Műhiba 

Az egyes szakmák, különösen az orvosi szakmák gyakorlására vonatkozó magatartási szabályok be nem tartása peres eljáráshoz vezethet, amelynek célja a szakember felelősségre vonása az orvosi tevékenység végzése során okozott károkért.

A Blaj Law csapata tanácsot ad a felelősök gondatlansága által okozott testi és lelki sérülések lehetséges kártérítésével kapcsolatban, de az egészségügyi személyzet jogainak védelmében is, tanácsot adva a következőkben:

Szakmai kötelezettségek megszegése, beleértve a titoktartási kötelezettséget vagy a tájékoztatási kötelezettséget.

Az egészségügyi szakember munkájának tartalma magában foglalja bizonyos, a törvényben meghatározott kötelezettségek betartását is, amelyek célja az orvosi tevékenység minőségének és a betegek biztonságának védelme.

A szakmai titoktartás célja a betegek magánéletének védelme, akiknek joguk van az orvosi ellátás bizalmas kezeléséhez.  Az orvos megőrzi a szakmai titoktartást, és a beteg magánéletét tiszteletben tartva jár el az egészségére vonatkozó információk tekintetében. Az orvos szakmai titoktartási kötelezettségét az érintett személy családtagjaival szemben is tiszteletben kell tartani.

A bizalmas információk nyilvánosságra hozatala a Büntető Törvénykönyv 227. cikke alapján bűncselekménynek minősülhet, azaz a szakmai titoktartás megsértésének.

Minden orvosi beavatkozáshoz a beteg tájékozott beleegyezése szükséges. A tájékoztatási kötelezettség magában foglalja a diagnózisra és a kezelésre, azaz annak kockázataira és előnyeire vonatkozó valamennyi információ közlését a beteggel. Ha azonban vészhelyzetben nem lehet megfelelő beleegyezést szerezni, akkor az érintett személy egészsége érdekében bármilyen orvosilag szükséges beavatkozás azonnal elvégezhető.

Hanyagság az orvosi ellátás során.

Az egészségügyi szakembereknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy teljesítsék az orvosi hivatás célját és szerepét, amely az emberi élet, az egészség, valamint a testi és lelki épség védelmére hivatott.

Az orvosi tevékenység bizonyos fokú kockázatot jelent, amelyet meg kell különböztetni a betegekre nézve hosszú távú következményekkel járó orvosi cselekmények végzése során elkövetett esetleges gondatlanságtól. Ezért alapos és szakértői vizsgálatot végzünk minden olyan személy helyzetéről, aki segítséget kér tőlünk ezen a területen, legyen szó akár egészségügyi szakemberről, akár betegről.

Az esztétikai, fizikai és pszichológiai károkért járó kártérítés megszerzése.

Bármely személynek lehetősége van kártérítést követelni a felelősökkel szemben abban a szerencsétlen helyzetben, amikor egy orvosi cselekmény esztétikai, fizikai vagy pszichológiai kárt okozott.

A kár fogalma olyan kárra utal, amely egy személy jogos jogainak és érdekeinek megsértéséből fakad. Büntetendő orvosi magatartás esetén a betegek kártérítést kaphatnak, amelyet a bíróság a kár mértékének függvényében határoz meg. A kártérítésre akkor van lehetőség, ha az orvosi hiba és az okozott kár között okozati összefüggés mutatható ki.

Képviselet az Orvosi Kollégium előtti eljárásokban.

A Blaj Law csapata az orvosi jog területére szakosodott ügyvédekből áll, és képviselheti Önt az Orvosi Kollégium előtti eljárásokban.

Az egészségügyi szakemberrel szembeni panaszok ahhoz a kollégiumhoz fordulnak, amelynek az adott szakember tagja. A panasznak a következő elemeket kell tartalmaznia:

  • a panaszos neve, vezetékneve, címe és beosztása;
  • annak az orvosnak a neve, vezetékneve és munkahelye, aki ellen a panaszt benyújtják;
  • a cselekmény leírását és a cselekmény időpontját;
  • a betegnek okozott kár;
  • a panaszos aláírása.

A tényállás leírása és a betegnek okozott testi és erkölcsi kár mértékének minél világosabb bemutatása a panasz legfontosabb elemei, ezért segítséget nyújtunk az Orvosi Kollégiumhoz benyújtott panaszok megfogalmazásában, valamint a teljes eljárás során.

Képviselet a műhibaperekben.

Fő célunk az Ön jogainak védelme, ha műhibaperben érintett.

A műhiba az orvosi vagy orvosi-farmáciai tevékenység gyakorlása során elkövetett szakmai hiba, amely kárt okoz a betegnek, és amely az egészségügyi személyzet, valamint az orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti termékek és szolgáltatások szolgáltatójának polgári jogi felelősségét vonja maga után.

A konkrét esettől függően ismertetjük Önnel a kereset benyújtásához szükséges valamennyi szempontot, a polgári jogi, büntetőjogi vagy fegyelmi felelősséget kizáró helyzeteket, valamint tájékoztatást adunk a megegyezés módjáról, ha a bírósági eljárás nem az Ön által követni kívánt lehetőség.

Lásd más szolgáltatások

Fogyasztóvédelem 

Az emberek fogyasztóként rendszeresen úgy lépnek jogviszonyba, hogy nincsenek tisztában azzal, milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésükre, ha a...

bővebben

Szellemi tulajdon

A szellemi tulajdonjog olyan terület, amely elsősorban a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogviták esetén a törvény által biztosított védelemmel kapcsolatos...

bővebben

Peres ügyek

Ha egy jogviszonnyal kapcsolatos nézeteltéréseket nem lehet békésen rendezni, elkerülhetetlenül vita alakul ki. A vitákat ezért bírósági úton rendezik, miután az...

bővebben