Közlekedési törvény

A társadalom szükségleteinek nagy részét az áru- és személyszállítás zavartalan működése elégíti ki. Ezért alapvető fontosságú, hogy a közlekedési jog jogi szabályait szigorúan alkalmazzák, hogy a kereskedők termékei sértetlenül jussanak el a címzettekhez, és a közlekedési szolgáltatást igénybe vevők biztonságosan utazhassanak.

Jogi segítséget tudunk nyújtani a következőkben:

A küldemények rendeltetési helyre történő késedelmes megérkezése által okozott károk.

A fuvarozó felel a rendeltetési helyre való késedelmes megérkezésből eredő károkért, kivéve a vis maior és az isteni beavatkozás esetét.

A fuvarozási szerződésben egy fuvarozónak nevezett fél mint megbízó vállalja, hogy egy személyt vagy árut szállít egyik helyről a másikra egy olyan ár ellenében, amelyet az utas, a feladó vagy a címzett a megállapodás szerinti időben és helyen vállal megfizetni.

A szerződés megkötésével mindkét fél kötelezettségeket vállal, és ha ezeket nem megfelelően teljesítik, a hibás fél felelősségre vonható.

A fuvarozás területén a Polgári Törvénykönyv, különösen az 1349. és azt követő cikkek. Az egyes szállítási típusokra vonatkozóan azonban vannak speciális előírások is, amelyek elsőbbséggel alkalmazandók.

Ha Ön olyan kellemetlen helyzetbe került, hogy küldeménye rendeltetési helyére történő késedelmes megérkezése miatt kárt szenvedett, csapatunk készséggel áll rendelkezésére, hogy minden szükséges lépést megtegyen a fuvarozó felelősségre vonása érdekében.

A nem megfelelő csomagolás vagy a szállított áruk elvesztése által okozott károk.

Az áru elvesztése esetén a fuvarozó köteles fedezni az elveszett áru vagy a szállított áru elveszett részeinek tényleges értékét.

A fuvarozó kártérítési felelősségének meghatározására vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyv 1.985-1.995. cikkei tartalmazzák. A jogszabályi rendelkezések szerint az áru elvesztése esetén a fuvarozónak fedeznie kell az elveszett áru vagy a szállított áru elveszett részeinek tényleges értékét, az áru megváltozása vagy megrongálódása esetén pedig az áru értékcsökkenését.

Mindkét esetben az áruknak a szállítás helyén és időpontjában fennálló értékét veszik figyelembe. Ha az áru értékét a szállítás időpontjában bejelentették, a kártérítést ennek az értéknek a függvényében kell kiszámítani, de a kártérítés minden esetben nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott összeget.

Ha a fuvarozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el, a fenti szabályokban előírt korlátozások vagy felelősségmentesség nélkül tartozik kártérítéssel.

Az áru elvesztése vagy megrongálódása esetén a fuvarozónak az áru értékén kívül a fuvarozás árát, a mellékszolgáltatásokat és a szállítási költségeket is meg kell térítenie, adott esetben a kár vagy értékcsökkenés következtében elveszett vagy csökkent értékű áru értékének arányában (a Polgári Törvénykönyv 1986. cikke).

Ha ilyen helyzetbe kerül, segítünk Önnek az áru értékének visszaszerzésében, és megteszünk minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a kötelezettségeiket nem megfelelően teljesítő személyeket felelősségre vonjuk.

A fuvarozót megillető összegek behajtása.

A hatályos szabályozás szerint a hitelezőnek többféle eljárás áll rendelkezésére a szállítási szerződés teljesítéséből származó pénzösszegek behajtására.

A fuvarozó, a feladó vagy a kedvezményezett a következő módszerek egyikét választhatja a tartozás mielőbbi behajtása érdekében: fizetési meghagyás vagy kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás.

A fizetési meghagyásos eljárás olyan egyszerűsített eljárás, amelyet a szerződésből eredő pénzösszegek megfizetésére vonatkozó kötelezettséget jelentő, biztos, meghatározott összegű és esedékes tartozások behajtására alkalmaznak, és gyorsasága miatt előnyben részesítik.

Csapatunk kész segíteni Önnek a megfelelő eljárási változat kiválasztásában, és jogi segítséget nyújt a fuvarozási szerződés teljesítéséből eredő követelések behajtására irányuló eljárás során.

Felelősség a sérült vagy elveszett poggyászért és egyéb vagyontárgyakért.

A fuvarozó felel az utas poggyászának vagy egyéb tulajdonának elvesztéséért vagy megrongálódásáért.

A Polgári Törvénykönyv értelmében a fuvarozó felel az utas poggyászának vagy egyéb tulajdonának elvesztéséért vagy megrongálódásáért, kivéve, ha bizonyított, hogy a kárt hiba, gondatlanság vagy vis maior okozta.

A poggyász elvesztéséért felelős személy az utas poggyászának vagy egyéb tulajdonának elvesztéséért vagy megrongálódásáért a bejelentett érték erejéig, vagy ha az értéket nem jelentették be, a poggyász jellegének és szokásos tartalmának vagy egyéb olyan tárgyaknak a mértékéig felel, amelyeket a körülmények megkövetelnek.

Bármennyire is kellemetlenek ezek a helyzetek, meg kell jegyezni, hogy a poggyász szállításával kapcsolatos bármilyen szabálytalanságot a lehető leghamarabb be kell jelenteni, és mi segítünk Önnek a poggyász értékének visszaszerzésében.

A fuvarozó felelőssége az utas haláláért, testi vagy egészségi sérüléséért.

A fuvarozó felel az utas haláláért, testi épségének vagy egészségének sérüléséért.

A fuvarozó felel továbbá a szállítás elmaradásából, a szállításnak a meghatározott feltételektől eltérő teljesítéséből vagy a szállítás késedelmes teljesítéséből eredő közvetlen és közvetlen károkért. Ha a körülményeknek megfelelően a fuvarozás késedelmes teljesítése miatt a szerződés az utas számára már nem érdeke, az utas elállhat a szerződéstől, és követelheti a fuvardíj visszatérítését.

Csapatunk készséggel áll rendelkezésére személyi sérülés esetén, és segítséget nyújt a kártérítés behajtása érdekében követendő eljárással kapcsolatban.

Lásd más szolgáltatások

Fogyasztóvédelem 

Az emberek fogyasztóként rendszeresen úgy lépnek jogviszonyba, hogy nincsenek tisztában azzal, milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésükre, ha a...

bővebben

Szellemi tulajdon

A szellemi tulajdonjog olyan terület, amely elsősorban a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogviták esetén a törvény által biztosított védelemmel kapcsolatos...

bővebben

Műhiba 

Az egyes szakmák, különösen az orvosi szakmák gyakorlására vonatkozó magatartási szabályok be nem tartása peres eljáráshoz vezethet, amelynek célja a szakember...

bővebben