Procedura de radiere firmă și acte necesare

Blog

Desființarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL) presupune o procedură a cărei complexitate este influențată de mai multe aspecte. Desființarea unei firme este realizată prin parcurgerea unor etape obligatorii, în concret etapa dizolvării, etapa lichidării și etapa radierii firmei. Odată cu finalizarea dizolvării și lichidării, este necesară radierea firmei care, în esență marchează încetarea existenței acesteia ca persoană juridică în mod definitiv.

Se impune a fi clarificat următorul aspect: dizolvarea firmei nu echivalează cu desființarea acesteia. Dizolvarea are ca efect imposibilitatea firmei de a mai exercita operațiuni comerciale, acesta rămânând în ființă doar în vederea parcurgerii etapei lichidării. Desființarea firmei este rezultatul parcurgerii tuturor etapelor antemenționate, inclusiv etapa radierii.

Titularii dreptului de a cere dizolvarea sunt persoanele interesate, inclusiv asociații și Oficiul Național al Registrului Comerțului. Societățile se dizolvă în următoarele cazuri:

 • trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
 • imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
 • declararea nulității societății;
 • hotărârea adunării generale;
 • hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
 • falimentul societății;
 • alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății;
 • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
 • acționarii/asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reședința cunoscută;
 • nu mai sunt întrunite anumite condiții referitoare la sediul social;
 • societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.

Suplimentar,  Legea 31/1990 prevede că societățile cu răspundere limitată (SRL) se dizolvă și în următoarele cazuri speciale specifice acestei forme de societate: reducerea numărului asociaților la unul singur și diminuarea activului net al societății.

În conformitate cu art. 233 alin. (1) din Legea 31/1990:„Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori dizolvării totale a societăților sau în alte cazuri prevăzute de lege.”

Ce înseamnă radiere firmă?

Conform art. 251 alin (1) Cod Civil:„ Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise.” Prin urmare, radierea firmei are ca efect încetarea existenței societății ca persoană juridică. 

În cazul în care o societate nu mai dorește să exercite o activitate comercială, asociații pot să pornească procesul de dizolvare voluntară, respectiv prin dizolvare și lichidare simultană, cu condiția de a nu avea datorii la bugetul de stat și să existe o înțelegere între asociați cu privire la modalitatea de repartizare a bunurilor. 

În acest sens, este necesară întocmirea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților (A.G.A.) prin care asociații decid cu privire la dizolvarea societății, urmând ca aceasta să fie depusă la Oficiul Național al Registrului Comerțului.. În cazul dizolvării voluntare, societățile trebuie să fie diligente și să se asigure că societatea nu are datorii către ANAF sau alți creditori. Cererea de înregistrare a mențiunii de dizolvare care cuprinde Hotărârea A.G.A se adresează către Registrul Comerțului care va publica intenția de dizolvare în Monitorul Oficial.

Ulterior, dacă nu s-au formulat opoziții de către creditori,  la expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial,  se va depune un nou dosar la Registrul Comerțului, cuprinzând cererea de radiere a firmei. În cursul termenului de 30 de zile de la înregistrarea mențiunii de dizolvare, creditorii au posibilitatea de a formula opoziție cu privire la lichidarea societății în vederea satisfacerii creanțelor născute din raporturile cu societatea în cauză.

Închidere (radiere) firmă fără activitate

inchidere firma

Este tot mai întâlnită practica societăților aflate în inactivitate de a nu urma procedura de dizolvare, bazându-se pe efectuarea acesteia din oficiu de către Oficiul Național al Registrului Comerțului. Deși la o primă vedere pare o soluție care salvează timp și efort, reprezentanții legali ai societăților trebuie să aibă în vedere că inactivitatea fiscală va fi notată atât în cazierul lor fiscal, cât și în cel al societății.

În conformitate cu art. 4 alin. (4) lit. c din Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal: „ În cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale, după cum urmează:„ inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, prevăzută în Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.” Inactivitatea fiscală este rezultatul neîndeplinirii obligațiilor fiscale și nedepunerea declarațiilor fiscale. În prezent, nu există un regim special pentru firmele declarate inactive în ceea ce privește desființarea lor, astfel se poate apela la procedura de dizolvare voluntară în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale. 

Acte necesare închidere firmă 

Întocmirea dosarelor pentru dizolvarea voluntară se parcurge în două etape:

Actele necesare pentru înregistrarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților cu privire la intenția de dizolvare sunt:

 • Cererea de înregistrare a mențiunii de dizolvare, constând într-un formular tipizat al Oficiului Național al Registrului Comerțului.;
 • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii luată cu cvorumul şi majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii;
 • Dovada plății tarifului legal de publicitate.

După trecerea celor 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial se vor depune la registrul Comerțului: 

 • Cerere de înregistrare pentru radiere firmă;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților privind dizolvarea;
 • Dovada îndeplinirii obligaţiei de calculare, reţinere şi plată a impozitului pe venit din lichidarea societăţii.

Menționăm că unele situații particulare impun depunerea obligatorie și a altor acte fără de care cererile nu vor putea fi admise de către Oficiul Național al Registrului Comerțului., cum ar fi: dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă radierii firmei din registrul comerțului, dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale.

Închidere firmă cu datorii ANAF 

O mulțime de societăți se află în imposibilitate de a achita toate datoriile către creditori. Din cauza acestui impas financiar, societățile nu mai doresc să continue activitatea comercială, însă nu pot nici să recurgă la procedura de dizolvare și lichidare simultană (dizolvarea voluntară). Pentru a ajunge mai rapid la desființarea societății, acestea au varianta de a valorifica bunurile societății și de a folosi fondurile bănești obținute în vederea plății tuturor datoriilor către creditori, încadrându-se apoi în criteriile cerute de procedura dizolvării voluntare.

Este frecvent întâlnită și demararea procedurii dizolvării societăților la cererea persoanelor interesate, însă indiferent de modalitatea în care operează dizolvarea, aceasta va fi întotdeauna urmată de procedura lichidării care presupune următoarele operațiuni esențiale: valorificarea bunurilor societății, plata datoriilor către toți creditorii și distribuirea activului între asociați.  După rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, Oficiul National al Registrului Comerțului va numi un lichidator înscris în Tabloul practicienilor în insolvență la cererea societății, a oricărei persoane interesate sau din oficiu, care va gestiona plata pasivului și va repartiza activul net între asociați, după vânzarea bunurilor societății. Astfel, În procedura lichidării, au prioritate creditorii în satisfacerea creanțelor, doar restul din active rămânând să fie împărțit între asociați.

În cazul în care societatea se află în insolvență, lichidarea se va realiza în condițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței care prevede un prag valoric obligatoriu al datoriilor, cuantumul minim al creanței necesar fiind 50.000 lei. 

 

Echipa de avocați din Cluj Blaj Law vă poate îndruma și reprezenta în aceste demersuri. Contactați-ne acum!