succesorale în universalitatea lor, cuprinde atât drepturile cât și obligațiile moștenirii. Potrivit art. 1750 Cod civil, consecința care intervine este aceea că, în cazul în care părțile nu au stabilit altfel, cumpărătorul va trebui să ramburseze vânzătorului toate sumele pe care acesta din urmă le-a plătit privitoare la datoriile și la sarcinile moștenirii. De asemenea, el va trebui să plătească și sumele pe care moștenirea i le datorează vânzătorului.

Prin încheierea unui contract de vânzare asupra unei moșteniri, nu se pierde calitatea de moștenitor, ci doar încetează dreptul de proprietate asupra bunurilor obținute prin succesiune. Calitatea de moștenitor este personală și incesibilă, astfel încât aceasta nu poate să fie transmisă unei alte persoane.