GDPR 

A GDPR-t minden olyan vállalatnak vagy adatkezelőnek be kell tartania és végre kell hajtania, amely személyes adatokat dolgoz fel. Nagyon fontos, hogy egy vállalat olyan eljárást alkalmazzon, amely biztosítja a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések betartását az általa kezelt személyes adatok tekintetében. Ezen eljárás végrehajtása a vállalat tevékenységének személyre szabott elemzését igényli, hogy a kínált megoldás a megfelelő legyen.

A GDPR tekintetében a következőkön keresztül állunk az Ön rendelkezésére:

Elemzés és tanácsadás a GDPR-rendeletnek a vállalat tevékenységével kapcsolatos végrehajtásával kapcsolatban.

A digitális korszakra való áttérés során a személyes adatok védelme minden vállalat napirendjén komoly téma.

Az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR vagy GDPR-rendelet) 2018. május 25-től vált törvényerőssé Romániában, és a védelmi követelmények be nem tartása esetén a törvény által előírt szankciók elérhetik az árbevétel 4%-át vagy 20 000 000 eurót.

A GDPR rendelet az egyénre helyezi a hangsúlyt, és megkérdőjelezi a felelősség elvét, amelytől a vállalat vezetése és szervezése során vezérelve kell lenni. Amit tudni kell, hogy a GDPR minden romániai gazdasági szereplőre vonatkozik, függetlenül attól, hogy a személyes adatok feldolgozásának helye Romániában van-e vagy sem.

A Blaj Law csapata jogi tanácsadást és segítséget nyújt Önnek a rendeletben foglalt rendelkezések végrehajtása és betartása érdekében, de segít Önnek a megfelelő adatvédelmi irányelvek javaslattételében és az érintettek hozzájárulására vonatkozó megállapodások kidolgozásában is.

GDPR-irányelvek kidolgozása.

A személyes adatok kezelése a legtöbb olyan vállalat által végzett művelet, amely a mindennapi üzleti tevékenysége során magánszemélyekhez tartozó személyes adatokat gyűjt, tárol, használ vagy ad ki.

A kétéves időszakot követően, amelynek célja, hogy a szervezetek és közintézmények alkalmazkodhassanak az új követelményekhez, a GDPR-politika végrehajtása 2018-ban vált kötelezővé, és súlyos szankciókat szabott ki azokra, akik nem felelnek meg a rendeletnek.

Az 5. cikk szerint a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kell kezelni, azokat meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell gyűjteni, megfelelőnek, relevánsnak és a cél eléréséhez szükséges mértékre kell korlátozni, valamint pontosnak és naprakésznek kell lenniük.

Ahhoz, hogy a GDPR alapelveit az Ön szervezetén belül is alkalmazni lehessen, az adatkezelés teljes körű auditjára van szükség – megfelelő adatvédelmi politikát kell kialakítani, elemezni kell a vállalat hiányosságait, és végre kell hajtani a szükséges korrekciókat, amiben mi segítünk Önnek, hogy elkerülje a drasztikus szankciókat az Ön által vezetett vállalat számára.

A GDPR megsértése miatti szankciós határozatok megtámadása.

A fellebbezés egy olyan lehetőség, amellyel az egyének érvényesíthetik jogaikat, és igénybe vehetik a jogi keret által nyújtott védelmet, illetve másodlagosan bizonyíthatják ártatlanságukat a jogsértéssel kapcsolatban.

A törvény szerint a jogsértések főbb szankciói a figyelmeztetés és a pénzbírság, és e jogsértések felderítését a Nemzeti Ellenőrzési Hatóság végzi, a személyes adatok feldolgozását felügyelő Nemzeti Hatóság létrehozásáról, szervezetéről és működéséről szóló 102/2005. sz. törvény rendelkezéseivel összhangban.

A jelenlegi jogszabályi keret rendelkezik arról is, hogy a GDPR rendelkezéseinek megsértése miatt kapott szankció ellen milyen módon fellebbezhetünk. E tekintetben a vizsgálatok lefolytatására vonatkozó eljárás jóváhagyásáról szóló 161/2018. sz. határozat 28. cikke releváns. Így a fellebbezésről vagy szankcióról készült jegyzőkönyvvel, valamint a büntetőintézkedések alkalmazásáról szóló határozattal szemben akár az adatkezelőnek, akár az adatfeldolgozónak rendelkezésére áll a fellebbezés, mint a jogi rendelkezések megsértésével kapcsolatos védekezés eszköze. A fellebbezést az illetékes bíróság közigazgatási bíróságához lehet benyújtani. A törvény előírja, hogy a fellebbezés benyújtásának határideje a kézbesítéstől, azaz a megállapításról vagy szankcióról szóló hivatalos jelentés és az ANSPDCP elnökének határozata közlésétől számított 15 nap.

Segítségnyújtás és képviselet a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogvitákban.

Még ha a külön jogszabályok szerint az adatfeldolgozásban részt vevő személyek kötelesek is elfogadni és betartani egy sor intézkedést az egyén magánéletének tiszteletben tartása érdekében, gyakran alakulnak ki konfliktushelyzetek közöttük és a személyes adatokat feldolgozó vállalatok között, amelyek vitákhoz vezethetnek.

A személyes adatok kezelői kötelesek mind szervezeti, mind technikai szempontból minden szükséges intézkedést biztosítani annak érdekében, hogy a feldolgozott adatok a szükséges minimumra korlátozódjanak, a személyes adatok álnevesítettek és titkosítottak legyenek, a személyes adatok bizalmas jellege, sértetlensége, hozzáférhetősége, a személyes adatok hozzáférhetőségének helyreállítása és a személyes adatokhoz való időben történő hozzáférés fizikai vagy technikai incidens esetén megtörténjen.

Ha úgy véli, hogy személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül váltak nyilvánossá, vagy az adatkezelésért felelős személy megsértette a GDPR rendelet bármely rendelkezését, a Blaj Law csapata kész képviselni Önt egy ilyen jogvitában.

Lásd más szolgáltatások

Fogyasztóvédelem 

Az emberek fogyasztóként rendszeresen úgy lépnek jogviszonyba, hogy nincsenek tisztában azzal, milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésükre, ha a...

bővebben

Szellemi tulajdon

A szellemi tulajdonjog olyan terület, amely elsősorban a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogviták esetén a törvény által biztosított védelemmel kapcsolatos...

bővebben

Műhiba 

Az egyes szakmák, különösen az orvosi szakmák gyakorlására vonatkozó magatartási szabályok be nem tartása peres eljáráshoz vezethet, amelynek célja a szakember...

bővebben