CNSC – ce este, contestații

Blog

CNSC – ce este?

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu abrevierea CNSC reprezintă un organism independent responsabil și competent în soluționarea contestațiilor referitoare la procedurile care au ca obiect atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune.  

Ca și organ care exercită o activitate administrativ-jurisdicțională, CNSC are atribuțiile și puterile stabilite de lege, mai exact, o competență limitată la obiectul contestațiilor pe care acesta poate să le soluționeze, deciziile luate de către acest organ fiind supuse controlului instanțelor de judecată la cererea persoanelor interesate.

Astfel, persoanele nu pot îndrepta spre competentă soluționare alte cereri sau pretenții către CNSC. De aceea, este necesar ca instituția de control să depună diligențe în vederea verificării obiectului contestației și dacă se încadrează în domeniile menționate supra, așa cum sunt definite de către dispozițiile legale în vigoare, pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Conform art. 3 lit. l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, contractul de achiziție publică este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii”.

Potrivit art. 3 lit. k) din Legea  99/2016 privind achizițiile sectoriale, contractul sectorial este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe entități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în scopul realizării activității lor principale în unul dintre domeniile definite de prezenta lege ca fiind relevante”.

Conform art. 1 alin. (2) din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor: „Concesionarea se face în baza unui contract prin care o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe”.

cnsc

Contestații CNSC

Orice persoană care justifică interes și implicit consideră că ar fi vătămată de un act al autorității contractante, are două variante la care poate să apeleze pentru a ataca acesta act. Mai precis, se poate adresa pe cale administrativ-jurisdicțională Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) sau pe cale judiciară instanței de judecată competente.

Relativ la contestația formulată către CNSC, persoana vătămată, în funcție de situația concretă, poate solicita anularea actului autorității contractante, obligarea autorității la emiterea unui act, adoptarea unor măsuri de remediere sau recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim.

Termenul înăuntrul căruia este necesar ca persoana vătămată să formuleze și înregistreze contestația este prevăzut în mod expres în cuprinsul art. 8 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, respectiv:

  1. 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare”;
  2. 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare”.

Contestația va fi soluționată, ulterior repartizării aleatorii, de un complet de trei membri ai CNSC, fiind necesar ca unul dintre aceștia să fie licențiat în drept și care a exercitat activități în domeniul juridic cel puțin 9 ani.

Procedura de soluționare a contestațiilor de CNSC este guvernată de aceleași principii ca judecata în cadrul unui proces civil, cum ar fi principiul legalităţii, principiul celerităţii, principiul contradictorialităţii, principiul asigurării dreptului la apărare și cel al imparţialităţii. Totuși, procedura de soluționare, față de procesul civil, cuprinde, de regulă, doar o etapă scrisă, iar doar în mod cu totul excepțional, părțile vor fi audiate, după aprecierea completului de soluționare a contestației.

Ca o aplicație a principiului celerității, procedura de soluționare a contestației trebuie finalizată în termen de 20 de zile de la data primirii, respectiv în termen de 10 zile în funcție de situația concretă prevăzută în suportul legal.

Mai mult, această procedură este guvernată și de principiul independenţei activităţii administrativ-jurisdicţionale, din moment ce contestația este de competența unui organism independent.

Conform art. 26  alin. (2) din Legea 101/2016,  CNSC va da una din următoarele soluții obligatorii pentru părțile cauzei: Cu respectarea principiului disponibilităţii, Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate:

a)pronunţa o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte;

b)obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalităţii, cu indicarea clară şi precisă a operaţiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;

c)anula procedura de atribuire, în situaţia în care nu este posibilă remedierea actului atacat.„

Suplimentar, menționăm că decizia pronunțată de către CNSC, prin care s-a soluționat contestația, poate fi, de asemenea, atacată de autoritatea contractantă, persoana vătămată de măsurile astfel adoptate, prin formularea unei plângeri către instanța de judecată competentă. Decizia respectivă poate fi atacată pe motive de nelegalitate sau netemeinicie în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei sau în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință de către alte persoane care justifică interes în formularea acestei căi de atac.

Restituire cauțiune CNSC

Pentru început, arătăm că, sub sancțiunea respingerii cererii, persoana vătămată trebuie să constituie, într-un termen de decădere de maxim 5 zile de la data sesizării Consiliului, o cauțiune a cărei cuantum diferă în funcție de valoarea estimată a contractului care se atacă prin contestație în fața CNSC pe cale administrativ-jurisdicțională.

De regulă, cauțiunea va fi restituită persoanei care a depus-o, după trecerea unei durate de 30 de zile calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii CNSC. Totuși, precum prevede art. 61 alin. (5) din Legea 101/2016: Cauţiunea nu se restituie celui care a depus-o în măsura în care autoritatea contractantă face dovada că asupra acesteia a formulat cerere în faţa instanţei pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii”.